11. Przychody z tytułu dywidend

Zasady rachunkowości

Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w dniu ustalenia praw udziałowców/akcjonariuszy do ich otrzymania, jeżeli Grupa Kapitałowa jest uprawniona do otrzymania dywidendy, istnieje prawdopodobieństwo, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne związane z dywidendą oraz wysokość dywidendy można wycenić w wiarygodny sposób.

Raport roczny
2018

Informacje finansowe

Przychody z tytułu dywidend

2018 2017
Z tytułu:
Aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 1 1
Instrumentów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 11
Inwestycyjnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży 11
Razem 12 12

Wyniki wyszukiwania: