15. Wynik z tytułu odpisów na straty kredytowe

Zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości dotyczące rozpoznania wyniku z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe i rezerw na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje zostały opisane dla poszczególnych pozycji odpowiednio w poszczególnych notach. Na wynik z tytułu odpisów składają się utworzenia oraz rozwiązania odpisów aktualizujących na oczekiwane straty kredytowe i rezerw.

Raport roczny
2018

Informacje finansowe

Wynik z tytułu odpisów na straty kredytowe 2018 2017
Kapitałowe papiery wartościowe (11)
dostępne do sprzedaży (11)
Dłużne papiery wartościowe (10) (13)
dostępne do sprzedaży (13)
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
wyceniane według zamortyzowanego kosztu (10)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (1 292) (1 504)
wyceniane według zamortyzowanego kosztu (1 292) (1 511)
mieszkaniowe (165) (166)
gospodarcze (512) (772)
konsumpcyjne (562) (499)
należności z tytułu leasingu finansowego (53) (74)
dłużne papiery wartościowe (korporacyjne) 5
dłużne papiery wartościowe (komunalne) 2
Inne aktywa finansowe (1) 3
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje (70) (20)
Razem (1 373) (1 545)

Skumulowane odpisy na straty kredytowe oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (stan)

31.12.2018 01.01.2018 31.12.2017
Należności od banków 1
wyceniane według zamortyzowanego kosztu 1
Kapitałowe papiery wartościowe 77
dostępne do sprzedaży 77
Dłużne papiery wartościowe 36 29 249
dostępne do sprzedaży 249
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 10 15
wyceniane według zamortyzowanego kosztu 26 14
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 8 204 10 653 7 823
wyceniane według zamortyzowanego kosztu 8 204 10 653 7 823
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 227 157 86
Inne aktywa finansowe 97 100 100
Razem 8 565 10 939 8 335

Wyniki wyszukiwania: