17. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Zasady rachunkowości

Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zalicza się przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z działalnością bankową. Pozostałe przychody operacyjne obejmują głównie zyski ze sprzedaży inwestycji mieszkaniowych, sprzedaży/likwidacji składników środków trwałych, wartości niematerialnych i aktywów przejętych za długi, sprzedaży udziałów jednostki zależnej, otrzymanych odszkodowań, kar, grzywien, przychodów z tytułu dzierżawy/najmu nieruchomości. Natomiast na pozostałe koszty operacyjne składają się głównie straty ze sprzedaży/likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i aktywów przejętych za długi oraz koszty przekazanych darowizn.

Raport roczny
2018

Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zalicza się również w spółkach Grupy Kapitałowej odpowiednio przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, jak również koszty ich wytworzenia.

Przychody ze świadczenia usług budowlanych (działalność deweloperska) rozpoznawane są z zastosowaniem metody zakończonego kontraktu, polegającej na ujmowaniu w trakcie trwania budowy wszystkich kosztów dotyczących inwestycji mieszkaniowych jako produkcji w toku, natomiast wpłat wnoszonych na poczet nabycia lokali jako przychodów przyszłych okresów.

Informacje finansowe

Pozostałe przychody operacyjne 2018 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 392 472
Zysk związany z utratą kontroli nad jednostką zależną 25
Zyski ze sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz aktywów do zbycia 57 95
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny 19 22
Przychody uboczne 19 27
Odzyskane należności przedawnione, umorzone, nieściągalne 7 3
Przychody z BFG z tytułu gwarancji 8
Rozwiązanie rezerwy na przyszłe płatności 16 2
Rozwiązanie rezerwy na sprawy sporne 4 21
Inne1 83 91
Razem 630 733

1 W pozycji „Inne” w 2018 roku została ujęta kwota 21 milionów PLN dotycząca zwrotu kary nałożonej przez UOKIK.

Pozostałe koszty operacyjne 2018 2017
Koszty sprzedanych produktów i usług (32) (118)
Straty na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych (25) (21)
Koszty przekazanych darowizn (53) (23)
Koszty uboczne (17) (17)
Utworzenie rezerwy na potencjalny zwrot klientom prowizji i opłat1 (62)
Utworzenie rezerwy na przyszłe płatności (6) (4)
Utworzenie rezerwy na sprawy sporne2 (43) (22)
Inne (75) (61)
Razem (313) (266)

1 Szczegółowy opis utworzonej rezerwy zamieszczony został w nocie 48 „Sprawy sporne”.

2 W pozycji „Utworzenie rezerwy na sprawy sporne” w 2018 roku została ujęta kwota 21 milionów PLN dotycząca kary nałożonej przez  UOKIK.

 

 

Wyniki wyszukiwania: