29. Oczekiwane straty kredytowe

Szacunki i oceny – obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

Odpisy na oczekiwane straty kredytowe są ujmowane w sprawozdaniu finansowym w następujący sposób:

  • Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu: odpis pomniejsza wartość bilansową brutto aktywa finansowego; zmiany wysokości odpisów odnoszone są do rachunku zysków i strat;
  • Zobowiązania pozabilansowe o charakterze finansowym oraz gwarancje finansowe: odpis prezentowany jest jako rezerwa po stronie zobowiązań; zmiany wysokości rezerw odnoszone są do rachunku zysków i strat;
  • Instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite: wartość bilansowa aktywa ujętego w wartości godziwej nie jest dodatkowo pomniejszana o wysokość odpisów; zmiana wyceny jest każdorazowo rozdzielana jednak na komponent związany z utratą wartości – ujmowany w rachunku wyników i komponent związany z pozostałymi zmianami wyceny do wartości godziwej – ujmowany w innych dochodach całkowitych;
  • Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat: nie rozpoznaje się odpisów na oczekiwane straty kredytowe.
Raport roczny
2018

Szacunki i oceny – odpisy z na oczekiwane straty kredytowe

W obszarze utraty wartości Grupa Kapitałowa stosuje MSSF 9, który opiera się na koncepcji strat oczekiwanych. Utrata wartości jest mierzona jako 12 miesięczne albo dożywotnie oczekiwane straty kredytowe dla danego aktywa finansowego. Horyzont pomiaru oczekiwanej straty zależy od tego, czy od momentu początkowego ujęcia aktywa nastąpił znaczący wzrost ryzyka kredytowego. Ze względu na to kryterium aktywa finansowe alokowane są do 3 faz (ang. stage):

Faza 1 –  ekspozycje, dla których ryzyko kredytowe nie jest istotnie wyższe na moment początkowego ujęcia i nie rozpoznaje się w odniesieniu do nich przesłanek utraty wartości,

Faza 2 – ekspozycje których ryzyko kredytowe jest istotnie wyższe od poziomu ryzyka kredytowego na moment początkowego ujęcia ekspozycji, ale nie rozpoznaje się w odniesieniu do nich przesłanki utraty wartości,

Faza 3 –  aktywa w odniesieniu do których rozpoznaje się przesłankę utraty wartości (w tym aktywa udzielone lub zakupione z rozpoznaną przesłanką utraty wartości).

W obszarze utraty wartości Grupa stosuje MSSF 9, który opiera się na koncepcji strat oczekiwanych. Sposób szacowania odpisów na oczekiwane straty kredytowe opisano w nocie 4 „MSSF 9 Instrumenty finansowe”.

 

Według modelu wyceny (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
31.12.2018
Wartość brutto aktywów, w przypadku których nie nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia (faza 1) Odpisy na oczekiwane straty kredytowe
(faza 1)
Wartość brutto aktywów, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2) Odpisy na oczekiwane straty kredytowe
(faza 2)
Wartość brutto aktywów zagrożonych utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe
(faza 3)
w tym: wartość brutto aktywów z rozpoznaną utratą wartości Odpisy na oczekiwane straty kredytowe
(faza 3)
Razem wartość brutto Razem odpisy na oczekiwane straty kredytowe Razem wartość netto
 
Wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
papiery wartościowe 51 709 388 471 471 (10) 52 568 (10) 52 558
obligacje skarbowe 40 363 40 363 40 363
pozostałe 11 346 388 471 471 (10) 12 205 (10) 12 195
Razem 51 709 388 471 471 (10) 52 568 (10) 52 558
w tym: aktywa finansowe z utratą wartości w momencie początkowego ujęcia – POCI 471 471 (10) 471 (10) 461
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu
należności od banków 7 662 (1) 7 662 (1) 7 661
papiery wartościowe 8 437 (15) 59 (8) 3 3 (3) 8 499 (26) 8 473
obligacje skarbowe 2 361 (3) 2 361 (3) 2 358
pozostałe 6 076 (12) 59 (8) 3 3 (3) 6 138 (23) 6 115
kredyty i pożyczki udzielone klientom 194 391 (566) 16 168 (1 249) 11 450 11 111 (6 389) 222 009 (8 204) 213 805
mieszkaniowe 106 561 (54) 5 960 (538) 2 260 2 201 (1 420) 114 781 (2 012) 112 769
gospodarcze 52 638 (318) 5 703 (320) 6 569 6 406 (3 354) 64 910 (3 992) 60 918
konsumpcyjne 23 664 (160) 1 786 (311) 1 831 1 829 (1 240) 27 281 (1 711) 25 570
transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 51 51 51
należności z tytułu leasingu finansowego 11 477 (34) 2 719 (80) 790 675 (375) 14 986 (489) 14 497
inne aktywa finansowe 2 825 97 97 (97) 2 922 (97) 2 825
Razem 213 315 (582) 16 227 (1 257) 11 550 11 211 (6 489) 241 092 (8 328) 232 764
w tym: aktywa finansowe z utratą wartości w momencie początkowego ujęcia – POCI 674 674 (131) 674 (131) 543
Łącznie 265 024 (582) 16 615 (1 257) 12 021 11 682 (6 499) 293 660 (8 338) 285 322

Według rodzaju aktywa finansowego  (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
31.12.2018
Wartość brutto aktywów, w przypadku których nie nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia (faza 1) Odpisy na oczekiwane straty kredytowe
(faza 1)
Wartość brutto aktywów, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe
(faza 2)
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe
(faza 2)
Wartość brutto aktywów zagrożonych utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe
(faza 3)
w tym: wartość brutto aktywów z rozpoznaną utratą wartości Odpisy na oczekiwane straty kredytowe
(faza 3)
Razem wartość brutto Razem odpisy na oczekiwane straty kredytowe Razem wartość netto
należności od banków 7 662 (1) 7 662 (1) 7 661
papiery wartościowe 60 146 (15) 447 (8) 474 474 (13) 61 067 (36) 61 031
obligacje skarbowe 42 724 (3) 42 724 (3) 42 721
pozostałe 17 422 (12) 447 (8) 474 474 (13) 18 343 (33) 18 310
kredyty i pożyczki udzielone klientom 194 391 (566) 16 168 (1 249) 11 450 11 111 (6 389) 222 009 (8 204) 213 805
mieszkaniowe 106 561 (54) 5 960 (538) 2 260 2 201 (1 420) 114 781 (2 012) 112 769
gospodarcze 52 638 (318) 5 703 (320) 6 569 6 406 (3 354) 64 910 (3 992) 60 918
konsumpcyjne 23 664 (160) 1 786 (311) 1 831 1 829 (1 240) 27 281 (1 711) 25 570
transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 51 51 51
należności z tytułu leasingu finansowego 11 477 (34) 2 719 (80) 790 675 (375) 14 986 (489) 14 497
inne aktywa finansowe 2 825 97 97 (97) 2 922 (97) 2 825
Razem 265 024 (582) 16 615 (1 257) 12 021 11 682 (6 499) 293 660 (8 338) 285 322
w tym: aktywa finansowe z utratą wartości w momencie początkowego ujęcia – POCI 1 145 1 145 (141) 1 145 (141) 1 004

Wskaźniki jakości kredytowej (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2018 01.01.2018
Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości 1 4,9% 5,3%
Wskaźnik pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości 2 74,0% 74,2%
Udział kredytów opóźnionych w spłacie powyżej 90 dni w stosunku do wartości brutto kredytów i pożyczek 3,2% 3,9%

1 Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości został wyznaczony dla kredytów i papierów wartościowych z wyłączeniem obligacji skarbowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu jako wartość brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości do wartości brutto razem kredytów i papierów wartościowych z wyłączeniem obligacji skarbowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu pomniejszonej na 01.01.2018 roku o wartość odsetek kontraktowych (niepracujących) objętych odpisem dla fazy 3.

2 Wskaźnik pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości został wyznaczony jako stosunek odpisów na oczekiwane straty kredytowe ogółem dla kredytów i papierów wartościowych z wyłączeniem obligacji skarbowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu pomniejszonych na 01.01.2018 roku o odsetki kontraktowe (niepracujące) objęte odpisem dla fazy 3 do wartości brutto ekspozycji z tych portfeli z rozpoznaną utratą wartości pomniejszonych na 01.01.2018 o odsetki kontraktowe (niepracujące) objęte odpisem dla fazy 3.

Według modelu wyceny (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
01.01.2018
Wartość brutto aktywów, w przypadku których nie nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia (faza 1) Odpisy na oczekiwane straty kredytowe
(faza 1)
Wartość brutto aktywów, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2) Odpisy na oczekiwane straty kredytowe
(faza 2)
Wartość brutto aktywów zagrożonych utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe
(faza 3)
w tym: odsetki kontraktowe (niepracujące) objęte odpisem w tym: wartość brutto aktywów z rozpoznaną utratą wartości bez odsetek kontraktowych (niepracujących) objętych odpisem Odpisy na oczekiwane straty kredytowe
(faza 3)
Razem wartość brutto Razem odpisy na oczekiwane straty kredytowe Razem wartość netto
 
Wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
papiery wartościowe 46 765 473 2 473 (15) 47 238 (15) 47 223
obligacje skarbowe 33 740 33 740 33 740
pozostałe 13 025 473 2 473 (15) 13 498 (15) 13 483
Razem 46 765 473 2 473 (15) 47 238 (15) 47 223
w tym: aktywa finansowe z utratą wartości w momencie początkowego ujęcia – POCI 473 2 473 (15) 473 (15) 458
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu
należności od banków 5 233 5 233 5 233
papiery wartościowe 6 194 (14) 6 194 (14) 6 180
obligacje skarbowe 1 812 1 812 1 812
pozostałe 4 382 (14) 4 382 (14) 4 368
kredyty i pożyczki udzielone klientom 180 561 (490) 14 830 (1 078) 14 656 2 250 11 341 (9 085) 210 047 (10 653) 199 394
mieszkaniowe 100 206 (55) 5 016 (435) 3 616 733 2 812 (2 540) 108 838 (3 030) 105 808
gospodarcze 47 757 (278) 5 870 (369) 7 857 1 153 5 959 (4 496) 61 484 (5 143) 56 341
konsumpcyjne 21 661 (135) 1 608 (210) 2 391 364 2 014 (1 717) 25 660 (2 062) 23 598
transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 902 902 902
należności z tytułu leasingu finansowego 10 035 (22) 2 336 (64) 792 556 (332) 13 163 (418) 12 745
inne aktywa finansowe 2 378 (1) 99 99 (99) 2 477 (100) 2 377
Razem 194 366 (505) 14 830 (1 078) 14 755 2 250 11 440 (9 184) 223 951 (10 767) 213 184
w tym: aktywa finansowe z utratą wartości w momencie początkowego ujęcia – POCI 363 363 (115) 363 (115) 248
Łącznie 241 131 (505) 14 830 (1 078) 15 228 2 252 11 913 (9 199) 271 189 (10 782) 260 407

Według rodzaju aktywa finansowego (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)

01.01.2018

Wartość brutto aktywów, w przypadku których nie nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia (faza 1) Odpisy na oczekiwane straty kredytowe
(faza 1)
Wartość brutto aktywów, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe
(faza 2)
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe
(faza 2)
Wartość brutto aktywów zagrożonych utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe w tym: odsetki kontraktowe (niepracujące) objęte odpisem w tym: wartość brutto aktywów z rozpoznaną utratą wartości bez odsetek kontraktowych (niepracujących) objętych odpisem Odpisy na oczekiwane straty kredytowe
(faza 3)
Razem wartość brutto Razem odpisy na oczekiwane straty kredytowe Razem wartość netto
należności od banków 5 233 5 233 5 233
papiery wartościowe 52 959 (14) 473 2 473 (15) 53 432 (29) 53 403
obligacje skarbowe 35 552 35 552 35 552
pozostałe 17 407 (14) 473 2 473 (15) 17 880 (29) 17 851
kredyty i pożyczki udzielone klientom 180 561 (490) 14 830 (1 078) 14 656 2 250 11 341 (9 085) 210 047 (10 653) 199 394
mieszkaniowe 100 206 (55) 5 016 (435) 3 616 733 2 812 (2 540) 108 838 (3 030) 105 808
gospodarcze 47 757 (278) 5 870 (369) 7 857 1 153 5 959 (4 496) 61 484 (5 143) 56 341
konsumpcyjne 21 661 (135) 1 608 (210) 2 391 364 2 014 (1 717) 25 660 (2 062) 23 598
transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 902 902 902
należności z tytułu leasingu finansowego 10 035 (22) 2 336 (64) 792 556 (332) 13 163 (418) 12 745
inne aktywa finansowe 2 378 (1) 99 99 (99) 2 477 (100) 2 377
Razem 241 131 (505) 14 830 (1 078) 15 228 2 252 11 913 (9 199) 271 189 (10 782) 260 407
w tym: aktywa finansowe z utratą wartości w momencie początkowego ujęcia – POCI 836 2 836 (130) 836 (130) 706

 

Zmiany dotyczące odpisów na oczekiwane straty kredytowe dla aktywów finansowych według modelu wyceny

Wartość na
31.12.2017 roku
Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 91 Wartość na
01.01.2018 roku (zmieniony)
Zwiększenia w związku z udzieleniem i nabyciem Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) Zmiany z tytułu wydłużenia horyzontu rozpoznania strat z 12 miesięcy na okres do daty zapadalności Zmiany z tytułu skrócenia horyzontu rozpoznania strat z okresu do daty zapadalności na 12 miesięcy Zmiany wynikające z modyfikacji bez zaprzestania ujmowania (netto) Zmniejszenie stanu odpisów z tytułu utraty wartości w związku z częściowym i całkowitym spisaniem Zmiany z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych Inne zmiany, w tym różnice kursowe Wartość na
31.12.2018 roku
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 326 (326)
Wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
należności od banków
papiery wartościowe 15 15 4 (10) 1 5 (3) (2) 10
Razem 15 15 4 (10) 1 5 (3) (2) 10
należności od banków 1 1
papiery wartościowe 14 14 10 1 1 26
kredyty i pożyczki udzielone klientom 7 823 2 830 10 653 617 (1 563) 1 958 743 (535) 72 (3 674) 19 (86) 8 204
mieszkaniowe 1 972 1 058 3 030 35 (477) 534 212 (148) 9 (1 081) 4 (106) 2 012
gospodarcze 3 705 1 438 5 143 331 (527) 744 202 (296) 58 (1 749) 11 75 3 992
konsumpcyjne 1 686 376 2 062 106 (426) 640 312 (75) 5 (830) 3 (86) 1 711
papiery wartościowe 10 (10)
należności z tytułu leasingu finansowego 450 (32) 418 145 (133) 40 17 (16) (14) 1 31 489
inne aktywa finansowe 100 100 1 (5) 1 97
Razem 7 923 2 844 10 767 628 (1 563) 1 958 743 (535) 72 (3 679) 20 (83) 8 328
Razem odpisy na oczekiwane straty kredytowe dla aktywów finansowych 8 249 2 533 10 782 632 (1 573) 1 959 748 (535) 72 (3 682) 20 (85) 8 338

Zmiany dotyczące odpisów na oczekiwane straty kredytowe dla aktywów finansowych według rodzaju aktywa finansowego

Wartość na
31.12.2017 roku
Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 91 Wartość na
01.01.2018 roku (zmieniony)
Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) Zmiany z tytułu wydłużenia horyzontu rozpoznania strat z 12 miesięcy na okres do daty zapadalności Zmiany z tytułu skrócenia horyzontu rozpoznania strat z okresu do daty zapadalności na 12 miesięcy Zmiany wynikające z modyfikacji bez zaprzestania ujmowania (netto) Zmniejszenie stanu odpisów z tytułu utraty wartości w związku z częściowym i całkowitym spisaniem Zmiany z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych Inne zmiany, w tym różnice kursowe Wartość na
31.12.2018 roku
należności od banków 1 1
papiery wartościowe 326 (297) 29 14 (10) 1 5 (3) 1 (1) 36
kredyty i pożyczki udzielone klientom 7 823 2 830 10 653 617 (1 563) 1 958 743 (535) 72 (3 674) 19 (86) 8 204
mieszkaniowe 1 972 1 058 3 030 35 (477) 534 212 (148) 9 (1 081) 4 (106) 2 012
gospodarcze 3 705 1 438 5 143 331 (527) 744 202 (296) 58 (1 749) 11 75 3 992
konsumpcyjne 1 686 376 2 062 106 (426) 640 312 (75) 5 (830) 3 (86) 1 711
papiery wartościowe 10 (10)
należności z tytułu leasingu finansowego 450 (32) 418 145 (133) 40 17 (16) (14) 1 31 489
inne aktywa finansowe 100 100 1 (5) 1 97
Razem odpisy na oczekiwane straty kredytowe dla aktywów finansowych 8 249 2 533 10 782 632 (1 573) 1 959 748 (535) 72 (3 682) 20 (85) 8 338

z tytułu rozpoznania utraty wartości kredytów w kwocie 777 milionów PLN, z tytułu uwzględnienia odsetek niepracujących ujętych w wartości bilansowej brutto w kwocie 2 480 milionów PLN, z tytułu zmniejszenia odpisów na skutek rozpoznania straty początkowej 437 milionów PLN dla aktywów POCI oraz z tytułu rozwiązania odpisów na papiery wartościowe w kwocie 287 milionów PLN.

Zmiany wartości bilansowej brutto instrumentów finansowych Wartość bilansowa brutto na 31.12.2017 roku Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 9 według wartości bilansowej brutto Wartość bilansowa brutto na 01.01.2018 roku (zmieniona) Zmiany z tytułu udzielonych lub nabytych instrumentów finansowych Zwiększenia w związku z wykorzystaniem limitu lub wypłatą transz Zmniejszenia w związku ze spłatami Zmiany z tytułu modyfikacji wynikających z umowy przepływów pieniężnych z tytułu aktywów finansowych, która nie prowadzi do zaprzestania ujmowania tych instrumentów finansowych Zmiany z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych, w tym sprzedaży Zmniejszenia w związku z całkowitym spisaniem Zmniejszenia z tytułu utraty wartości w związku z częściowym spisaniem Zmiany dla ekspozycji dla których został wydłużony horyzont rozpoznania strat z 12 miesięcy na okres do daty zapadalności Zmiany dla ekspozycji dla których został skrócony horyzont rozpoznania strat z okresu do daty zapadalności na
12 miesięcy
Inne zmiany, w tym różnice kursowe Wartość bilansowa brutto na
31.12.2018 roku
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 43 675 (43 675)
Wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
papiery wartościowe 47 238 47 238 269 204 (266 385) (445) (3) (2) 2 961 52 568
Razem 47 238 47 238 269 204 (266 385) (445) (3) (2) 2 961 52 568
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu
należności od banków 5 233 5 233 6 006 831 (4 230) (185) 7 7 662
papiery wartościowe 6 194 6 194 3 033 (925) (150) 347 8 499
kredyty i pożyczki udzielone klientom (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 213 452 (3 405) 210 047 45 364 21 340 (50 898) (626) (4 677) (1 682) (1 980) (202) (2 518) 7 841 222 009
mieszkaniowe 108 163 675 108 838 14 194 3 966 (16 233) 80 (960) (566) (515) (120) (374) 6 471 114 781
gospodarcze 60 497 987 61 484 15 072 14 868 (22 572) (19) (1 554) (583) (1 154) (9) (1 916) 1 293 64 910
konsumpcyjne 26 276 (616) 25 660 9 580 2 506 (8 636) 13 (785) (519) (311) (73) (228) 74 27 281
papiery wartościowe 4 378 (4 378)
transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 902 902 51 (902) 51
należności z tytułu leasingu finansowego 13 236 (73) 13 163 6 467 (2 555) (700) (1 378) (14) 3 14 986
inne aktywa finansowe 2 377 100 2 477 2 924 (2 477) (2) 2 922
Razem 221 062 2 889 223 951 57 327 22 171 (58 530) (626) (5 012) (1 682) (1 980) (202) (2 518) 8 193 241 092
Razem zmiany wartości bilansowej brutto instrumentów finansowych 264 737 6 452 271 189 326 531 22 171 (324 915) (626) (5 457) (1 682) (1 983) (204) (2 518) 11 154 293 660

Łączna wartość nabytych bądź udzielonych aktywów finansowych z utratą wartości na 31 grudnia 2018 roku wyniosła 1 004 miliona PLN (na 1 stycznia 2018 roku 706 milionów PLN).

Zasady klasyfikacji aktywów finansowych do kategorii POCI zostały opisane w nocie 4.

Zakupione/udzielone aktywa finansowe z utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (poci) – 31.12.2018 Wartość brutto Odpisy Wartość netto
Papiery wartościowe 471 (10) 461
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 471 (10) 461
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 674 (131) 543
wyceniane według zamortyzowanego kosztu 674 (131) 543
Razem 1 145 (141) 1 004

Zakupione/udzielone aktywa finansowe z utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (poci) – 01.01.2018 Wartość brutto Odpisy Wartość netto
Papiery wartościowe 473 (15) 458
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 473 (15) 458
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 363 (115) 248
wyceniane według zamortyzowanego kosztu 363 (115) 248
Razem 836 (130) 706

Zmiany dotyczące odpisów dla zakupionych/udzielonych aktywów finansowych z utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (poci) w 2018 roku Wartość na 01.01.2018 roku Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) Zmniejszenie stanu odpisów z tytułu utraty wartości w związku ze spisaniem Inne korekty Wartość na 31.12.2018 roku
Papiery wartościowe 15 (3) (2) 10
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 15 (3) (2) 10
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 115 2 (50) 77 (26) 13 131
wyceniane według zamortyzowanego kosztu 115 2 (50) 77 (26) 13 131
Razem 130 2 (50) 74 (26) 11 141

Wyniki wyszukiwania: