22. Kasa, środki w Banku Centralnym

Zasady rachunkowości

Pozycja „Kasa, środki w Banku Centralnym” obejmuje gotówkę ujmowaną w wartości nominalnej oraz środki na rachunku bieżącym i lokaty w Banku Centralnym wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty obejmującej również ewentualne odsetki od tych środków.

Raport roczny
2018

Informacje finansowe

Kasa, środki w Banku Centralnym 31.12.2018 31.12.2017
Rachunek bieżący w Banku Centralnym 17 391 11 172
Gotówka 5 534 4 673
Lokaty w Banku Centralnym 1 965
Razem 22 925 17 810

Grupa Kapitałowa może wykorzystywać w ciągu dnia środki na rachunkach rezerwy obowiązkowej do bieżących rozliczeń pieniężnych na podstawie dyspozycji złożonej do Narodowego Banku Polskiego, musi jednak zapewnić utrzymanie średniego miesięcznego salda na tym rachunku w odpowiedniej wysokości wynikającej z deklaracji rezerwy obowiązkowej.

Na 31 grudnia 2018 roku środki na rachunku rezerwy obowiązkowej były oprocentowane w wysokości 0,5% (na 31 grudnia 2017 roku oprocentowanie to wynosiło 0,9% stopy referencyjnej, czyli 1,35%).

Wyniki wyszukiwania: