28. Kredyty i pożyczki udzielone klientom

Zasady rachunkowości

Do grupy kredyty i pożyczki udzielone klientom zalicza się należności z tytułu kredytów i pożyczek, należności z tytułu leasingu finansowego, a także należności z tytułu zakupu papierów wartościowych z przyrzeczeniem sprzedaży, dla których kontrahentem transakcji nie są banki.

Grupa Kapitałowa od 1 stycznia 2018 roku klasyfikuje kredyty i pożyczki udzielone klientom do następujących kategorii:

 • Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu.
 • Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite.
 • Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.

Klasyfikacja kredytów i pożyczek udzielonych klientom do ww. kategorii jest dokonywana zgodnie z zasadami wyboru modelu biznesowego i oceny charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych, o których mowa w nocie 4.

Raport roczny
2018

W momencie początkowego ujęcia aktywa te wyceniane są w wartości godziwej. Wartość początkową składnika aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu korygują wszelkie prowizje i opłaty mające wpływ na jego efektywny zwrot i stanowiące integralną część efektywnej stopy procentowej tego aktywa (prowizje i opłaty zaistniałe w związku z realizacją czynności wykonywanych przez Grupę Kapitałową, a prowadzących do powstania aktywów).

Wartość bieżącą tej kategorii aktywów ustala się przy użyciu efektywnej stopy procentowej, opisanej w nocie 9 „Przychody i koszty z tytułu odsetek”, służącej do bieżącego ustalenia (naliczenia) przychodu odsetkowego wygenerowanego przez aktywo w danym okresie, korygując ją o odpisy na oczekiwane straty kredytowe.

Nie podlegają wycenie według zamortyzowanego kosztu aktywa, dla których nie można ustalić harmonogramu przyszłych przepływów pieniężnych niezbędnych dla obliczenia efektywnej stopy procentowej. Aktywa te wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty obejmującej również odsetki od należności, z uwzględnieniem odpisów na oczekiwane straty kredytowe. Prowizje i opłaty związane z powstaniem lub decydujące o cechach finansowych tych aktywów podlegają obowiązkowi rozliczenia w czasie w okresie życia aktywa metodą liniową i są zaliczane do przychodów odsetkowych albo prowizyjnych.

Kredyty i pożyczki wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite wycenia się do wartości godziwej. Skutki zmiany wartości godziwej tych aktywów finansowych do momentu zaprzestania ujmowania składnika aktywów finansowych lub jego przeklasyfikowania odnosi się do innych dochodów całkowitych, z wyjątkiem przychodów odsetkowych, zysku lub straty z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe oraz zysków lub strat z tytułu różnic kursowych, które ujmuje się w wyniku finansowym. Jeśli zaprzestano ujmowania składnika aktywów finansowych, skumulowane zyski lub straty poprzednio ujęte w innych dochodach całkowitych zostają przeklasyfikowane z pozycji inne dochody całkowite do wyniku finansowego w formie korekty wynikającej z przeklasyfikowania.

Umowa leasingu finansowego ujmowana jest jako należność w kwocie równej bieżącej wartości umownych opłat leasingowych powiększonej o ewentualną niegwarantowaną wartość końcową przypisaną leasingodawcy, ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu finansowego są dzielone między przychody z tytułu odsetek i zmniejszenie salda należności w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy procentowej od pozostałej do spłaty należności.

Transakcje zakupu papierów wartościowych z przyrzeczeniem odsprzedaży są wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Różnica między ceną zakupu i odkupu (sprzedaży) stanowi przychód odsetkowy i podlega rozliczaniu w czasie według efektywnej stopy procentowej przez okres trwania umowy.

W pozycji kredyty i pożyczki udzielone klientom zaprezentowano również korektę z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej dla kredytów stanowiących pozycję zabezpieczaną w Strategii 8 „Zabezpieczenie zmienności wartości godziwej kredytu w walucie wymienialnej o stałym oprocentowaniu wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych z wykorzystaniem transakcji IRS” (nota Rachunkowość zabezpieczeń).

Istotny wzrost ryzyka kredytowego określa się z uwzględnieniem poziomu prawdopodobieństwa niewypłacalności oraz jego zmian w stosunku do poziomu z momentu początkowego ujęcia kredytu.

W celu oceny istotnego wzrostu ryzyka kredytowego dla ekspozycji hipotecznych oraz pozostałych ekspozycji detalicznych Grupa Kapitałowa stosuje model oparty na kalkulacji marginalnego PD, czyli prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania w określonym miesiącu. Prawdopodobieństwo to uzależnione zostało od czasu, który upłynął od momentu uruchomienia ekspozycji. Dzięki temu możliwe jest odwzorowanie charakterystycznego dla ekspozycji wobec osób fizycznych zróżnicowania jakości kredytowej w czasie życia ekspozycji. Krzywe marginalnego PD wyznaczone zostały na podstawie danych historycznych na poziomie homogenicznych portfeli, wydzielonych z uwzględnieniem m.in. rodzaju produktu, roku udzielenia, waluty kredytu oraz jakości kredytowej na moment udzielenia. Indywidualne przypisanie marginalnego PD do poszczególnych ekspozycji, uzyskiwane jest poprzez skalowanie krzywej wyznaczonej na poziomie portfela do indywidulnej oceny ekspozycji/klienta uzyskiwanej z modeli aplikacyjnych (wykorzystujących dane z wniosków kredytowych) oraz behawioralnych. Grupa Kapitałowa identyfikuje przesłankę istotnego wzrostu ryzyka kredytowego dla danej ekspozycji w oparciu o porównanie indywidualnych krzywych prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania w horyzoncie trwania ekspozycji na datę początkowego ujęcia oraz na datę raportową. Dla każdej daty raportowej porównywane są tylko te części oryginalnej i obecnej krzywej prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania, które odpowiadają okresowi począwszy od daty raportowej do zapadalności ekspozycji. Porównanie opiera się na wartościach średniego prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania w horyzoncie życia kredytu w analizowanym okresie korygowanego o bieżące oraz prognozowane wskaźniki makroekonomiczne. Rezultat tego porównania, określany mianem statystyki α, odnoszony jest do wartości progowej, powyżej której wzrost ryzyka kredytowego uznaje się za istotny. Wartość progowa ustalana jest w oparciu o historyczne powiązania pomiędzy wartościami statystyki α, a wystąpieniem stanu niewykonania zobowiązania (default). W procesie tym minimalizuje się prawdopodobieństwo:

 • zaklasyfikowania do zbioru ekspozycji kredytowych ze znaczącym wzrostem poziomu ryzyka kredytowego (na podstawie statystyki) ekspozycji kredytowej, w przypadku której w badanym okresie nie wystąpiło zdarzenie niewykonania zobowiązania (błąd typu I)
 • niezaklasyfikowania do zbioru ekspozycji kredytowych ze znaczącym wzrostem poziomu ryzyka kredytowego (na podstawie statystyki) ekspozycji kredytowej, w przypadku której w badanym okresie wystąpiło zdarzenie niewykonania zobowiązania (błąd typu II).

Według danych obowiązujących na koniec 2018 roku przesłanką istotnego pogorszenia jakości kredytowej jest co najmniej 2,6-krotny wzrost parametru PD w porównaniu do wartości na moment rozpoznania w księgach Grupy Kapitałowej w przypadku ekspozycji hipotecznych oraz co najmniej 2,5-krotny wzrost w przypadku pozostałych ekspozycji detalicznych.

W odniesieniu do ekspozycji kredytowych, w przypadku których  aktualne ryzyko niewypłacalności nie przekracza poziomu uwzględnionego w cenie udzielonego finansowania, wyniki porównania krzywych prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania na datę początkowego ujęcia oraz na datę raportową nie stanowią o rozpoznaniu znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego.

W celu oceny znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego dla klientów instytucjonalnych Grupa Kapitałowa stosuje model oparty na łańcuchach Markowa. Na podstawie danych historycznych, konstruowane są macierze prawdopodobieństw migracji klientów pomiędzy poszczególnymi klasami ryzyka określonymi na podstawie modeli ratingowych oraz scoringowych Grupy. Migracje te wyznaczane są w obrębie homogenicznych portfeli, wydzielonych z uwzględnieniem m.in. metodyki oceny klienta oraz segmentu klienta. W dacie początkowego ujęcia ekspozycji kredytowej ustala się indywidualną dla każdej klasy ryzyka oraz portfela najwyższą akceptowalną wartość prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania, której przekroczenie identyfikowane jest jako istotny wzrost ryzyka kredytowego. Wartość ta wyznaczana jest na podstawie średniego prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania dla gorszych klas ryzyka niż  klasa ryzyka z daty początkowego ujęcia eskpozycji kredytowej, ważonego prawdopodobieństwem przejścia do tych klas ryzyka  w danym horyzoncie czasowym.

Według danych obowiązujących na koniec 2018 roku minimalne wartości pogorszenia klasy ryzyka będącego przesłanką istotnego wzrostu ryzyka kredytowego w relacji do aktualnej klasy ryzyka prezentują się następująco:

klasa ryzyka zakres PD minimalny zakres pogorszenia klasy ryzyka będący przesłanką istotnego wzrostu ryzyka kredytowego 1
A-B 0,0-0,90% 3 klasy
C 0,90-1,78% 3 klasy
D 1,78-3,55% 2 klasy
E 3,55-7,07% 1 klasa
F 7,07-14,07% 1 klasa
G 14,07-99,99% nie dotyczy 2

wartości uśrednione (zakresy ustalane osobno na homogenicznych grupach klientów)

pogorszenie klasy ryzyka jest bezpośrednią przesłanką utraty wartości

W celu identyfikacji pozostałych przesłanek istotnego wzrostu ryzyka kredytowego Grupa Kapitałowa wykorzystuje pełną dostępną informację jakościową i ilościową, w tym:

 • działania restrukturyzacyjne wprowadzające dla dłużnika udogodnienia wymuszone jego trudną sytuacją finansową (ang. forbearance),
 • opóźnienie w spłacie materialnie istotnej kwoty kapitału lub odsetek dłuższe niż 30 dni,
 • zidentyfikowane sygnały wczesnego ostrzegania w ramach procesu monitoringu świadczące o istotnym wzroście ryzyka kredytowego,
 • istotne podwyższenie wskaźnika LTV,
 • ocenę analityka w ramach procesu analizy zindywidualizowanej,
 • kwarantanna w Fazie 2 ekspozycji, dla których w ciągu minionych 3 miesięcy ustała przesłanka utraty wartości.

Grupa Kapitałowa w 2018 roku uzupełniła katalog przesłanek istotnego wzrostu ryzyka kredytowego o następujące zdarzenia:

 • złożenie wniosku o upadłość konsumencką przez któregokolwiek z współkredytobiorców,
 • transfer ekspozycji kredytowej do zarządzania przez jednostki restrukturyzacyjno-windykacyjne Grupy,

Przesłanką utraty wartości ekspozycji kredytowej jest w szczególności:

 • opóźnienie w spłacie materialnie istotnej kwoty kapitału lub odsetek dłuższe niż 90 dni,
 • pogorszenie się w okresie kredytowania sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika, wyrażające się zaklasyfikowaniem do klasy ratingowej lub klasy ryzyka wskazującej na istotne zagrożenie dla spłaty zadłużenia (rating H),
 • zawarcie umowy restrukturyzacyjnej lub zastosowanie ulgi w spłacie wierzytelności wymuszone względami ekonomicznymi lub prawnymi wynikającymi z trudności finansowych klienta (do czasu uznania wierzytelności za uzdrowioną),
 • wnioskowanie o ogłoszenie upadłości dłużnika, postawienie go w stan likwidacji lub wszczęcie wobec niego postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z rozporządzeniem CRR Grupa Kapitałowa definiuje stan niewykonania zobowiązania (ang. default) jeżeli ocenia, że dłużnik nie jest w stanie spłacić zobowiązania kredytowego bez sięgania do realizacji zabezpieczeń lub materialne przeterminowanie ekspozycji przekracza 90 dni. Przesłanki stanu niewykonania zobowiązania są tożsame z przesłankami utraty wartości ekspozycji.

Grupa Kapitałowa w 2018 roku uzupełniła katalog przesłanek utraty wartości o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez któregokolwiek z współkredytobiorców.

Model kalkulacji oczekiwanej straty kredytowej oparty jest na zastosowaniu szczegółowej segmentacji portfela kredytowego uwzględniającej następujące charakterystyki na poziomie produktu oraz klienta:

 • rodzaj produktu kredytowego,
 • waluta produktu,
 • rok udzielenia,
 • ocena ryzyka niewypłacalności klienta,
 • segment biznesowy klienta,
 • metoda oceny ryzyka klienta.

W celu obliczenia oczekiwanej straty kredytowej Grupa Kapitałowa stosuje metodę zindywidualizowaną oraz metodę portfelową.

Metoda zindywidualizowana jest stosowana w przypadku identyfikacji przesłanki utraty wartości ekspozycji znaczących indywidualnie. Oczekiwaną stratę kredytową z ekspozycji ustala się jako różnicę pomiędzy jej wartością bilansową brutto (w przypadku pozabilansowej ekspozycji kredytowej – wartością jej równoważnika bilansowego), a wartością bieżącą oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych, ustalonych z uwzględnieniem możliwych scenariuszy dotyczących realizacji umowy i zarządzania ekspozycją kredytową ważonych prawdopodobieństwem ich realizacji.

Metoda portfelowa jest stosowana dla ekspozycji, które nie są indywidualnie znaczące oraz w przypadku braku identyfikacji przesłanki utraty wartości.

W metodzie portfelowej strata oczekiwana wyznaczana jest jako iloczyn parametrów ryzyka kredytowego: prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania (PD), poziomu straty w momencie niewykonania zobowiązania (LGD) oraz wartości ekspozycji w momencie niewykonania zobowiązania (EAD), przy czym każdy z powyższych parametrów ma postać wektora o wymiarze liczby miesięcy pokrywających horyzont szacowania straty kredytowej.

W odniesieniu do ekspozycji detalicznych bez harmonogramu spłat Grupa Kapitałowa wyznacza ten horyzont w oparciu o dane behawioralne na podstawie historycznych obserwacji. Strata oczekiwana zarówno w całym okresie trwania ekspozycji, jak i w okresie 12 miesięcy jest sumą strat oczekiwanych w poszczególnych okresach zdyskontowanych efektywną stopą procentową. W celu wyznaczenia wartości aktywa na moment niewykonania zobowiązania w danym okresie Grupa Kapitałowa koryguje parametr określający wielkość ekspozycji na moment niewykonania zobowiązania o przyszłe spłaty wynikające z harmonogramu oraz potencjalne nadpłaty i niedopłaty.

W obliczeniach oczekiwanych strat kredytowych uwzględnia się szacunki dotyczące przyszłych warunków makroekonomicznych. W zakresie analizy portfelowej, wpływ scenariuszy makroekonomicznych jest uwzględniany w wysokości poszczególnych parametrów ryzyka. Metodyka kalkulacji parametrów ryzyka obejmuje badanie zależności wysokości tych parametrów od warunków makroekonomicznych w oparciu o dane historyczne. Na potrzeby kalkulacji straty oczekiwanej wykorzystuje się trzy scenariusze makroekonomiczne opracowane na podstawie własnych prognoz – bazowy z prawdopodobieństwem 80% oraz dwa scenariusze alternatywne, każdy z prawdopodobieństwem 10%. Zakres prognozowanych wskaźników obejmuje wskaźnik dynamiki PKB, stopę bezrobocia, stopę WIBOR 3M, stopę LIBOR CHF 3M, kurs CHF/PLN, indeks cen nieruchomości oraz stopę referencyjną NBP. Ostateczna strata oczekiwana jest średnią ważoną prawdopodobieństwem scenariuszy ze strat oczekiwanych odpowiadających poszczególnym scenariuszom. Grupa Kapitałowa zapewnia zgodność scenariuszy makroekonomicznych stosowanych na potrzeby kalkulacji parametrów ryzyka ze scenariuszami makroekonomicznymi wykorzystywanymi w procesach budżetowania ryzyka kredytowego. Scenariusz bazowy opiera się na bazowych prognozach makroekonomicznych. Prognozy są przygotowywane na podstawie modeli ilościowych przy uwzględnieniu korekt z tytułu występowania zdarzeń jednorazowych.

Scenariusze skrajne dotyczą przypadków tzw. szoku wewnętrznego, w związku z czym tzw. zmienne zewnętrzne (stopy procentowe za granicą) nie ulegają zmianie względem scenariusza bazowego. Scenariusze skrajne opracowywane są na podstawie analizy statystycznej i ekonometrycznej, tj. nie odzwierciedlają podlegających opisowi zdarzeń, ale prognozowaną ścieżkę. Identyfikowane są dwa scenariusze: optymistyczny i pesymistyczny. Udział scenariuszy dla ścieżki PKB, który mieści się między scenariuszem optymistycznym i pesymistycznym określony jest jako prawdopodobieństwo scenariusza bazowego. Przyjmując takie założenie prognozowana jest dynamika PKB przy założeniu zmiennego w czasie potencjalnego tempa wzrostu polskiej gospodarki obliczanego przy wykorzystaniu danych kwartalnych dostarczanych przez Główny Urząd Statystyczny. Po wyznaczeniu skrajnych ścieżek dynamiki PKB estymowane są wartości innych zmiennych makroekonomicznych wykorzystywanych w scenariuszach (stopa bezrobocia, indeks cen nieruchomości).

Stopa bezrobocia obliczana jest na podstawie wyznaczonej ilościowo zależności od różnicy między dynamiką PKB, a potencjalnym tempem wzrostu gospodarczego. Wynik podlega korekcie ze względu na zachodzące w polskiej gospodarce istotne zmiany strukturalne, których nie obejmuje model ilościowy, w szczególności:

 1. starzenia się polskiego społeczeństwa (i pojawienia się niezaspokojonego popytu na pracę, co ograniczać będzie skalę wzrostu stopy bezrobocia w sytuacji spowolnienia wzrostu gospodarczego)
 2. osiągnięcia przez polski rynek pracy stanu bliskiego pełnemu zatrudnieniu (ze względu na ograniczenia podażowe przestrzeń do dalszego spadku stopy bezrobocia jest coraz mniejsza),
 3. napływu migrantów (tylko częściowo uwzględnionego w oficjalnych statystykach).

Poziom indeksu cen nieruchomości wyznaczany jest na podstawie zmian PKB przy uwzględnieniu uwarunkowań podażowych i popytowych na rynku w oparciu o dane i trendy prezentowane przez NBP w ramach publikacji „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce” oraz własne analizy Grupy. Prognozy dla stawek depozytowych WIBOR i LIBOR opracowywane są głównie w oparciu o założenia dotyczące kształtowania się stóp procentowych banków centralnych. Kurs CHF/PLN jest kursem krzyżowym kursów EUR/PLN i EUR/CHF. Jego prognozy są kombinacją prognoz tych dwóch kursów. Prognozy EUR/PLN i EUR/CHF są przygotowywane w oparciu o analizę makroekonomiczną (bieżącą i historyczną) bazującą na metodach ekonometrycznych, a także w oparciu o analizę techniczną rynków finansowych.

Zarówno proces oceny istotnego wzrostu ryzyka kredytowego, jak i proces kalkulacji straty oczekiwanej realizowany jest w trybie miesięcznym na poziomie indywidualnej ekspozycji. Wykorzystuje się w nim dedykowane środowisko obliczeniowe umożliwiające dystrybucję wyników do jednostek wewnętrznych Grupy.

Wpływ zwiększenia/zmniejszenia szacowanych przepływów pieniężnych dla portfela kredytów i pożyczek Grupy Kapitałowej, w przypadku których utrata wartości została rozpoznana w oparciu o indywidualną analizę przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu spłat i odzysków z zabezpieczeń, czyli ekspozycji objętych metodą zindywidualizowaną oraz wpływ zwiększenia/zmniejszenia wysokości parametrów portfelowych dla portfela kredytów i pożyczek Grupy Kapitałowej ocenianych metodą portfelową przedstawia poniższa tabela:

SZACUNKOWA ZMIANA POZIOMU ODPISÓW Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI KREDYTÓW I POŻYCZEK NA SKUTEK REALIZACJI SCENARIUSZY POGORSZENIA BĄDŹ POPRAWY PARAMETRÓW RYZYKA, W TYM: 1 31.12.2018 31.12.2017
scenariusz +10% scenariusz -10% scenariusz +10% scenariusz -10%
zmiany wartości bieżącej szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych dla portfela kredytów i pożyczek Grupy Kapitałowej z rozpoznaną indywidualnie utratą wartości ocenianych metodą zindywidualizowaną                        (262)                         360 (191) 290
zmiany prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania                         156                        (165) 47 (48)
zmiany stóp odzysku                        (490)                         493 (314) 314

In plus – wzrost odpisów, in minus – spadek odpisów.

Informacje finansowe

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2017
Wartość netto Wartość netto Wartość netto
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 214 911 200 464 205 629
Korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 1 (1) (1)
Razem kredyty i pożyczki udzielone klientom 214 912 200 463 205 628

Kredyty i pożyczki udzielone klientom (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2017
wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w tym: 213 805 199 394 205 629
dłużne papiery wartościowe 4 368
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 106 1 070
Razem 214 911 200 464 205 629

Obligacje korporacyjne i komunalne w kwocie 4 368 milionów PLN, które zgodnie z MSR 39 spełniały definicję kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2017 roku, prezentowano w pozycji „Kredyty i pożyczki udzielone klientom”. Po wejściu w życie MSSF 9, z uwagi na fakt, że papiery te spełniają kryterium testu SPPI oraz są klasyfikowane do modelu biznesowego „utrzymywane dla przepływów pieniężnych”, są kwalifikowane do kategorii aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu i prezentowane w pozycji dedykowanej papierom wartościowym wycenianym według zamortyzowanego kosztu.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2018 nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem
Wartość netto Wartość brutto Odpisy na oczekiwane straty kredytowe Wartość netto Wartość netto
Kredyty1 1 106 206 972 (7 715) 199 257 200 363
mieszkaniowe 27 114 781 (2 012) 112 769 112 796
gospodarcze 148 64 910 (3 992) 60 918 61 066
konsumpcyjne 931 27 281 (1 711) 25 570 26 501
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 51 51 51
Należności z tytułu leasingu finansowego 14 986 (489) 14 497 14 497
Razem 1 106 222 009 (8 204) 213 805 214 911

1 W pozycji „Kredyty” uwzględniono częściowe spisania dotyczące odsetek zastrzeżonych zaprezentowane w nocie 60.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom
(bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 01.01.2018
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem
Wartość netto Wartość brutto1 Odpisy na oczekiwane straty kredytowe1 Wartość netto Wartość netto
Kredyty1 1 070 195 982 (10 235) 185 747 186 817
mieszkaniowe 37 108 838 (3 030) 105 808 105 845
gospodarcze 182 61 484 (5 143) 56 341 56 523
konsumpcyjne 851 25 660 (2 062) 23 598 24 449
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 902 902 902
Należności z tytułu leasingu finansowego 13 163 (418) 12 745 12 745
Razem 1 070 210 047 (10 653) 199 394 200 464

W pozycji „wartość brutto” oraz „odpisy na oczekiwane straty kredytowe”  zaprezentowano wartość odsetek zastrzeżonych w kwocie 2 480 milionów PLN, w tym: dla kredytów gospodarczych w kwocie 1 208 milionów PLN, dla kredytów konsumpcyjnych w kwocie 466 milionów PLN oraz dla kredytów mieszkaniowych w kwocie 806 milionów PLN.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)

31.12.2017

wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Wartość brutto Odpis z tytułu utraty wartości Wartość netto
Kredyty 194 936 (7 363) 187 573
mieszkaniowe 108 163 (1 972) 106 191
gospodarcze 60 497 (3 705) 56 792
konsumpcyjne 26 276 (1 686) 24 590
Dłużne papiery wartościowe 4 378 (10) 4 368
obligacje korporacyjne 1 859 (4) 1 855
obligacje komunalne 2 519 (6) 2 513
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 902 902
Należności z tytułu leasingu finansowego 13 236 (450) 12 786
Razem 213 452 (7 823) 205 629

Kredyty i pożyczki udzielone klientom według segmentów klienta (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2017
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto, w tym: 223 115 211 117 213 452
bankowości hipotecznej 108 508 102 093 101 544
korporacyjne 55 217 51 678 55 154
bankowości detalicznej i prywatnej 28 230 26 523 26 288
firm i przedsiębiorstw 31 109 29 921 29 564
transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 51 902 902
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe/z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (8 204) (10 653) (7 823)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto 214 911 200 464 205 629

Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko kredytowe dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych według zamortyzowanego kosztu zostały szerzej opisane dla 2018 roku w nocie 29 „Oczekiwane straty kredytowe” oraz dla roku 2017 w nocie 30 „Odpisy aktualizujące z tytyłu utraty wartości aktywów finansowych (dane porównawcze zgodnie z MSR 39).”

Kredyty i pożyczki udzielone klientom – przesunięcia pomiędzy fazami utraty wartości (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)

31.12.2018

Wartość bilansowa brutto RAZEM
Wartości nie podlegające transferom Przesunięcia między fazą 1 a fazą 2 Przesunięcia między fazą 2 a fazą 3 Przesunięcia między fazą 1 a fazą 3
z fazy 1 do fazy 2 z fazy 2 do fazy 1 z fazy 2 do fazy 3 z fazy 3 do fazy 2 z fazy 1 do fazy 3 z fazy 3 do fazy 1
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: 206 883 8 566 3 877 976 560 1 029 118 222 009
kredyty 194 983 6 560 3 128 832 507 867 95 206 972
mieszkaniowe 110 218 2 553 1 335 254 288 113 20 114 781
gospodarcze 59 864 2 799 1 342 358 146 351 50 64 910
konsumpcyjne 24 901 1 208 451 220 73 403 25 27 281
transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 51 51
należności z tytułu leasingu finansowego 11 849 2 006 749 144 53 162 23 14 986
Razem 206 883 8 566 3 877 976 560 1 029 118 222 009
w tym: zakupione/udzielone aktywa finansowe z utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (POCI) 674 674

 

 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom – przesunięcia pomiędzy fazami utraty wartości (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)

31.12.2018

Wartość odpisów na oczekiwane straty kredytowe RAZEM
WARTOŚCI NIE PODLEGAJĄCE TRANSFEROM Przesunięcia między fazą 1 a fazą 2 Przesunięcia między fazą 2 a fazą 3 Przesunięcia między fazą 1 a fazą 3
z fazy 1 do fazy 2 z fazy 2 do fazy 1 z fazy 2 do fazy 3 z fazy 3 do fazy 2 z fazy 1 do fazy 3 z fazy 3 do fazy 1
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: (6 737) (559) (32) (351) (46) (474) (5) (8 204)
kredyty (6 417) (502) (30) (299) (44) (418) (5) (7 715)
mieszkaniowe (1 649) (186) (4) (99) (25) (45) (4) (2 012)
gospodarcze (3 609) (134) (21) (73) (11) (143) (1) (3 992)
konsumpcyjne (1 159) (182) (5) (127) (8) (230) (1 711)
transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży
należności z tytułu leasingu finansowego (320) (57) (2) (52) (2) (56) (489)
Razem (6 737) (559) (32) (351) (46) (474) (5) (8 204)
w tym: zakupione/udzielone aktywa finansowe z utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (POCI) (131) (131)

Kredyty i pożyczki udzielone klientom – przesunięcia pomiędzy fazami utraty wartości (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)

31.12.2018

Wartość bilansowa netto RAZEM
WARTOŚCI NIE PODLEGAJĄCE TRANSFEROM Przesunięcia między fazą 1 a fazą 2 Przesunięcia między fazą 2 a fazą 3 Przesunięcia między fazą 1 a fazą 3
z fazy 1 do fazy 2 z fazy 2 do fazy 1 z fazy 2 do fazy 3 z fazy 3 do fazy 2 z fazy 1 do fazy 3 z fazy 3 do fazy 1
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: 200 146 8 007 3 845 625 514 555 113 213 805
kredyty 188 566 6 058 3 098 533 463 449 90 199 257
mieszkaniowe 108 569 2 367 1 331 155 263 68 16 112 769
gospodarcze 56 255 2 665 1 321 285 135 208 49 60 918
konsumpcyjne 23 742 1 026 446 93 65 173 25 25 570
transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 51 51
należności z tytułu leasingu finansowego 11 529 1 949 747 92 51 106 23 14 497
Razem 200 146 8 007 3 845 625 514 555 113 213 805
w tym: zakupione/udzielone aktywa finansowe z utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (POCI) 543 543

Przesunięcia pomiędzy fazami utraty wartości zostały zaprezentowane w wartości bilansowej brutto i odpisu na 31 grudnia 2018 roku. Dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom, które wielokrotnie zmieniły fazy przesunięcie zostało zaprezentowane jako transfer z fazy w której znajdowały się na 1 stycznia 2018 roku lub w momencie ich początkowego ujęcia do fazy utraty wartości na 31 grudnia 2018 roku.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom według terminów zapadalności (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)

31.12.2018

nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem
do 1 miesiąca 225 9 478 9 703
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 34 6 120 6 154
od 3 miesięcy do 1 roku 137 24 593 24 730
od 1 roku do 5 lat 498 72 900 73 398
powyżej 5 lat 212 100 714 100 926
Razem 1 106 213 805 214 911

Kredyty i pożyczki udzielone klientom według terminów zapadalności (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)

31.12.2017

wyceniane według zamortyzowanego kosztu
do 1 miesiąca 9 405
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 5 817
od 3 miesięcy do 1 roku 24 473
od 1 roku do 5 lat 80 870
powyżej 5 lat 85 064
Razem 205 629

Umowy leasingu finansowego

Wartość kwot inwestycji leasingowych brutto oraz minimalnych opłat leasingowych należnych na dzień 31.12.2018 roku Inwestycja leasingowa brutto Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych Niezrealizowane przychody
Należności leasingowe brutto:
do 1 roku 6 059 5 538 521
od 1 roku do 5 lat 9 606 9 016 590
powyżej 5 lat 460 432 28
Razem brutto 16 125 14 986 1 139
Odpisy na oczekiwane straty (489) (489)
Razem netto 15 636 14 497 1 139

Wartość kwot inwestycji leasingowych brutto oraz minimalnych opłat leasingowych należnych na dzień 31.12.2017 roku Inwestycja leasingowa brutto Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych Niezrealizowane przychody
Należności leasingowe brutto:
do 1 roku 5 518 5 054 464
od 1 roku do 5 lat 8 136 7 580 556
powyżej 5 lat 652 602 50
Razem brutto 14 306 13 236 1 070
Odpisy z tytułu utraty wartości (450) (450)
Razem netto 13 856 12 786 1 070

Na 31 grudnia 2018 roku oraz na 31 grudnia 2017 roku brak jest niegwarantowanych wartości końcowych przypadających leasingodawcy.

Wyniki wyszukiwania: