21. Zysk na jedną akcję

Raport roczny
2018

Zysk na akcję

2018 2017
Zysk przypadający na akcjonariuszy zwykłych 3 741 3 104
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie (w mln) 1 250 1 250
Zysk na jedną akcję (w PLN na akcję) 2,99 2,48

Zarówno w 2018 roku, jak i w 2017 roku nie występowały instrumenty rozwadniające zysk przypadający na jedną akcję. W związku z powyższym wartość rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję pokrywa się z wartością podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję.

Wyniki wyszukiwania: