24. Rachunkowość zabezpieczeń

Strategia zarządzania ryzykiem

Grupa Kapitałowa stosuje rachunkowość zabezpieczeń do zabezpieczania ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego. Transakcje zabezpieczające zawiera się w celu ograniczenia ryzyka poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian kursów walut i stóp procentowych. Zabezpieczaniu podlegają przepływy pieniężne związane z zawartymi transakcjami oraz wartość godziwa posiadanych aktywów.

Ryzyko stopy procentowej obejmuje w szczególności:

Raport roczny
2018
 • ryzyko związane z niedopasowaniem częstotliwości i terminów zmiany oprocentowania (przeszacowania) aktywów i zobowiązań oraz pozycji pozabilansowych (ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania),
 • ryzyko wynikające ze zmian nachylenia i kształtu krzywej dochodowości (ryzyko krzywej dochodowości),
 • ryzyko wynikające z niedoskonałego dopasowania stawek referencyjnych stosowanych w produktach bankowych do zmian stóp rynkowych lub niedoskonałych mechanizmów transmisji zmian stóp rynkowych na oprocentowanie tych produktów (ryzyko bazowe),
 • ryzyko wynikające z opcji, w tym opcji wbudowanych dotyczących ograniczenia oprocentowania kredytów (ryzyko opcji).

Ryzyko walutowe w Grupie Kapitałowej powstaje w wyniku operacji przeprowadzanych w ramach:

 • podstawowej działalności biznesowej,
 • działalności handlowej,
 • zawieranych przez Grupę Kapitałową umów generujących ryzyko walutowe.

Ryzykiem walutowym powstającym w działalności Grupy Kapitałowej, w spółkach, w których jest to niezbędne, zarządzają wyspecjalizowane jednostki, na podstawie otrzymanych danych na temat otwartych pozycji walutowych w ramach własnej działalności.

W Grupie Kapitałowej funkcjonuje system wartości progowych i limitów przypisanych poszczególnym rodzajom ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego, których celem jest określenie maksymalnego, dopuszczalnego poziomu ryzyka, zapewniającego niedopuszczenie do przekroczenia strategicznych limitów tolerancji.

Zasady rachunkowości

Grupa Kapitałowa podjęła decyzję o dalszym stosowaniu przepisów MSR 39 i nie zastosowała standardu MSSF 9 w zakresie rachunkowości zabezpieczeń.

Rachunkowość zabezpieczeń stosowana jest przez Grupę Kapitałową, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 • w momencie ustanowienia zabezpieczenia formalnie wyznaczono i udokumentowano powiązanie zabezpieczające, jak również cel zarządzania ryzykiem przez jednostkę oraz strategię ustanowienia zabezpieczenia,
 • oczekuje się, że zabezpieczenie będzie wysoce efektywne,
 • planowana transakcja będąca przedmiotem zabezpieczenia musi być wysoce prawdopodobna oraz musi podlegać ryzyku zmienności przepływów pieniężnych, które w rezultacie mogą wpływać na rachunek zysków i strat,
 • efektywność zabezpieczenia można wiarygodnie ocenić,
 • zabezpieczenie jest na bieżąco oceniane i stwierdza się jego wysoką efektywność we wszystkich okresach sprawozdawczych, na które zabezpieczenie zostało ustanowione.

Na 31 grudnia 2018 roku i  na 31 grudnia 2017 roku Grupa Kapitałowa stosowała rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej oraz przepływów pieniężnych.

 • instrument zabezpieczający wygasa, zostaje sprzedany, rozwiązany lub wykonany – skumulowane zyski lub straty związane z instrumentem zabezpieczającym odnoszone bezpośrednio na inne dochody całkowite przez okres, w którym zabezpieczenie było efektywne, ujmuje się dalej w odrębnej pozycji w innych dochodach całkowitych aż do momentu zajścia planowanej transakcji,
 • zabezpieczenie przestaje spełniać kryteria rachunkowości zabezpieczeń – skumulowane zyski lub straty związane z instrumentem zabezpieczającym odnoszone bezpośrednio na inne dochody całkowite przez okres, w którym zabezpieczenie było efektywne, ujmuje się dalej w odrębnej pozycji w innych dochodach całkowitych aż do momentu zajścia planowanej transakcji,
 • zaprzestano oczekiwać realizacji planowanej transakcji – skumulowane zyski lub straty związane z instrumentem zabezpieczającym odnoszone bezpośrednio na inne dochody całkowite przez okres, w którym zabezpieczenie było efektywne, ujmuje się w rachunku zysków i strat,
 • unieważnienie powiązania zabezpieczającego – skumulowane zyski lub straty związane z instrumentem zabezpieczającym odnoszone bezpośrednio na inne dochody całkowite przez okres, w którym zabezpieczenie było efektywne, ujmuje się dalej w odrębnej pozycji w innych dochodach całkowitych, aż do momentu zajścia planowanej transakcji.

Zmiany wartości godziwej pochodnego instrumentu zabezpieczającego wyznaczonego jako zabezpieczenie przepływów pieniężnych ujmowane są bezpośrednio w innych dochodach całkowitych w części stanowiącej efektywną część zabezpieczenia. Część nieefektywną zabezpieczenia ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozycji „Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej” lub „Wynik z pozycji wymiany”.

Kwoty odniesione bezpośrednio na inne dochody całkowite przenoszone są do rachunku zysków i strat w tym samym okresie lub okresach, w których zabezpieczana planowana transakcja wywiera wpływ na rachunek zysków i strat. Odsetki i różnice kursowe wykazywane są w rachunku zysków i strat odpowiednio w pozycjach „Wynik z tytułu odsetek” oraz „Wynik z pozycji wymiany”.

Testy efektywności obejmują wycenę transakcji zabezpieczających, po pomniejszeniu o wartość odsetek naliczonych oraz różnice kursowe od nominału transakcji zabezpieczających (w przypadku transakcji CIRS).

Efektywność zabezpieczenia jest weryfikowana poprzez zastosowanie prospektywnych i retrospektywnych testów efektywności. Testy wykonywane są z częstotliwością miesięczną.

Zmiany wartości godziwej pochodnego instrumentu zabezpieczającego wyznaczonego jako zabezpieczenie wartości godziwej ujmowane są w pozycji „Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej” z wyłączeniem komponentu odsetkowego. Komponent odsetkowy prezentuje się w tej samej linii, co przychody odsetkowe z tytułu pozycji zabezpieczanej, tj. w pozycji „Wynik z tytułu odsetek”. Zmianę korekty wyceny do wartości godziwej pozycji zabezpieczanej ujmuje się w pozycji „Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej”.

Testy efektywności obejmują wycenę transakcji zabezpieczających, po pomniejszeniu o wartość odsetek naliczonych.

Efektywność zabezpieczenia jest weryfikowana poprzez zastosowanie prospektywnych i retrospektywnych testów efektywności. Testy wykonywane są z częstotliwością miesięczną.

Rodzaje strategii zabezpieczających stosowanych przez Grupę Kapitałową

Poniższe tabele przedstawiają zmianę wartości godziwej instrumentów zabezpieczających oraz pozycji zabezpieczanych od momentu desygnacji powiązań zabezpieczających do rachunkowości zabezpieczeń.

strategia 1 zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych kredytów hipotecznych w CHF oraz lokat negocjowanych w PLN, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych oraz ryzyka walutowego, z wykorzystaniem transakcji CIRS
opis relacji zabezpieczającej eliminacja ryzyka zmienności przepływów pieniężnych generowanych przez kredyty w CHF o zmiennym oprocentowaniu oraz lokat negocjowanych w PLN z tytułu zmian referencyjnych stóp procentowych w CHF i PLN oraz zmian kursu walutowego CHF/PLN z wykorzystaniem transakcji CIRS w okresie objętym zabezpieczeniem
zabezpieczane ryzyko ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej
instrument zabezpieczający transakcje CIRS, w których Grupa płaci kupon oparty o LIBOR 3M CHF, a otrzymuje kupon oparty o WIBOR 3M od kwoty nominalnej zdefiniowanej odpowiednio w CHF oraz PLN
pozycja zabezpieczana portfel kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu w CHF i portfel krótkoterminowych lokat negocjowanych, łącznie z ich odnawianiem w przyszłości (wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia). Grupa desygnując pozycję zabezpieczaną zastosowała rozwiązania MSR39 WS 99C w wersji przyjętej przez Unię Europejską
źródła nieefektywności zabezpieczenia
 • marża na instrumencie zabezpieczającym
 • różnice w dyskoncie pozycji zabezpieczanej i instrumentu zabezpieczającego
 • korekta CVA/DVA instrumentu zabezpieczającego
okres, w którym oczekuje się wystąpienia przepływów pieniężnych oraz kiedy należy oczekiwać wywarcia przez nie wpływu na wyniki: styczeń 2019 roku – październik 2026 roku

INSTRUMENTY POCHODNE ZABEZPIECZAJĄCE WARTOŚĆ NOMINALNA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH ZABEZPIECZAJĄCYCH ŚREDNIA MARŻA WAŻONA NOMINAŁEM WARTOŚĆ BILANSOWA (WARTOŚĆ GODZIWA) INSTRUMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH NIEEFEKTYWNA CZĘŚĆ ZABEZPIECZENIA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ROZPOZNANA W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZMIANA WARTOŚCI GODZIWEJ INSTRUMENTU ZABEZPIECZAJĄCEGO
Aktywa Zobowiązania
31.12.2018
CIRS CHF/PLN float CHF 1 675 0,1530% 60 428 (377)
float PLN 6 030 0,0000%
31.12.2017
CIRS CHF/PLN float CHF 1 770 0,1528% 186 169 3 43
float PLN 6 355 0,0000%

POZYCJE ZABEZPIECZANE WARTOŚĆ NOMINALNA POZYCJI ZABEZPIECZANYCH POZYCJA W SPRAWOZDANIU Z SYTUACJI FINANSOWEJ ZMIANA WARTOŚCI GODZIWEJ POZYCJI ZABEZPIECZANYCH
31.12.2018
Kredyty w CHF 1 675 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 435
Lokaty negocjowane w PLN 6 030 Zobowiązania wobec klientów
31.12.2017
Kredyty w CHF 1 770 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 2
Lokaty negocjowane w PLN 6 355 Zobowiązania wobec klientów

strategia 2 zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych kredytów w pln o zmiennym oprocentowaniu, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych, z wykorzystaniem transakcji IRS
opis relacji zabezpieczającej eliminacja ryzyka zmienności przepływów pieniężnych generowanych przez portfel kredytów w PLN o zmiennym oprocentowaniu wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych z wykorzystaniem transakcji IRS w okresie objętym zabezpieczeniem
zabezpieczone ryzyko ryzyko stopy procentowej
instrument zabezpieczający transakcje IRS, w których Grupa płaci kupon oparty o zmienną stopę WIBOR 3M, a otrzymuje kupon oparty o stałą stopę od kwoty nominalnej, na którą został zawarty
pozycja zabezpieczana portfel kredytów w PLN indeksowanych do stopy zmiennej WIBOR 3M
źródła nieefektywności zabezpieczenia
 • zmiana parametrów rynkowych pomiędzy momentem zawarcia transakcji zabezpieczającej a zawiązaniem powiązania zabezpieczającego
 • różnice w dyskoncie pozycji zabezpieczanej i instrumentu zabezpieczającego
 • korekta CVA/DVA instrumentu zabezpieczającego
okres, w którym oczekuje się wystąpienia przepływów pieniężnych oraz kiedy należy oczekiwać wywarcia przez nie wpływu na wyniki: styczeń 2019 roku – sierpień 2028 roku

INSTRUMENTY POCHODNE ZABEZPIECZAJĄCE WARTOŚĆ NOMINALNA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH ZABEZPIECZAJĄCYCH ŚREDNIA STAŁA STOPA PROCENTOWA WAŻONA NOMINAŁEM WARTOŚĆ BILANSOWA (WARTOŚĆ GODZIWA) INSTRUMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH NIEEFEKTYWNA CZĘŚĆ ZABEZPIECZENIA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ROZPOZNANA W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZMIANA WARTOŚCI GODZIWEJ INSTRUMENTU ZABEZPIECZAJĄCEGO
Aktywa Zobowiązania
31.12.2018
IRS PLN PLN 11 575 2,4386% 101 (1) 57
31.12.2017
IRS PLN PLN 8 411 2,3318% 89 4 2 14

POZYCJA ZABEZPIECZANA WARTOŚĆ NOMINALNA POZYCJI ZABEZPIECZANEJ POZYCJA W SPRAWOZDANIU Z SYTUACJI FINANSOWEJ ZMIANA WARTOŚCI GODZIWEJ POZYCJI ZABEZPIECZANEJ
31.12.2018
Kredyty w PLN 11 575 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (55)
31.12.2017
Kredyty w PLN 8 411 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (10)

strategia 3 zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych kredytów w CHF o zmiennym oprocentowaniu, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych, z wykorzystaniem transakcji IRS
opis relacji zabezpieczającej eliminacja ryzyka zmienności przepływów pieniężnych generowanych przez portfel kredytów w chf o zmiennym oprocentowaniu wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych z wykorzystaniem transakcji IRS w okresie objętym zabezpieczeniem
zabezpieczane ryzyko ryzyko stopy procentowej
instrument zabezpieczający transakcje IRS, w których grupa płaci kupon oparty o zmienną stopę LIBOR CHF 3M, a otrzymuje kupon oparty o stałą stopę od kwoty nominalnej, na którą został zawarty
pozycja zabezpieczana portfel kredytów w CHF indeksowanych do stopy zmiennej LIBOR CHF 3M
źródła nieefektywności zabezpieczenia
 • zmiana parametrów rynkowych pomiędzy momentem zawarcia transakcji zabezpieczającej a zawiązaniem powiązania zabezpieczającego
 • różnice w dyskoncie pozycji zabezpieczanej i instrumentu zabezpieczającego
 • korekta CVA/DVA instrumentu zabezpieczającego
okres, w którym oczekuje się wystąpienia przepływów pieniężnych oraz kiedy należy oczekiwać wywarcia przez nie wpływu na wyniki: styczeń 2019 roku – listopad 2021 roku

INSTRUMENTY POCHODNE ZABEZPIECZAJĄCE WARTOŚĆ NOMINALNA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH ZABEZPIECZAJĄCYCH ŚREDNIA STAŁA STOPA PROCENTOWA WAŻONA NOMINAŁEM WARTOŚĆ BILANSOWA (WARTOŚĆ GODZIWA) INSTRUMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH NIEEFEKTYWNA CZĘŚĆ ZABEZPIECZENIA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ROZPOZNANA W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZMIANA WARTOŚCI GODZIWEJ INSTRUMENTU ZABEZPIECZAJĄCEGO
Aktywa Zobowiązania
31.12.2018
IRS CHF CHF 400 -0,4425% 7 2
31.12.2017
IRS CHF CHF 400 -0,4425% 3 (1)

POZYCJA ZABEZPIECZANA WARTOŚĆ NOMINALNA POZYCJI ZABEZPIECZANEJ POZYCJA W SPRAWOZDANIU Z SYTUACJI FINANSOWEJ ZMIANA WARTOŚCI GODZIWEJ POZYCJI ZABEZPIECZANEJ
31.12.2018
Kredyty w CHF 400 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (2)
31.12.2017
Kredyty w CHF 400 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 1

strategia 4 zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych kredytów w EUR o zmiennym oprocentowaniu, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych, z wykorzystaniem transakcji IRS
opis relacji zabezpieczającej eliminacja ryzyka zmienności przepływów pieniężnych generowanych przez portfel kredytów w EUR o zmiennym oprocentowaniu wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych z wykorzystaniem transakcji IRS w okresie objętym zabezpieczeniem
zabezpieczane ryzyko ryzyko stopy procentowej
instrument zabezpieczający transakcje IRS, w których Grupa płaci kupon oparty o zmienną stopę EURIBOR 3M, a otrzymuje kupon oparty o stałą stopę od kwoty nominalnej, na którą został zawarty
pozycja zabezpieczana portfel kredytów w EUR indeksowanych do stopy zmiennej EURIBOR 3M
źródła nieefektywności zabezpieczenia
 • zmiana parametrów rynkowych pomiędzy momentem zawarcia transakcji zabezpieczającej a zawiązaniem powiązania zabezpieczającego
 • różnice w dyskoncie pozycji zabezpieczanej i instrumentu zabezpieczającego
 • korekta CVA/DVA instrumentu zabezpieczającego
okres, w którym oczekuje się wystąpienia przepływów pieniężnych oraz kiedy należy oczekiwać wywarcia przez nie wpływu na wyniki: styczeń 2019 roku – luty 2024 roku

INSTRUMENTY POCHODNE ZABEZPIECZAJĄCE WARTOŚĆ NOMINALNA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH ZABEZPIECZAJĄCYCH ŚREDNIA STAŁA STOPA PROCENTOWA WAŻONA NOMINAŁEM WARTOŚĆ BILANSOWA (WARTOŚĆ GODZIWA) INSTRUMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH NIEEFEKTYWNA CZĘŚĆ ZABEZPIECZENIA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ROZPOZNANA W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZMIANA WARTOŚCI GODZIWEJ INSTRUMENTU ZABEZPIECZAJĄCEGO
Aktywa Zobowiązania
31.12.2018
IRS EUR EUR 524 0,2087% 2 5 (3)
31.12.2017
IRS EUR EUR 524 0,2087% 1 28 (15)

POZYCJA ZABEZPIECZANA ZMIANA WARTOŚCI GODZIWEJ POZYCJI ZABEZPIECZANEJ POZYCJA W SPRAWOZDANIU Z SYTUACJI FINANSOWEJ WARTOŚĆ NOMINALNA POZYCJI ZABEZPIECZANEJ
31.12.2018
Kredyty w EUR 524 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 3
31.12.2017
Kredyty w EUR 524 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 15

strategia 5 zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych kredytów w walutach wymienialnych o zmiennym oprocentowaniu, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych i ryzyka walutowego oraz zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych zobowiązania finansowego o stałym oprocentowaniu w walucie wymienialnej, wynikającej z ryzyka walutowego, z wykorzystaniem transakcji CIRS
opis relacji zabezpieczającej eliminacja ryzyka zmienności przepływów pieniężnych kredytów w walutach wymienialnych o zmiennym oprocentowaniu, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych i ryzyka walutowego oraz eliminacja ryzyka zmienności przepływów pieniężnych zobowiązania finansowego o stałym oprocentowaniu w walucie wymienialnej, wynikającej z ryzyka walutowego z wykorzystaniem transakcji CIRS w okresie objętym zabezpieczeniem
zabezpieczane ryzyko ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej
instrument zabezpieczający transakcje CIRS, w których Grupa płaci kupon oparty o zmienną stopę LIBOR CHF 3M, a otrzymuje kupon oparty o stałą stopę USD lub EUR od kwoty nominalnej, na którą został zawarty
pozycja zabezpieczana portfel kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu w CHF i zobowiązanie finansowe o stałym oprocentowaniu w USD lub EUR
źródła nieefektywności zabezpieczenia
 • różnice w dyskoncie pozycji zabezpieczanej i instrumentu zabezpieczającego
 • korekta CVA/DVA instrumentu zabezpieczającego
okres, w którym oczekuje się wystąpienia przepływów pieniężnych oraz kiedy należy oczekiwać wywarcia przez nie wpływu na wyniki: styczeń 2019 roku – sierpień 2024 roku

INSTRUMENTY POCHODNE ZABEZPIECZAJĄCE WARTOŚĆ NOMINALNA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH ZABEZPIECZAJĄCYCH ŚREDNIA MARŻA WAŻONA NOMINAŁEM WARTOŚĆ BILANSOWA (WARTOŚĆ GODZIWA) INSTRUMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH NIEEFEKTYWNA CZĘŚĆ ZABEZPIECZENIA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ROZPOZNANA W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZMIANA WARTOŚCI GODZIWEJ INSTRUMENTU ZABEZPIECZAJĄCEGO
Aktywa Zobowiązania
31.12.2018
CIRS CHF/USD float CHF 818 148 1 88
fixed USD 875 2,4315%
CIRS CHF/EUR float CHF 2 000 240 37 3 284
fixed EUR 1 802 0,3504%
31.12.2017
CIRS CHF/USD float CHF 818 116 (1) 62
fixed USD 875 2,4315%
CIRS CHF/EUR float CHF 2 000 397 12 614
fixed EUR 1 802 0,3504%

POZYCJE ZABEZPIECZANE WARTOŚĆ NOMINALNA POZYCJI ZABEZPIECZANYCH POZYCJA W SPRAWOZDANIU Z SYTUACJI FINANSOWEJ ZMIANA WARTOŚCI GODZIWEJ POZYCJI ZABEZPIECZANYCH
31.12.2018
Kredyty w CHF 2 818 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (312)
Zobowiązanie finansowe w USD 875 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Zobowiązanie finansowe w EUR 1 802 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
31.12.2017
Kredyty w CHF 2 818 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (652)
Zobowiązanie finansowe w USD 875 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Zobowiązanie finansowe w EUR 1 802 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

strategia 6 zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych innych niż CHF oraz lokat negocjowanych w PLN, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych oraz ryzyka walutowego, z wykorzystaniem transakcji CIRS
opis relacji zabezpieczającej eliminacja ryzyka zmienności przepływów pieniężnych generowanych przez kredyty denominowane w walutach wymienialnych innych niż CHF o zmiennym oprocentowaniu oraz lokat negocjowanych w PLN, z tytułu zmian referencyjnych stóp procentowych, oraz zmian kursu walutowego z wykorzystaniem transakcji CIRS w okresie objętym zabezpieczeniem
zabezpieczane ryzyko ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej
instrument zabezpieczający transakcje CIRS, w których Grupa płaci kupon oparty o EURIBOR 3M, a otrzymuje kupon oparty o WIBOR 3M od kwoty nominalnej, na którą został zawarty
pozycja zabezpieczana portfel kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu w EUR i portfel krótkoterminowych lokat negocjowanych, łącznie z ich odnawianiem w przyszłości (wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia). Grupa desygnując pozycję zabezpieczaną zastosowała rozwiązania MSR39 WS 99C w wersji przyjętej przez Unię Europejską
źródła nieefektywności zabezpieczenia
 • marża na instrumencie zabezpieczającym
 • różnice w dyskoncie pozycji zabezpieczanej i instrumentu zabezpieczającego
 • korekta CVA/DVA instrumentu zabezpieczającego
okres, w którym oczekuje się wystąpienia przepływów pieniężnych oraz kiedy należy oczekiwać wywarcia przez nie wpływu na wyniki: styczeń 2019 roku – marzec 2021 roku

INSTRUMENTY POCHODNE ZABEZPIECZAJĄCE WARTOŚĆ NOMINALNA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH ZABEZPIECZAJĄCYCH ŚREDNIA MARŻA WAŻONA NOMINAŁEM WARTOŚĆ BILANSOWA (WARTOŚĆ GODZIWA) INSTRUMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH NIEEFEKTYWNA CZĘŚĆ ZABEZPIECZENIA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ROZPOZNANA W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZMIANA WARTOŚCI GODZIWEJ INSTRUMENTU ZABEZPIECZAJĄCEGO
Aktywa Zobowiązania
31.12.2018
CIRS EUR/PLN float EUR 125 0,0000% 7 6
float PLN 545 -0,0092%
31.12.2017
CIRS EUR/PLN float EUR 125 0,0000% 23 20
float PLN 545 -0,0092%

POZYCJE ZABEZPIECZANE WARTOŚĆ NOMINALNA POZYCJI ZABEZPIECZANYCH POZYCJA W SPRAWOZDANIU Z SYTUACJI FINANSOWEJ ZMIANA WARTOŚCI GODZIWEJ POZYCJI ZABEZPIECZANYCH
31.12.2018
Kredyty w EUR 125 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (6)
Lokaty negocjowane w PLN 545 Zobowiązania wobec klientów
31.12.2017
Kredyty w EUR 125 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (20)
Lokaty negocjowane w PLN 545 Zobowiązania wobec klientów

strategia 7 zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych kredytów hipotecznych w walucie wymienialnej oraz produktów bankowych regularnego oszczędzania w PLN, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych oraz ryzyka walutowego, z wykorzystaniem transakcji CIRS
opis relacji zabezpieczającej eliminacja ryzyka zmienności przepływów pieniężnych generowanych przez kredyty w CHF o zmiennym oprocentowaniu oraz produktów bankowych regularnego oszczędzania w PLN o zmiennym oprocentowaniu, z tytułu zmian referencyjnych stóp procentowych w CHF i PLN, oraz zmian kursu walutowego CHF/PLN z wykorzystaniem transakcji CIRS w okresie objętym zabezpieczeniem
zabezpieczane ryzyko ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej
instrument zabezpieczający transakcje CIRS, w których Grupa płaci kupon oparty o LIBOR 3M CHF, a otrzymuje kupon oparty o WIBOR 3M od kwoty nominalnej zdefiniowanej odpowiednio w CHF oraz PLN
pozycja zabezpieczana portfel kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu w CHF i portfel produktów bankowych regularnego oszczędzania o zmiennym oprocentowaniu w PLN
źródła nieefektywności zabezpieczenia
 • marża na instrumencie zabezpieczającym
 • różnice w dyskoncie pozycji zabezpieczanej i instrumentu zabezpieczającego
 • korekta CVA/DVA instrumentu zabezpieczającego
okres, w którym oczekuje się wystąpienia przepływów pieniężnych oraz kiedy należy oczekiwać wywarcia przez nie wpływu na wyniki: styczeń 2019 roku – lipiec 2023 roku

INSTRUMENTY POCHODNE ZABEZPIECZAJĄCE WARTOŚĆ NOMINALNA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH ZABEZPIECZAJĄCYCH ŚREDNIA MARŻA WAŻONA NOMINAŁEM WARTOŚĆ BILANSOWA (WARTOŚĆ GODZIWA) INSTRUMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH NIEEFEKTYWNA CZĘŚĆ ZABEZPIECZENIA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ROZPOZNANA W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZMIANA WARTOŚCI GODZIWEJ INSTRUMENTU ZABEZPIECZAJĄCEGO
Aktywa Zobowiązania
31.12.2018
CIRS CHF/PLN float CHF 225 -0,2478% 18 14
float PLN 872 0,0000%
31.12.2017
CIRS CHF/PLN float CHF 225 -0,2478% 75 69
float PLN 872 0,0000%

POZYCJE ZABEZPIECZANE WARTOŚĆ NOMINALNA POZYCJI ZABEZPIECZANYCH POZYCJA W SPRAWOZDANIU Z SYTUACJI FINANSOWEJ ZMIANA WARTOŚCI GODZIWEJ POZYCJI ZABEZPIECZANYCH
31.12.2018
Kredyty w CHF 225 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (15)
Produkty regularnego oszczędzania w PLN 872 Zobowiązania wobec klientów
31.12.2017
Kredyty w CHF 225 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (70)
Produkty regularnego oszczędzania w PLN 872 Zobowiązania wobec klientów

strategia 8 zabezpieczenie zmienności wartości godziwej kredytu w walucie wymienialnej o stałym oprocentowaniu, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych z wykorzystaniem transakcji IRS
opis relacji zabezpieczającej eliminacja ryzyka zmienności wartości godziwej kredytu w walucie wymienialnej o stałym oprocentowaniu, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych, w okresie objętym zabezpieczeniem
zabezpieczane ryzyko ryzyko stopy procentowej
instrument zabezpieczający transakcje IRS (Interest Rate Swap) w walucie wymienialnej, w których Grupa płaci kupon oparty na stałej stopie (rynkowa stopa IRS) i otrzymuje kupon oparty na zmiennej stopie referencyjnej bez dodatkowej marży
pozycja zabezpieczana komponent ryzyka stopy procentowej kredytu w walucie wymienialnej o stałym oprocentowaniu odpowiadający rynkowej stopie IRS
źródła nieefektywności zabezpieczenia
 • zmiana parametrów rynkowych pomiędzy momentem ustalenia warunków pozycji zabezpieczanej a momentem zawarcia transakcji zabezpieczającej
 • korekta CVA/DVA instrumentu zabezpieczającego

INSTRUMENTY POCHODNE ZABEZPIECZAJĄCE WARTOŚĆ NOMINALNA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH ZABEZPIECZAJĄCYCH ŚREDNIA STAŁA STOPA PROCENTOWA WAŻONA NOMINAŁEM WARTOŚĆ BILANSOWA (WARTOŚĆ GODZIWA) INSTRUMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH KOREKTA WYCENY DO WARTOŚCI GODZIWEJ POZYCJI ZABEZPIECZANEJ ZMIANA WARTOŚCI GODZIWEJ INSTRUMENTU ZABEZPIECZAJĄCEGO
Aktywa Zobowiązania
31.12.2018
IRS EUR EUR 103 -0,3090% 1 1
31.12.2017
IRS EUR EUR 46 -0,3290%

POZYCJA ZABEZPIECZANA WARTOŚĆ BILANSOWA POZYCJI ZABEZPIECZANEJ POZYCJA W SPRAWOZDANIU Z SYTUACJI FINANSOWEJ ZMIANA WARTOŚCI GODZIWEJ POZYCJI ZABEZPIECZANEJ
31.12.2018
Kredyty w EUR 103 Kredyty i pożyczki udzielone klientom
31.12.2017
Kredyty w EUR 46 Kredyty i pożyczki udzielone klientom

strategia 9 zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych kredytów hipotecznych w PLN o zmiennym oprocentowaniu, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych oraz zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych zobowiązania finansowego o stałym oprocentowaniu w walucie wymienialnej, wynikającej z ryzyka walutowego, z wykorzystaniem transakcji CIRS
opis relacji zabezpieczającej eliminacja ryzyka zmienności przepływów pieniężnych kredytów hipotecznych w PLN o zmiennym oprocentowaniu, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych oraz eliminacja ryzyka zmienności przepływów pieniężnych zobowiązania finansowego o stałym oprocentowaniu w walucie wymienialnej, wynikającej z ryzyka walutowego z wykorzystaniem transakcji CIRS w okresie objętym zabezpieczeniem
zabezpieczane ryzyko ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej
instrument zabezpieczający transakcje CIRS, w których Grupa płaci kupon oparty o zmienną stopę WIBOR 3M, a otrzymuje kupon oparty o stałą stopę EUR od kwoty nominalnej, na którą został zawarty
pozycja zabezpieczana portfel kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu w PLN i zobowiązanie finansowe o stałym oprocentowaniu w EUR
źródła nieefektywności zabezpieczenia
 • marża na instrumencie zabezpieczającym
 • różnice w dyskoncie pozycji zabezpieczanej i instrumentu zabezpieczającego
 • korekta CVA/DVA instrumentu zabezpieczającego
Okres, w którym oczekuje się wystąpienia przepływów pieniężnych oraz kiedy należy oczekiwać wywarcia przez nie wpływu na wyniki: styczeń 2019 roku – styczeń 2024 roku

INSTRUMENTY POCHODNE ZABEZPIECZAJĄCE WARTOŚĆ NOMINALNA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH ZABEZPIECZAJĄCYCH ŚREDNIA STAŁA STOPA PROCENTOWA WAŻONA NOMINAŁEM WARTOŚĆ BILANSOWA (WARTOŚĆ GODZIWA) INSTRUMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH NIEEFEKTYWNA CZĘŚĆ ZABEZPIECZENIA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ROZPOZNANA W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZMIANA WARTOŚCI GODZIWEJ INSTRUMENTU ZABEZPIECZAJĄCEGO
Aktywa Zobowiązania
31.12.2018
CIRS PLN/EUR float PLN 2 101 75 7 76
fixed EUR 499 0,7690%
31.12.2017
CIRS PLN/EUR float PLN
fixed EUR

POZYCJE ZABEZPIECZANE WARTOŚĆ NOMINALNA POZYCJI ZABEZPIECZANYCH POZYCJA W SPRAWOZDANIU Z SYTUACJI FINANSOWEJ ZMIANA WARTOŚCI GODZIWEJ POZYCJI ZABEZPIECZANYCH
31.12.2018
Kredyty w PLN 2 101 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (69)
Zobowiązanie finansowe w EUR 499 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

W 2018 roku Grupa Kapitałowa wprowadziła strategię 9 stanowiącą zabezpieczenie przepływów pieniężnych.
W 2017 roku Grupa Kapitałowa wprowadziła strategię 7 stanowiącą zabezpieczenie przepływów pieniężnych, a także strategię 8 stanowiącą zabezpieczenie wartości godziwej. Opis wprowadzonych strategii znajduje się powyżej.

W 2018 roku i w 2017 roku Grupa Kapitałowa nie stosowała strategii zabezpieczających, o których mowa w MSSF 7 23C, tj. w których zarówno instrument zabezpieczający, jak i pozycja zabezpieczana często się zmieniają (tj. kiedy jednostka wykorzystuje dynamiczny proces, w którym zarówno ekspozycja, jak i instrumenty zabezpieczające stosowane do zarządzania tą ekspozycją nie pozostają takie same przez dłuższy okres).

W 2018 roku i w 2017 roku Grupa Kapitałowa nie zidentyfikowała sytuacji, o których mowa w MSSF 7 23F tj. planowanych transakcji, dla których w poprzednich okresach stosowana była rachunkowość zabezpieczeń, ale której zrealizowania się już nie oczekuje.

W 2018 roku i w 2017 roku Grupa Kapitałowa nie stosowała kredytowych instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem kredytowym i nie wyznaczyła instrumentu finansowego (lub jego części) jako wycenianego w wartości godziwej przez wynik finansowy, który byłby powiązany z tym instrumentem.

Wartość bilansowa instrumentów zabezpieczających 31.12.2018 31.12.2017
Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 658 470 887 204
Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej 110 5 90 35
IRS 110 5 90 35
Zabezpieczenie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej 548 465 797 169
CIRS 548 465 797 169
Zabezpieczenie wartości godziwej 1
Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej 1
IRS 1
Razem 658 471 887 204

Wartość nominalna instrumentów zabezpieczających w podziale na terminy do realizacji na dzień 31 grudnia 2018 roku do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej
IRS PLN fixed – float 300 1 230 9 985 60 11 575
IRS EUR fixed – float (waluta oryginalna) 499 25 524
IRS CHF fixed – float (waluta oryginalna) 400 400
Zabezpieczenie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej
CIRS float CHF/float PLN
float CHF 650 1 225 25 1 900
float PLN 2 378 4 436 88 6 902
CIRS fixed USD/float CHF
fixed USD 875 875
float CHF 818 818
CIRS float EUR/float PLN
float EUR 25 100 125
float PLN 109 436 545
CIRS float PLN/fixed EUR
float PLN 2 101 2 101
fixed EUR 499 499
CIRS fixed EUR/float CHF
fixed EUR 1 302 500 1 802
float CHF 1 424 576 2 000
Zabezpieczenie wartości godziwej
Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej
IRS EUR fixed – float (waluta oryginalna) 91 12 103

Wartość nominalna instrumentów zabezpieczających w podziale na terminy do realizacji na dzień 31 grudnia 2017 roku do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej
IRS PLN fixed – float 700 1 610 3 030 3 071 8 411
IRS EUR fixed – float (waluta oryginalna) 499 25 524
IRS CHF fixed – float (waluta oryginalna) 400 400
Zabezpieczenie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej
CIRS float CHF/float PLN
float CHF 95 1 750 150 1 995
float PLN 325 6 329 573 7 227
CIRS fixed USD/float CHF
fixed USD 875 875
float CHF 818 818
CIRS float EUR/float PLN
float EUR 125 125
float PLN 545 545
CIRS fixed EUR/float CHF
fixed EUR 802 1 000 1 802
float CHF 889 1 111 2 000
Zabezpieczenie wartości godziwej
Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej
IRS EUR fixed – float (waluta oryginalna) 46 46

Zmiana innych dochodów całkowitych z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych oraz nieefektywna część zabezpieczenia przepływów pieniężnych 2018 2017
Inne dochody całkowite na początek okresu brutto (142) (134)
Zyski/straty odniesione na inne dochody całkowite w okresie (62) 1 821
Kwota przeniesiona z innych dochodów całkowitych do rachunku zysków i strat, w tym: 232 (1 829)
– przychody odsetkowe (355) (322)
– wynik z pozycji wymiany 587 (1 507)
Inne dochody całkowite na koniec okresu brutto 28 (142)
Efekt podatkowy (6) 26
Inne dochody całkowite na koniec okresu netto 22 (116)
Wpływ w okresie na inne dochody całkowite brutto 170 (8)
Efekt podatkowy (32) 1
Wpływ w okresie na inne dochody całkowite netto 138 (7)
Nieefektywna część zabezpieczenia przepływów pieniężnych rozpoznana w rachunku zysków i strat, w tym kwota odniesiona na: 11 16
Wynik z pozycji wymiany 12 14
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej (1) 2

Zyski lub straty na instrumencie zabezpieczającym oraz na pozycji zabezpieczanej związane z zabezpieczanym ryzykiem 31.12.2018 31.12.2017
Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej (1)
Wycena do wartości godziwej instrumentu pochodnego zabezpieczającego (1)
IRS EUR fixed – float (1)
Korekta do wartości godziwej instrumentu zabezpieczanego z tytułu zabezpieczanego ryzyka 1 (1)
Kredyty EUR fixed 1 (1)

 

Szacunkowa zmiana wyceny przy przesunięciu równoległym krzywych dochodowości: 31.12.2018 31.12.2017
scenariusz +50bp scenariusz -50bp scenariusz +50bp scenariusz -50bp
IRS (146) 148 (107) 109
CIRS (200) 204 (117) 119
Razem (346) 352 (224) 228

Wyniki wyszukiwania: