2.5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe, podlegające przeglądowi przez Komitet Audytu oraz przyjęciu przez Radę Nadzorczą Banku 28 lutego 2019 roku, zostało zaakceptowane do publikacji przez Zarząd 28 lutego 2019 roku.

Raport roczny
2018

Wyniki wyszukiwania: