16. Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych

Raport roczny
2018

Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych

2018 2017
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (3)
Rzeczowe aktywa trwałe (7) (8)
Wartości niematerialne (22) (1)
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia (32) (26)
Inne aktywa niefinansowe, w tym zapasy (14) (37)
Razem (78) (72)

Skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych

31.12.2018 01.01.2018 31.12.2017
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 19 19
Rzeczowe aktywa trwałe 50 46 46
Wartości niematerialne 221 199 199
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 178 146 146
Inne aktywa niefinansowe, w tym zapasy 175 218 218
Razem 624 628 628

Wyniki wyszukiwania: