3.7. Nowe standardy i interpretacje oraz zmiany do nich, które zostały opublikowane i nie są zatwierdzone przez Unię Europejską

Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” dotyczą zmian, ograniczenia lub rozliczenia programów określonych świadczeń. Nowe regulacje wymagają od jednostki wykorzystania aktualnych założeń w przypadku zmiany, ograniczenia lub rozliczenia planu aby ustalić koszty bieżącego zatrudnienia oraz odsetki netto dla pozostałego okresu sprawozdawczego od momentu zmiany planu.

Raport roczny
2018

MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” zastępuje standard MSSF 4 „Umowy Ubezpieczeniowe”, który został wprowadzony w 2004 roku. MSSF 4 dawał jednostkom możliwość kontynuowania ujmowania umów ubezpieczeniowych według zasad rachunkowości obowiązujących w krajowych standardach, co w rezultacie oznaczało stosowanie wielu różnych rozwiązań. MSSF 17 rozwiązuje problem braku porównywalności pod  MSSF 4 poprzez wymóg spójnego ujmowania wszystkich umów ubezpieczeniowych. Zobowiązania wynikające z umów będą ujmowane w wartościach bieżących, zamiast kosztu historycznego. Nowy standard będzie obowiązywał dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku.

Opublikowane w marcu 2018 roku zmiany do Założeń Koncepcyjnych regulują obszary ujmowania i wyłączania składników aktywów i zobowiązań z bilansu, podstaw wyceny, prezentacji i ujawnień, a także aktualizację wybranych definicji.

Zmiany do MSSF 3 zawężają i wyjaśniają definicję przedsięwzięcia. Umożliwiają również przeprowadzenie uproszczonej oceny czy zespół aktywów i działań stanowi grupę aktywów a nie przedsięwzięcie.

Zmiany do MSR 1 i MSR 8 ujednolicają i wyjaśniają definicję pojęcia „Istotny” oraz zawierają wytyczne w celu zwiększenia spójności stosowania tego konceptu w międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej.

Grupa Kapitałowa jest w trakcie analizy wpływu MSSF 17 na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupa Kapitałowa nie oczekuje, że wpływ zmian do MSR 19, MSSF 3, MSR 1, MSR 8, Założeń Koncepcyjnych, jak również poprawek do MSSF 2015 -2017 (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12, MSR 23) będzie istotny.

Wyniki wyszukiwania: