12. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

Raport roczny
2018

Zasady rachunkowości oraz klasyfikacja

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat zawiera zyski i straty powstałe w wyniku zbycia instrumentów finansowych zaliczonych do aktywów/zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz efekt ich wyceny do wartości godziwej. W pozycji ujmowana jest również część nieefektywna zabezpieczenia zmienności przepływów pieniężnych dla strategii zabezpieczających, w których instrumentem zabezpieczającym są kontrakty IRS, a także zyski i straty na instrumencie zabezpieczającym oraz na pozycji zabezpieczanej związane z zabezpieczanym ryzykiem (zabezpieczenie wartości godziwej).

Informacje finansowe

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

2018
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu (36)
Instrumenty finansowe nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 67
Pochodne instrumenty zabezpieczające (w tym nieefektywna część zabezpieczenia przepływów pieniężnych) (3)
Razem 28

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

2017
Instrumenty dłużne 3
Instrumenty kapitałowe 2
Instrumenty pochodne (w tym nieefektywna część zabezpieczenia przepływów pieniężnych) 4
Pozostałe (1)
Razem 8

Wyniki wyszukiwania: