18. Ogólne koszty administracyjne

Zasady rachunkowości oraz klasyfikacja

Świadczenia pracownicze

Świadczenia pracownicze obejmują obok kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych (w tym z tytułu składek na świadczenia emerytalno – rentowe, które szczegółowo opisano w nocie „Rezerwy”) także koszty z tytułu pracowniczego programu emerytalnego stanowiącego program określonych składek oraz programu zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze, którego część ujmowana jest jako zobowiązanie z tytułu płatności na bazie akcji rozliczonych w środkach pieniężnych zgodnie z MSSF 2 Płatności w formie akcji (szczegółowo program zmiennych wynagrodzeń został opisany w nocie „Świadczenia dla kluczowego personelu kierowniczego PKO Banku Polskiego SA”).

Raport roczny
2018

W Banku od 2013 roku działa Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). W ramach PPE (dla pracowników, którzy przystąpili do Programu) Grupa Kapitałowa do 9 grudnia 2018 naliczała składkę podstawową o wartości 3% składników wynagrodzenia, od których naliczane są składki na ubezpieczenia społeczne. Od 10 grudnia 2018 roku nastąpił wzrost składki podstawowej do wartości 3,5%. Pracownicy mają prawo do zadeklarowania składek dodatkowych, które są odprowadzane do PPE za pośrednictwem pracodawcy i potrącane z wynagrodzenia pracownika. PPE zarządza PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Grupa Kapitałowa tworzy również w ciężar kosztów wynagrodzeń rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odszkodowań i odpraw pieniężnych wypłacanych pracownikom, z którymi zostaje rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a także rozliczenia okresowe z tytułu kosztów przypadających na bieżący okres, które poniesione zostaną w przyszłym okresie, w tym z tytułu premii oraz z tytułu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych po uwzględnieniu wszystkich pozostających do wykorzystania zaległych dni urlopów.

Koszty rzeczowe

Koszty utrzymania i wynajmu majątku trwałego, koszty obsługi informatycznej i telekomunikacyjnej, koszty działalności administracyjnej, koszty promocji i reklamy, ochrony mienia oraz koszty szkoleń.

Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego oraz późniejsze raty leasingowe ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową w okresie trwania leasingu.

Amortyzacja

Zasady amortyzacji szczegółowo opisano w nocie „Wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe”

Składka i wpłaty na bankowy fundusz gwarancyjny

Zgodnie z interpretacją KIMSF 21 Opłaty publiczne, opłaty ponoszone przez Grupę Kapitałową na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie zajścia zdarzenia obligującego.

Grupa Kapitałowa wnosi składki na fundusz gwarancyjny banków (kwartalnie) i fundusz przymusowej restrukturyzacji banków (raz do roku). Składki na fundusz gwarancyjny i przymusowej restrukturyzacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości, wpłaty dokonywane na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty komunalne i administracyjne.

Informacje finansowe

Ogólne koszty administracyjne

2018 2017
Świadczenia pracownicze (3 023) (2 974)
Koszty rzeczowe, w tym: (1 478) (1 391)
informatyczne (294) (282)
Amortyzacja (821) (844)
rzeczowe aktywa trwałe, w tym: (370) (365)
informatyczne (118) (114)
nieruchomości inwestycyjne (2) (3)
wartości niematerialne, w tym: (451) (476)
informatyczne (409) (449)
Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) (427) (401)
na fundusz przymusowej restrukturyzacji (167) (209)
na fundusz gwarancyjny banków (260) (192)
Opłaty na rzecz KNF (28) (20)
Podatki i opłaty (128) (154)
Razem (5 905) (5 784)

Świadczenia pracownicze

2018 2017
Wynagrodzenia, w tym: (2 537) (2 497)
koszty składek pracowniczego programu emerytalnego (44) (47)
Ubezpieczenia, w tym: (404) (399)
składki na świadczenia emerytalne i rentowe (343) (270)
Inne świadczenia na rzecz pracowników (82) (78)
Razem (3 023) (2 974)

Leasing operacyjny – leasingobiorca

Koszty leasingu operacyjnego dla leasingobiorcy ujmowane są w ogólnych kosztach administracyjnych w pozycji koszty rzeczowe. Definicję leasingu operacyjnego spełniają m.in. umowy najmu i dzierżawy zawierane przez Grupę Kapitałową w ramach normalnej działalności operacyjnej. Wszystkie umowy zawierane są na warunkach rynkowych.

Opłaty leasingowe i subleasingowe ujęte jako koszt danego okresu w 2018 roku wyniosły 209 milionów PLN (w 2017 roku wyniosły 277 milionów PLN).

Łączna kwota przyszłych opłat leasingowych z tytułu nieodwołalnego leasingu operacyjnego – leasingobiorca

31.12.2018 31.12.2017
do 1 roku 192 228
od 1 roku do 5 lat 395 424
powyżej 5 lat 50 98
Razem 637 750

Wyniki wyszukiwania: