27. Papiery wartościowe

Zasady rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

Grupa Kapitałowa od 1 stycznia 2018 roku klasyfikuje dłużne papiery wartościowe do następujących kategorii:

 • Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
  • instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu;
  • aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy;
  • aktywa finansowe desygnowane do wyceny do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat przy początkowym ujęciu.
 • Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite.
 • Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu.
Raport roczny
2018

Klasyfikacja papierów wartościowych do ww. kategorii jest dokonywana zgodnie z zasadami wyboru modelu biznesowego i oceny charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych, o których mowa w nocie 4.

Zysk lub stratę na papierach wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat ujmuje się w wyniku finansowym. Zysk lub stratę z wyceny tego składnika aktywów finansowych do wartości godziwej stanowi różnica między jego wartością godziwą a wartością tego składnika według zamortyzowanego kosztu ustaloną na dzień wyceny.

Grupa Kapitałowa nie skorzystała z opcji wyceny do wartości godziwej przez inne dochody całkowite w przypadku inwestycji kapitałowych i wycenia je do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.

Papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite wycenia się do wartości godziwej. Skutki zmiany wartości godziwej tych aktywów finansowych do momentu zaprzestania ujmowania składnika aktywów finansowych lub jego przeklasyfikowania odnosi się do innych dochodów całkowitych, z wyjątkiem przychodów odsetkowych, zysku lub straty z tytułu odpisu na oczekiwane straty kredytowe oraz zysków lub strat z tytułu różnic kursowych, które ujmuje się w wyniku finansowym. Zysk lub stratę odnoszoną do innych dochodów całkowitych stanowi różnica między ustaloną na dzień wyceny wartością godziwą składnika aktywów finansowych a wartością tego składnika według zamortyzowanego kosztu. Jeśli zaprzestano ujmowania składnika aktywów finansowych, skumulowane zyski lub straty poprzednio ujęte w innych dochodach całkowitych zostają przeklasyfikowane z pozycji inne dochody całkowite do wyniku finansowego w formie korekty wynikającej z przeklasyfikowania.

W momencie początkowego ujęcia aktywa te wyceniane są w wartości godziwej. Wartość początkową składnika aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu korygują wszelkie prowizje i opłaty mające wpływ na jego efektywny zwrot i stanowiące integralną część efektywnej stopy procentowej tego aktywa (prowizje i opłaty zaistniałe w związku z realizacją czynności wykonywanych przez Grupę a prowadzących do powstania aktywów).

Wartość bieżącą tej kategorii aktywów ustala się przy użyciu efektywnej stopy procentowej, opisanej w nocie 9 „Przychody i koszty z tytułu odsetek”, służącej do bieżącego ustalenia (naliczenia) przychodu odsetkowego wygenerowanego przez aktywo w danym okresie, korygując ją o odpisy na oczekiwane straty kredytowe.

Zasady rachunkowości obowiązujące do 31 grudnia 2017 roku

Grupa Kapitałowa do 31 grudnia 2017 roku klasyfikowała papiery wartościowe do następujących kategorii:

 • instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu
 • instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy
 • inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży
 • inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności.

W 2017 roku inwestycje kapitałowe były klasyfikowane jako instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży albo jako instrumenty przeznaczone do obrotu. Instrumenty przeznaczone do obrotu co do zasady były wyceniane do wartości godziwej natomiast instrumenty dostępne do sprzedaży, dla których nie można było oszacować wartości godziwej były wyceniane według kosztu pomniejszonego o odpisy z tytułu utraty wartości.

Informacje finansowe

Papiery wartościowe 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2017
przeznaczone do obrotu 235 431 431
instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 8 157
inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 43 675
inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności 1 812
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat” 2 848 4 690
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 52 558 47 223
wyceniane według zamortyzowanego kosztu 8 473 6 180
Razem 64 114 58 524 54 075

Na 31 grudnia 2018 roku odpis nieobniżający wartości godziwej papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite wynosił 25 milionów PLN (na 1 stycznia 2018 roku 20 milionów PLN).

Papiery wartościowe
31.12.2018
przeznaczone do obrotu nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem
Dłużne papiery wartościowe 217 1 201 52 558 8 473 62 449
bony pieniężne NBP 2 900 2 900
obligacje skarbowe PLN 94 1 034 39 970 2 234 43 332
obligacje skarbowe walutowe 4 393 124 521
obligacje komunalne PLN 16 5 301 4 007 9 324
obligacje komunalne walutowe 37 37
obligacje korporacyjne PLN 102 130 3 942 1 764 5 938
obligacje korporacyjne walutowe 1 52 344 397
Kapitałowe papiery wartościowe 18 1 647 1 665
udziały i akcje w innych jednostkach – nienotowane na giełdach 269 269
akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach 13 180 193
jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru 5 1 198 1 203
Razem 235 2 848 52 558 8 473 64 114

W pozycji obligacje skarbowe PLN i walutowe ujmuje się obligacje Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Na 31 grudnia 2018 roku pozycja obligacje skarbowe walutowe obejmuje również obligacje Skarbu Państwa Ukrainy w kwocie 513 milionów PLN.

W kwietniu 2018 roku PKO Bank Polski SA zakończył negocjacje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczące sprzedaży tytułów uczestnictwa w The 2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure (Fundusz Marguerite I) i podpisał umowę sprzedaży. Wyżej wymienione zaangażowanie kapitałowe wykazano jako tytuły uczestnictwa w inwestycji wspólnego inwestowania i klasyfikowano na 31 grudnia 2017 roku jako inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży oraz na 1 stycznia 2018 roku jako instrumenty finansowe nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.

Papiery wartościowe
01.01.2018
przeznaczone do obrotu nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem
Dłużne papiery wartościowe 405 2 646 47 223 6 180 56 454
bony pieniężne NBP 4 199 4 199
obligacje skarbowe PLN 151 1 413 33 502 1 663 36 729
obligacje skarbowe walutowe 138 893 238 149 1 418
obligacje komunalne PLN 23 106 4 921 2 513 7 563
obligacje komunalne walutowe 77 77
obligacje korporacyjne PLN 92 157 3 886 1 730 5 865
obligacje korporacyjne walutowe 1 477 125 603
Kapitałowe papiery wartościowe 26 2 044 2 070
udziały i akcje w innych jednostkach – nienotowane na giełdach 239 239
akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach 19 225 244
tytuły uczestnictwa w inwestycji wspólnego inwestowania, jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne, certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru 7 1 580 1 587
Razem 431 4 690 47 223 6 180 58 524

W pozycji obligacje skarbowe PLN i walutowe ujmowane są obligacje Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Na 1 stycznia 2018 roku pozycja obligacje skarbowe walutowe obejmuje również obligacje Skarbu Państwa Ukrainy w kwocie 384 miliony PLN.

Papiery wartościowe

31.12.2017

przeznaczone do obrotu instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności Razem
Dłużne papiery wartościowe 405 6 688 43 192 1 812 52 097
bony pieniężne NBP 4 199 4 199
obligacje skarbowe PLN 151 1 413 33 502 1 663 36 729
obligacje skarbowe walutowe 138 893 238 149 1 418
obligacje komunalne PLN 23 106 4 928 5 057
obligacje komunalne walutowe 77 77
obligacje korporacyjne PLN 92 4 045 4 137
obligacje korporacyjne walutowe 1 479 480
Kapitałowe papiery wartościowe 26 1 469 483 1 978
udziały i akcje w innych jednostkach – nienotowane na giełdach 150 150
akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach 19 77 96
jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru 7 1 469 256 1 732
Razem 431 8 157 43 675 1 812 54 075

W pozycji obligacje skarbowe PLN i walutowe ujmuje się obligacje Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Na 31 grudnia 2017 roku pozycja obligacje skarbowe walutowe obejmuje również obligacje Skarbu Państwa Ukrainy w kwocie 384 miliony PLN.

Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko kredytowe dla papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz do wartości godziwej przez inne dochody całkowite zostały opisane dla 2018 roku w nocie 29 „Oczekiwane straty kredytowe” oraz dla 2017 roku w nocie 30 „Odpisy aktualizujące z tytyłu utraty wartości aktywów finansowych (dane porównawcze zgodnie z MSR 39).”

Na 31 grudnia 2018 roku 474 miliony PLN papierów wartościowych klasyfikowano do Fazy 3 (na 1 stycznia 2018 roku 473 miliony PLN). W roku zakończonym 31 grudnia 2018 roku nastąpił transfer pomiędzy Fazą 1 a Fazą 2 w kwocie 59 milionów PLN dotyczący obligacji korporacyjnych w PLN oraz 388 milionów PLN dotyczący obligacji komunalnych w PLN.

Papiery wartościowe według terminów zapadalności

31.12.2018

przeznaczone do obrotu nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem
bez określonego terminu – kapitałowe papiery wartościowe 18 1 647 1 665
do 1 miesiąca 4 4 531 19 4 554
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 443 136 579
od 3 miesięcy do 1 roku 30 362 2 972 755 4 119
od 1 roku do 5 lat 120 682 22 300 4 109 27 211
powyżej 5 lat 63 157 22 312 3 454 25 986
Razem 235 2 848 52 558 8 473 64 114

Papiery wartościowe według terminów zapadalności

31.12.2017

przeznaczone do obrotu instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności Razem
bez określonego terminu – kapitałowe papiery wartościowe 26 1 469 483 1 978
do 1 miesiąca 9 4 203 411 95 4 718
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 4 106 5 53 168
od 3 miesięcy do 1 roku 48 1 222 4 323 3 5 596
od 1 roku do 5 lat 260 1 067 23 026 557 24 910
powyżej 5 lat 84 90 15 427 1 104 16 705
Razem 431 8 157 43 675 1 812 54 075

Papiery wartościowe

31.12.2018

wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Wartość brutto Odpisy na oczekiwane straty kredytowe Wartość netto Wartość brutto Odpisy na oczekiwane straty kredytowe Wartość netto
Dłużne papiery wartościowe 52 568 (10) 52 558 8 499 (26) 8 473
bony pieniężne NBP 2 900 2 900
obligacje skarbowe PLN 39 970 39 970 2 234 2 234
obligacje skarbowe walutowe 393 393 127 (3) 124
obligacje komunalne PLN 5 301 5 301 4 013 (6) 4 007
obligacje korporacyjne PLN 3 952 (10) 3 942 1 777 (13) 1 764
obligacje korporacyjne walutowe 52 52 348 (4) 344
Razem 52 568 (10) 52 558 8 499 (26) 8 473

Papiery wartościowe

01.01.2018

wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Wartość brutto Odpisy na oczekiwane straty kredytowe Wartość netto Wartość brutto Odpisy na oczekiwane straty kredytowe Wartość netto
Dłużne papiery wartościowe 47 238 (15) 47 223 6 194 (14) 6 180
bony pieniężne NBP 4 199 4 199
obligacje skarbowe PLN 33 502 33 502 1 663 1 663
obligacje skarbowe walutowe 238 238 149 149
obligacje komunalne PLN 4 921 4 921 2 516 (3) 2 513
obligacje korporacyjne PLN 3 901 (15) 3 886 1 741 (11) 1 730
obligacje korporacyjne walutowe 477 477 125 125
Razem 47 238 (15) 47 223 6 194 (14) 6 180

Papiery wartościowe

31.12.2017

inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności
Wartość brutto Odpisy z tytułu utraty wartości Wartość netto Wartość brutto Odpisy z tytułu utraty wartości Wartość netto
Dłużne papiery wartościowe 43 441 (249) 43 192 1 812 1 812
obligacje skarbowe PLN 33 502 33 502 1 663 1 663
obligacje skarbowe walutowe 238 238 149 149
obligacje komunalne PLN 4 928 4 928
obligacje korporacyjne PLN 4 291 (246) 4 045
obligacje korporacyjne walutowe 482 (3) 479
Kapitałowe papiery wartościowe 560 (77) 483
udziały i akcje w innych jednostkach – nienotowane na giełdach 150 150
udziały i akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach 154 (77) 77
jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania 256 256
Razem 44 001 (326) 43 675 1 812 1 812

Aktywa finansowe przeklasyfikowane z kategorii wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

Na 31 grudnia 2017 roku Grupa Kapitałowa posiadała w kategorii instrumenty finansowe wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat papiery wartościowe o wartości bilansowej 8 157 milionów PLN. Z tego na 1 stycznia 2018 roku Grupa Kapitałowa dokonała przeklasyfikowania papierów dłużnych – bonów pieniężnych w kwocie 4 199 milionów PLN do kategorii wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite  z uwagi na klasyfikację do modelu biznesowego „utrzymywane dla przepływów pieniężnych i na sprzedaż” (przeklasyfikowanie wymagane). Średnia efektywna stopa procentowa bonów pieniężnych na moment przeklasyfikowania wynosiła 1,5348%. Przychody odsetkowe z tytułu dyskonta od bonów pieniężnych ujęte w wyniku finansowym Grupy Kapitałowej za 2018 rok wyniosły 20 milionów PLN.

Wyniki wyszukiwania: