Raport roczny
2018

Zysk netto i rentowność*

W 2018 roku sytuacja sektora bankowego pozostawała stabilna, czemu sprzyjała rozwijająca się w sposób zrównoważony i stabilny polska gospodarka.

14,7 mld PLN
zysk netto sektora bankowego w 2018 roku
+7,5% r/r
tempo zmiany zysku netto sektora bankowego w 2018 roku
+7,2%
rentowność kapitałów własnych sektora bankowego (ROE**) w 2018 roku

W 2018 roku zysk netto sektora bankowego wzrósł o 7,5% r/r*** do 14,7 mld PLN. Na wzrost zysku netto pozytywnie wpłynął wzrost wyniku odsetkowego, a w przeciwnym kierunku oddziaływał spadek wyniku prowizyjnego oraz wzrost kosztów działania (zrealizowany w warunkach rosnących kosztów wynagrodzeń oraz kosztów związanych z procesami fuzji i przejęć). Dobra sytuacja gospodarcza pozytywnie wpływała na wynik z tytułu odpisów i utraty wartości.

Tempo wzrostu zysku netto sektora bankowego było wspierane konsolidacją rynku (dwiema transakcjami przejęcia banków komercyjnych), co skutkowało m.in. realizacją jednorazowych przychodów z tytułu tzw. okazyjnego nabycia.

Zmiana zysku netto sektora bankowego (mld PLN)

Rentowność kapitałów własnych sektora bankowego (ROE) nieznacznie wzrosła do 7,2% na koniec 2018 roku (wobec 7,1% na koniec 2017 roku) i pozostała m.in. pod pozytywnym wpływem wzrostu marży odsetkowej.

Rynek kredytów i depozytów

W 2018 roku na sytuację na rynku kredytów i depozytów oddziaływały niskie stopy procentowe, dobra sytuacja na rynku pracy oraz ożywienie aktywności inwestycyjnej. Na koniec 2018 roku tempo wzrostu kredytów ogółem (bez zmiany kursu) lekko wyhamowało do 6,3% r/r (6,6% na koniec 2017 roku), a depozytów ogółem silnie przyspieszyło do 8,8% r/r (4,4% na koniec 2017 roku).

Dobra sytuacja finansowa gospodarstw domowych, wspierana wzrostem wynagrodzeń i niskim bezrobociem, determinowała popyt na kredyty mieszkaniowe w PLN i konsumpcyjne. Na koniec 2018 roku tempo wzrostu kredytów konsumpcyjnych (bez zmian kursu) przyspieszyło do 8,6% r/r, a tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych w PLN zbliżyło się do 12% r/r, co oznacza, że było najwyższe od ponad 3 lat.

Tempo zmiany kredytów ogółem i depozytów ogółem (r/r)

Nowe rozwiązania regulacyjne (tzw. podzielona płatność) i inicjatywy inwestycyjne przedsiębiorstw stymulowały popyt na kredyty. Nadal istotnym źródłem finansowania inwestycji przedsiębiorstw pozostawały środki własne.

 

Na koniec 2018 roku tempo wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw (bez zmian kursu) wyhamowało do 7,4% r/r (8,8% na koniec 2017 roku). Towarzyszyło temu bardzo silne przyspieszenie tempa wzrostu kredytów obrotowych (do 13,8% r/r wobec 7,1% r/r na koniec 2017 roku) i silne wyhamowanie tempa wzrostu kredytów inwestycyjnych.

Tempo zmiany kredytów (r/r)

W odróżnieniu od 2017 roku, w którym tempo spadku depozytów terminowych osób prywatnych pogłębiało się, w 2018 roku tempo ich spadku silnie wyhamowywało. Na koniec 2018 roku depozyty terminowe wzrosły o 2,0% r/r, czemu towarzyszyło silne przyspieszenie tempa wzrostu depozytów bieżących osób prywatnych (do 15,7% r/r z 12,6% r/r na koniec 2017 roku). W warunkach dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstw, roczne tempo wzrostu ich depozytów utrzymało się na niskim poziomie i wyniosło 3,1% (3,4% na koniec 2017 roku).

W 2018 roku sytuacja płynnościowa sektora bankowego pozostawała dobra. Relacja kredyty/depozyty była niższa niż 100% (96,9% na koniec 2018 roku, -1,2 p.p. względem końca 2017 roku).

Tempo zmiany depozytów (r/r)

*Na podstawie danych KNF.

**Rentowność kapitałów własnych (ROE) liczona jako relacja zysku netto za 12 miesięcy do średnich kapitałów własnych w tym okresie.

***Dane dotyczące sektora bankowego opublikowane przez KNF za 2018 rok uwzględniają efekt połączenia zrealizowany w dwóch bankach komercyjnych. W konsekwencji, według PKO Banku Polskiego SA, z głównych pozycji wynikowych zostały usunięte wartości, które dotyczyły wydzielonej i przeniesionej działalności przejmowanych banków, a łączny wynik na tej części działalności został zaprezentowany w pozycji wynikowej: „Wynik netto z działalności zaniechanej” (na wykresie „Zmiana zysku netto sektora bankowego” wynik ten został ujęty w pozycji „podatek CIT (i inne pozycje)”). Powyższe spowodowało zaburzenie porównywalności poszczególnych pozycji wynikowych.

Wyniki wyszukiwania: