3. Opis ważniejszych zasad rachunkowości

Najważniejsze zasady rachunkowości oraz szacunki i oceny zastosowane przy sporządzaniu niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawione zostały w poszczególnych notach oraz poniżej. Zasady te stosowane były we wszystkich prezentowanych latach w sposób ciągły, z wyłączeniem zmian, które wynikają z wdrożenia od 1 stycznia 2018 roku MSSF 9 „Instrumenty finansowe” oraz MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” opisanych odpowiednio w notach 4 i 5 oraz w notach do skonsolidowanego rachunku zysków i strat i skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej. Poniżej zaprezentowano wykaz zasad rachunkowości oraz ważniejszych szacunków i ocen dla poszczególnych pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej.

Raport roczny
2018

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Nota Polityki rachunkowości1
Przychody i koszty z tytułu odsetek 9 T
Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat 10 T
Przychody z tytułu dywidend 11 T
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 12 T
Wynik z pozycji wymiany 13 T
Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 14
Wynik z tytułu odpisów na straty kredytowe 15 T
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych 16
Pozostałe przychody i koszty operacyjne 17 T
Ogólne koszty administracyjne 18 T
Podatek od niektórych instytucji finansowych 19
Podatek dochodowy 20 T

1 Litera T oznacza występowanie danej polityki rachunkowości.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota Polityki rachunkowości1 Ważniejsze szacunki i oceny1
Kasa, środki w Banku Centralnym 22 T
Należności od banków 23 T
Pochodne instrumenty zabezpieczające 24 T T
Pozostałe instrumenty pochodne 25 T T
Papiery wartościowe 27 T T
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 28 T T
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 31 T
Wartości niematerialne 32 T T
Rzeczowe aktywa trwałe 32 T T
Aktywa z tytułu podatku dochodowego odroczonego 20 T
Inne aktywa 33 T
Zobowiązania wobec banków 34 T
Zobowiązania wobec klientów 35 T
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej 37 T
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 38 T
Zobowiązania podporządkowane 39 T
Pozostałe zobowiązania 40 T
Rezerwy 41 T T
Kapitał własny 42 T

1 Litera T oznacza występowanie danej polityki rachunkowości lub ważniejszych szacunków i ocen.

Wyniki wyszukiwania: