Rynek ukraiński

Sytuacja gospodarcza

2018 rok był dla ukraińskiej gospodarki zdecydowanie lepszy niż poprzednie. Po przyspieszeniu wzrostu PKB w pierwszej połowie roku (3,1% r/r w I kwartale, 3,8% r/r w II kwartale), druga połowa roku przyniosła jego wyhamowanie (2,8% r/r w III kwartale) wobec 2,5% w 2017 roku. Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej nieznacznie spowolniło (6,3% r/r przeciętnie w 2018 roku wobec 7,3% r/r rok wcześniej). Przyspieszyła za to produkcja przemysłowa (z 0,5% r/r w 2017 roku do 2,5% r/r w 2018 roku).

Raport roczny
2018

Wzrost wynagrodzeń pozwolił na utrzymanie silnego (aczkolwiek niższego niż rok wcześniej) wzrostu konsumpcji. Wzrost minimalnego wynagrodzenia (z 3200 UAH do 3723 UAH) był wyraźnie mniejszy niż rok wcześniej (z 1550 UAH), ale przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 20,5% r/r (wobec 35,6% w 2017 roku). Po uwzględnieniu niższej niż w 2017 roku inflacji (ceny wzrosły o 9,8% r/r w 2018 roku wobec 13,7 r/r rok wcześniej) spadek dynamiki realnych wynagrodzeń był jeszcze mniejszy.

W finansach publicznych w 2018 roku widoczny był wyraźny wzrost dochodów z podatku CIT (44,8% w 2018 roku wobec 23,1% w 2017 roku), który wskazuje na poprawę ściągalności tego podatku. Wraz z solidnym (ale niższym niż w 2017 roku) wzrostem dochodów z podatków VAT i PIT umożliwiło to utrzymanie niemal przez cały rok nadwyżki budżetowej (w ujęciu całego sektora finansów publicznych), co w połączeniu z dużym wzrostem nominalnego PKB przełożyło się na redukcję relacji długu publicznego do PKB do 62,2% po wrześniu z 72,7% rok wcześniej. Przez cały rok bank centralny zmniejszał swój udział w strukturze posiadaczy papierów skarbowych na korzyść banków, które preferowały lokowanie wolnych środków w bezpieczne aktywa.

Pomimo spadku inflacja (9,8% r/r w grudniu) wciąż wyraźnie przekraczała cel inflacyjny banku centralnego (6% +/-2 p.p. na koniec 2018 roku). Inflacja bazowa również spadła i na koniec 2018 roku wyniosła 8,7% r/r wobec 9,5% r/r rok wcześniej. Bank centralny dokonał 4 podwyżek stóp, łącznie o 350 p.b. do 18%. W efekcie, pomimo globalnego trendu umocnienia dolara wobec walut gospodarek wschodzących, kurs hrywny spadł w 2018 roku (umocnił się) do 27,69 UAH/USD z 28,07 UAH/USD na koniec 2017 roku, przy czym w I połowie 2018 roku kształtował się w okolicach 26 UAH/USD (po trzech podwyżkach stóp na przełomie 2017/2018), podczas gdy w II połowie osłabił się do ok. 28 UAH/USD.

Ukraiński sektor bankowy

Zgodnie z danymi Narodowego Banku Ukrainy, liczba banków, które prowadziły działalność operacyjną na Ukrainie spadła w listopadzie 2018 roku do 77 (wobec 82 w grudniu 2017 roku).

Wartość aktywów ogółem w ukraińskim systemie bankowym w 2018 roku nieznacznie spadła do 1,32 bln UAH (na koniec listopada) z 1,34 bln UAH (na koniec 2017 roku). Do 149,4 ze 163,6 mld UAH spadły kapitały własne, i na koniec listopada 2018 roku stanowiły one 11,3% sumy bilansowej wobec 12,2% na koniec grudnia 2017 roku.

W okresie styczeń-listopad 2018 roku wzrósł wolumen kredytów (o 109,8 mld UAH do 1172,9 mld UAH). Zmiana ta niemal w równych częściach wynikała z przyrostu kredytów walutowych (o 57,1 mld UAH) i w hrywnach (o 52,6 mld UAH). W ujęciu podmiotowym niemal cały wzrost wygenerowany został przez rezydentów, w tym około 2/3 przez przedsiębiorstwa prywatne, a 1/3 przez gospodarstwa domowe. W omawianym okresie wartość depozytów wzrosła o 7,5 mld UAH (do 937,9 mld UAH), przy spadku wolumenu depozytów walutowych o 9,1 mld UAH. Głównym motorem wzrostu depozytów był sektor gospodarstw domowych, silnie spadły zaś depozyty przedsiębiorstw państwowych. Współczynnik kredyty/depozyty wzrósł na koniec listopada 2018 roku do 125,1% ze 114,3% w grudniu 2017 roku.

W okresie od stycznia do listopada 2018 roku poprawiły się wskaźniki ROA (1,66% wobec –1,93%) oraz ROE (14,32% wobec -15,84%). Współczynnik adekwatności kapitałowej sektora wynosił na koniec listopada 2018 roku 15,5% (poziom wymagany w 2018 roku to 10%) wobec 16,1% na koniec grudnia 2017 roku.

Wyniki wyszukiwania: