10. Przychody z tytułu prowizji i opłat

Zasady rachunkowości

Przychody z tytułu prowizji i opłat niepodlegających rozliczeniu metodą efektywnej stopy procentowej ujmuje się w taki sposób, aby odzwierciedlić przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług na rzecz klienta w kwocie, która odzwierciedla wynagrodzenie, do którego – zgodnie z oczekiwaniem Grupy – będzie uprawniona w zamian za te dobra lub usługi, zgodnie z pięciostopniowym modelem ujmowania przychodów, o którym mowa w nocie 5 MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”.

Do przychodów zaliczane są jednorazowo opłaty pobierane przez Grupę Kapitałową za wykonanie czynności niezwiązane bezpośrednio z powstaniem składnika aktywów finansowych, a także rozliczane liniowo opłaty za świadczenie usług przez Grupę Kapitałową. Do przychodów prowizyjnych zalicza się także opłaty i prowizje rozliczane w czasie metodą liniową, otrzymane od udzielonych kredytów i pożyczek o nieustalonych harmonogramach przyszłych przepływów pieniężnych, dla których nie można ustalić efektywnej stopy procentowej.

Raport roczny
2018

Dla każdego zobowiązania do wykonania świadczenia Grupa ustala w momencie zawarcia umowy, czy będzie spełniać zobowiązanie do wykonania świadczenia w miarę upływu czasu czy też spełni je w określonym momencie.

Zasady rachunkowości dotyczące ujęcia przychodów prowizyjnych z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami i pożyczkami opisane zostały w nocie 9 Przychody i koszty z tytułu odsetek.

Informacje finansowe

Wynik z tytułu  prowizji i opłat 2018 2017
Kredyty i ubezpieczenia 761 710
Fundusze inwestycyjne, emerytalne i działalność maklerska 794 803
Karty 530 502
Rachunki bankowe i pozostałe 928 954
Razem 3 013 2 969

Przychody z tytułu prowizji i opłat 2018 2017
Kredyty i ubezpieczenia 761 710
udzielanie kredytów i pożyczek 636 616
oferowanie produktów ubezpieczeniowych 125 94
Fundusze inwestycyjne, emerytalne i działalność maklerska 833 839
obsługa funduszy inwestycyjnych oraz OFE (w tym opłaty za zarządzanie) 640 590
obsługa i sprzedaż produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych 51 73
prowadzenie działalności maklerskiej 142 176
Karty 1 243 1 126
Rachunki bankowe i pozostałe 1 205 1 243
obsługa rachunków bankowych 836 858
operacje kasowe 90 98
obsługa masowych operacji zagranicznych 104 101
sprzedaż i dystrybucja znaków opłaty sądowej 1 5
zlecenia klientowskie 46 44
usługi powiernicze 6 6
inne 122 131
Razem 4 042 3 918

 

Koszty z tytułu prowizji i opłat 2018 2017
Fundusze inwestycyjne, emerytalne i działalność maklerska (39) (36)
Karty (713) (624)
Rachunki bankowe i pozostałe (277) (289)
prowizje poniesione na rzecz podmiotów zewnętrznych za sprzedaż produktów (55) (61)
kontrola inwestycji budowlanych i wycena nieruchomości (44) (41)
usługi rozliczeniowe (31) (29)
prowizje za usługi operacyjne banków (15) (19)
wysyłka SMS (27) (21)
inne1 (105) (118)
Razem (1 029) (949)

1 M.in. z tytułu obsługi kredytów, obsługi masowych operacji zagranicznych, centralnego rozliczania transakcji instrumentami pochodnymi, emisji euroobligacji oraz usług akwizycyjnych.

Przychody z tytułu prowizji i opłat według segmentów 2018
Segment detaliczny Segment korporacyjny i inwestycyjny Centrum transferowe i pozostały Razem
Kredyty i ubezpieczenia 593 168 761
udzielanie kredytów i pożyczek 478 158 636
oferowanie produktów ubezpieczeniowych 115 10 125
Fundusze inwestycyjne, emerytalne i działalność maklerska 719 114 833
obsługa funduszy inwestycyjnych oraz OFE (w tym opłaty za zarządzanie) 631 9 640
obsługa i sprzedaż produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych 51 51
prowadzenie działalności maklerskiej 37 105 142
Karty 1 201 42 1 243
Rachunki bankowe i pozostałe 961 244 1 205
obsługa rachunków bankowych 752 84 836
operacje kasowe 61 29 90
obsługa masowych operacji zagranicznych 61 43 104
sprzedaż i dystrybucja znaków opłaty sądowej 1 1
zlecenia klientowskie 27 19 46
usługi powiernicze 6 6
inne 60 62 122
Razem 3 474 568 4 042

Wyniki wyszukiwania: