23. Należności od banków

Zasady rachunkowości

Należności od banków stanowią aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej pomniejszone o ewentualne odpisy na oczekiwane straty kredytowe za wyjątkiem środków pieniężnych w drodze, które wycenia się w wartości nominalnej. Jeżeli dla należności nie można ustalić harmonogramu przyszłych przepływów pieniężnych, a więc także ustalić efektywnej stopy procentowej, należność wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty.

Raport roczny
2018

Informacje finansowe

Należności od banków 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2017
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 7 662 5 233 5 233
Lokaty w bankach, w tym 6 437 3 710 3 710
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 4 9 9
Rachunki bieżące, w tym 1 174 1 470 1 470
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 191 134 134
Udzielone kredyty i pożyczki 48 51 51
Środki pieniężne w drodze 3 2 2
Razem brutto 7 662 5 233 5 233
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe/ Odpisy z tytułu utraty wartości (1)
Razem 7 661 5 233 5 233

Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko kredytowe dla należności od banków zostały szerzej opisane dla 2018 roku w nocie 29 „Oczekiwane straty kredytowe” oraz dla roku 2017 w nocie 30 „Odpisy aktualizujące z tytyłu utraty wartości aktywów finansowych (dane porównawcze zgodnie z MSR 39).”

Całość salda należności od banków na 1 stycznia 2018 roku oraz 31 grudnia 2018 roku była klasyfikowana do Fazy 1. W roku zakończonym 31 grudnia 2018 roku brak było transferów pomiędzy fazami dotyczących należności od banków.

 

Należności od banków według terminów zapadalności 31.12.2018 31.12.2017
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu
do 1 miesiąca 7 628 5 143
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 4 13
od 3 miesięcy do 1 roku 17 58
od 1 roku do 5 lat 12 19
Razem 7 661 5 233

Wyniki wyszukiwania: