30. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (dane porównawcze zgodnie z MSR 39)

Raport roczny
2018

Informacje finansowe – obowiązujące do 31 grudnia 2017 roku

Należności od banków – ekspozycja grupy kapitałowej na ryzyko kredytowe Zaangażowanie
31.12.2017
Należności bez rozpoznanej utraty wartości, nieprzeterminowane 5 233
Razem netto 5 233

Inwestycyjne dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży – ekspozycja grupy kapitałowej na ryzyko kredytowe Zaangażowanie
31.12.2017
z rozpoznaną utratą wartości, metoda zindywidualizowana 822
bez rozpoznanej utraty wartości, nieprzeterminowane 42 619
z ratingiem zewnętrznym 37 472
z ratingiem wewnętrznym 5 147
Razem brutto 43 441
Odpisy z tytułu utraty wartości (249)
Razem netto 43 192

Kredyty i pożyczki udzielone klientom według metod kalkulacji odpisów (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2017
Wartość brutto Odpisy z tytułu utraty wartości Wartość netto
metoda zindywidualizowana, w tym: 5 420 (2 103) 3 317
ze stwierdzoną utratą wartości 4 346 (2 097) 2 249
bez stwierdzonej utraty wartości 1 074 (6) 1 068
metoda portfelowa 7 354 (5 000) 2 354
ze stwierdzoną utratą wartości 7 332 (5 000) 2 332
bez stwierdzonej utraty wartości 22 22
metoda grupowa (IBNR) 200 678 (720) 199 958
Razem 213 452 (7 823) 205 629

Kredyty i pożyczki udzielone klientom – ekspozycja grupy kapitałowej na ryzyko kredytowe 31.12.2017
Wartość brutto Odpisy z tytułu utraty wartości Wartość netto
z rozpoznaną utratą wartości, w tym: 11 678 (7 097) 4 581
oceniane metodą zindywidualizowaną 4 346 (2 097) 2 249
bez rozpoznanej utraty wartości, w tym: 201 774 (726) 201 048
z rozpoznaną przesłanką indywidualną 1 074 (6) 1 068
nieprzeterminowane 763 (4) 759
przeterminowane 311 (2) 309
bez rozpoznanej przesłanki indywidualnej/IBNR 200 700 (720) 199 980
nieprzeterminowane 195 643 (544) 195 099
przeterminowane 5 057 (176) 4 881
Razem 213 452 (7 823) 205 629

Wskaźniki jakości kredytowej (w %) 31.12.2017
Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości 5,5%
Wskaźnik pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości 1 67,0%
Udział kredytów opóźnionych w spłacie powyżej 90 dni w stosunku do wartości brutto kredytów i pożyczek 4,2%

Wskaźnik pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości jest liczony jako iloraz całości odpisów z tytułu utraty wartości (zarówno dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom z rozpoznaną utratą wartości, jak i IBNR) oraz wartości ekspozycji brutto kredytów i pożyczek udzielonych klientom z rozpoznaną utratą wartości

Inne Aktywa Finansowe 31.12.2017
nieprzeterminowane przeterminowane RAZEM
z rozpoznaną utratą wartości 99 99
bez rozpoznanej utraty wartości 2 368 10 2 378
Razem brutto 2 368 109 2 477
Odpisy z tytułu utraty wartości (100) (100)
Razem według wartości bilansowej (netto) 2 368 9 2 377

Odpisy z tytułu utraty wartości papierów wartościowych – uzgodnienie ruchu w 2017 roku Wartość na początek okresu Utworzenie w okresie Rozwiązanie w okresie Inne Wartość na koniec okresu Utworzenie netto – wpływ na rachunek zysków i strat
Dłużne papiery wartościowe 277 79 (66) (41) 249 (13)
Kapitałowe papiery wartościowe 67 51 (40) (1) 77 (11)
Razem 344 130 (106) (42) 326 (24)

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych klientom – uzgodnienie ruchu w 2017 roku Wartość na początek okresu Utworzenie w okresie Rozwiązanie w okresie Spisania aktywów i rozliczenia Inne Wartość na koniec okresu Odzyski z ekspozycji spisanych Utworzenie netto-wpływ na rachunek zysków i strat
kredyty mieszkaniowe 2 200 708 (526) (268) (142) 1 972 16 (166)
kredyty gospodarcze 3 807 2 217 (1 374) (770) (175) 3 705 71 (772)
kredyty konsumpcyjne 1 471 1 251 (744) (226) (66) 1 686 8 (499)
dłużne papiery wartościowe (korporacyjne) 69 4 (9) (60) 4 5
dłużne papiery wartościowe (komunalne) 9 (2) (1) 6 2
należności z tytułu leasingu finansowego 447 245 (171) (68) (3) 450 (74)
Razem 8 003 4 425 (2 826) (1 392) (387) 7 823 95 (1 504)

Wyniki wyszukiwania: