Otoczenie makroekonomiczne

Poniżej zaprezentowane zostały czynniki makroekonomiczne, które kształtowały gospodarkę krajową w 2018 roku.

Raport roczny
2018

Wyraźne przyśpieszenie wzrostu gospodarczego

Tempo wzrostu PKB (szacowane na podstawie wstępnych danych) przyspieszyło z 4,8% r/r osiągniętych w 2017 roku do 5,1% r/r na koniec 2018 roku.

W 2018 roku główną rolę we wzroście PKB nadal odgrywała konsumpcja prywatna, którą stymulowały wciąż solidny wzrost wynagrodzeń i optymistyczne nastroje konsumentów. W trakcie roku miano drugiego motoru wzrostu zyskały inwestycje, w tym głównie publiczne, finansowane przez wzrost wykorzystania funduszy unijnych. Eksport z Polski pozostawał silny, pomimo spowolnienia w światowym handlu. Rosło znaczenie Polski jako eksportera usług.

Tempo i dekompozycja wzrostu PKB (%, r/r) i jego składowych (p.p.)

Wciąż dobra sytuacja na rynku pracy

Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2018 roku spadła do 5,8% r/r z 6,6% r/r na koniec 2017 roku. W drugiej połowie roku bezrobocie przestało spadać, co należy wiązać z niedoborem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz wolniejszym wzrostem popytu na pracę. Te same czynniki stały także za wyhamowaniem tempa wzrostu zatrudnienia. Pomimo zgłaszanych przez przedsiębiorstwa problemów ze znalezieniem pracowników, dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w 2018 roku pozostawała relatywnie stabilna i wahała się w okolicy 7% r/r. Na koniec 2018 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw po raz pierwszy w historii przekroczyło próg 5 000 PLN brutto.

Bezrobocie i zatrudnienie (koniec okresu, %)

Inflacja poniżej celu NBP

Pomimo solidnego wzrostu gospodarczego, inflacja CPI w 2018 roku utrzymywała się poniżej celu NBP (2,5% r/r), a w listopadzie spadła poniżej dolnego ograniczenia pasma dopuszczalnych odchyleń od celu (1,5%). Inflacja średnioroczna wyniosła 1,6% wobec 2,0% w 2017 roku. Głównym źródłem zmienności wskaźnika CPI były ceny żywności i paliw. Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, była niska i stabilna (nie przekroczyła 1,0% r/r). Tym samym w 2018 roku relatywnie silny wzrost płac nie przełożył się na ceny konsumentów.

Poprawa sytuacji finansów publicznych

Sytuacja budżetu państwa w 2018 roku była rekordowo dobra. Nadwyżka w budżecie centralnym utrzymywała się do listopada, a cały rok zamknął się prawdopodobnie deficytem w wysokości 10-11 mld PLN (wobec 41,5 mld PLN zapisanych w ustawie budżetowej). Wynik budżetu był wspierany przez cykliczny wzrost dochodów budżetowych, uszczelnienie systemu podatkowego oraz stabilizację wydatków. Wzrost płac i zatrudnienia (w tym legalizacja pobytu obcokrajowców) zwiększył wpływy do Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, dzięki czemu FUS zrezygnował z 11 mld PLN dotacji z budżetu państwa, co dodatkowo poprawiło wyniki budżetu na szczeblu centralnym. Deficyt  sektora finansów publicznych po III kwartale 2018 roku spadł do rekordowo niskiego poziomu 0,7% PKB (wobec 1,4% na koniec 2017 roku), a dług publiczny w relacji do PKB obniżył się do 49,4% (vs. 50,7% na koniec 2017 roku).

Deficyt i dług sektora finansów publicznych
Wyniki budżetu centralnego (w mld PLN, dany kwartał)

Stabilizacja polityki pieniężnej

Stopy procentowe NBP:

1,50%
referencyjna
1,75%
redyskonta weksli
2,50%
lombardowa
0,50%
depozytowa

W 2018 roku Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie zmieniła poziomu podstawowych stóp procentowych NBP. RPP wskazywała na brak zagrożenia wzrostem inflacji powyżej dopuszczalnego pasma odchyleń od celu inflacyjnego, ograniczony wzrost kredytów i inwestycji oraz perspektywę spowolnienia w światowej gospodarce. Na koniec 2018 roku Rada Polityki Pieniężnej sygnalizowała, że bazowym scenariuszem dla większości członków RPP jest utrzymanie stóp procentowych bez zmian co najmniej przez cały 2019 rok oraz wykluczała możliwość obniżek stóp procentowych.

Wyniki wyszukiwania: