Rynek finansowy

Rynek stopy procentowej

W 2018 roku doszło do spadku rentowności obligacji skarbowych w sektorze 2-letnim o 45 p.b. do 1,35%, w 5-letnim o 30 p.b. do 2,29%, natomiast w 10-letnim o 47 p.b. do 2,83%. Powodów tak wyraźnego umocnienia rynku długu upatrywać można głównie w wyraźnym złagodzeniu retoryki przez Radę Polityki Pieniężnej, które wspierał silny spadek inflacji.

Obawy o osłabienie koniunktury w światowej gospodarce doprowadziły do spadku rentowności obligacji na rynkach bazowych, tj. amerykańskim i w strefie euro, co pośrednio wsparło rynek krajowy.

Raport roczny
2018

Korzystny wpływ na wyceny obligacji miała bardzo dobra sytuacja finansów sektora publicznego, która skutkowała ograniczeniem podaży papierów skarbowych na rynku pierwotnym oraz poprawą oceny wiarygodności kredytowej Polski (agencja S&P najpierw podniosła perspektywę ratingu Polski do pozytywnej, a następnie podniosła rating z BBB+ do A-).

Rentowność obligacji 10-letnich (%)

Rynek Walutowy

Kurs EUR/PLN rozpoczął 2018 rok na poziomie 4,18, a w jego trakcie wzrósł do 4,29. W I kwartale 2018 roku kurs spadł do ok. 4,13, co związane było z przejściowym wzrostem oczekiwań na podwyżki stóp procentowych w Polsce oraz dobrymi nastrojami na globalnych rynkach finansowych na początku roku. Gołębie stanowisko Rady Polityki Pieniężnej w kwestii perspektyw polityki monetarnej w Polsce oraz jastrzębie stanowisko Fed-u w kwestii podwyżek stóp procentowych zaczęły w kolejnych miesiącach wywierać negatywną presję na złotego. W pierwszych dniach lipca złoty był najsłabszy, na co wypłynęły również obawy o eskalację amerykańsko-chińskiej wojny handlowej. Wznowienie dwustronnych rozmów handlowych obniżyło awersję do ryzyka i wraz z bardzo dobrą sytuacją w sferze finansów publicznych (historycznie dobre wyniki budżetu centralnego) umożliwiło ustabilizowanie kursu EUR/PLN w okolicach poziomu 4,30.

Kurs CHF/PLN rozpoczął 2018 rok na poziomie 3,57. Poprawa globalnych nastrojów inwestycyjnych na przełomie I i II kwartału umożliwiła wyraźne umocnienie złotego wobec franka, przez co do połowy kwietnia kurs CHF/PLN spadł do ok. 3,47. W dalszej części roku złoty ponownie osłabił się wobec franka ze względu na wspomniane stanowiska  Fed-u i RPP. W efekcie kurs CHF/PLN zakończył 2018 rok na poziomie 3,81.

Kursy walut

Rynek akcji

W 2018 roku na większości światowych rynków akcji panowała bessa. Indeks WIG od połowy stycznia odnotowywał straty i ostatecznie zakończył rok na poziomie blisko -10%, pomimo bardzo dobrej sytuacji gospodarczej w kraju.

Czynnikami, które wpłynęły negatywnie na polski rynek akcji, były:

  • fale umorzeń jednostek uczestnictwa w niektórych towarzystwach inwestycyjnych, co zmusiło je do sprzedaży akcji,
  • spór handlowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami,
  • przywrócenie sankcji na Iran,
  • zawirowania polityczne w ważnych krajach strefy euro: Włoszech, Niemczech i Francji,
  • spadek apetytu na ryzyko,
  • podwyżki stóp procentowych w USA, które wzmocniły amerykańskiego dolara, a co odciągało kapitał z tzw. rynków wschodzących.
Rynek akcji na świecie

Wyniki wyszukiwania: