14. Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

Raport roczny
2018

Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych
niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

2018 2017
Wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 131
Wycenianych według zamortyzowanego kosztu 4
kredyty i pożyczki udzielone klientom 4
Razem 135

Wyniki wyszukiwania: