32. Wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe

Raport roczny
2018

Zasady rachunkowości

Oprogramowanie – Nabyte licencje na oprogramowanie komputerowe są ujmowane w wysokości poniesionych kosztów nabycia i przygotowania do użytkowania, z uwzględnieniem umorzeń i odpisów z tytułu utraty wartości.

Wartość firmy – Wartość firmy została ujęta w kwocie nadwyżki przekazanej zapłaty nad wartością możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań wycenionych według wartości godziwej na dzień nabycia. Po początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według wartości początkowej, pomniejszonej o wszelkie skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość firmy powstała na nabyciu spółek zależnych jest wykazywana w pozycji „Wartości niematerialne”, a wartość firmy powstała na nabyciu spółek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć jest wykazywana w pozycji „Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia”. Test na utratę wartości przeprowadza się co najmniej na koniec każdego roku. Utrata wartości ustalana jest poprzez oszacowanie wartości odzyskiwalnej ośrodka wypracowującego środki pieniężne, którego dotyczy dana część wartości firmy. W przypadku, gdy wartość odzyskiwalna ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest niższa niż wartość bilansowa, tworzony jest odpis z tytułu utraty wartości.

Relacje z klientami oraz value in force – W wyniku rozliczenia transakcji nabycia zidentyfikowane zostały dwa składniki wartości niematerialnych, które zostały ujęte odrębnie od wartości firmy, tj. relacje z klientami oraz value in force, stanowiące wartość obecną przyszłych zysków z zawartych umów ubezpieczenia. Powyższe składniki wartości niematerialnych podlegają amortyzacji metodą degresywną opartą o tempo konsumowania korzyści ekonomicznych wynikających z ich użytkowania.

Pozostałe wartości niematerialne – Pozostałe wartości niematerialne nabywane przez Grupę Kapitałową wykazuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i łączną kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.

Koszty prac rozwojowych – Koszty zakończonych prac rozwojowych zalicza się do wartości niematerialnych w związku z uzyskaniem korzyści ekonomicznych oraz spełnieniem określonych warunków, tj. jeżeli istnieje możliwość i zamiar ukończenia oraz użytkowania wytwarzanego składnika, dostępne są stosowne środki techniczne i finansowe służące ukończeniu prac i użytkowania wytwarzanego składnika oraz istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia wysokości nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które można przyporządkować wytworzeniu składników wartości niematerialnych.

rzeczowe aktywa trwałe – Wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, po pomniejszeniu o umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości.

nieruchomości inwestycyjne – Wycenia się według zasad stosowanych do rzeczowych aktywów trwałych.

nakłady – Wartość bilansową rzeczowych aktywów trwałych powiększa się o dodatkowe nakłady poniesione w okresie ich użytkowania.

Amortyzacja naliczana jest od wszystkich aktywów trwałych, których wartość ulega obniżeniu na skutek używania lub upływu czasu metodą liniową (z wyłączeniem relacji z klientami oraz value in force) przez szacowany okres użytkowania danego aktywa. Co najmniej raz w roku weryfikowana jest przyjęta metoda amortyzacji oraz okresy użytkowania.

Rozpoczęcie amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz nieruchomości inwestycyjnych następuje od momentu, w którym dany środek przyjęto do użytkowania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą:

  • zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową danego składnika aktywów, lub
  • przeznaczenia go do likwidacji, lub
  • sprzedaży, lub
  • stwierdzenia jego niedoboru, lub
  • ustalenia w wyniku weryfikacji, że przewidywana wartość końcowa składnika aktywa przewyższa jego wartość bilansową (netto) z uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji wartości końcowej składnika aktywów (wartości „rezydualnej”), tj. kwoty netto, którą Grupa Kapitałowa spodziewa się uzyskać na zakończenie okresu użytkowania, po odliczeniu oczekiwanych kosztów zbycia.

Dla niefinansowych aktywów trwałych przyjmuje się, że wartość końcowa wynosi zero, chyba że istnieje zobowiązanie strony trzeciej do ich odkupienia lub gdy będzie istniał pod koniec użytkowania składnika aktywny rynek i można określić jego wartość na tym rynku.

Koszty związane z nabyciem lub wytworzeniem budynków dzieli się na istotne części składowe tego budynku (komponenty) w przypadku, gdy części składowe posiadają różne okresy użytkowania lub gdy każda z nich dostarcza Grupie Kapitałowej korzyści w inny sposób. Każda część składowa budynku amortyzowana jest odrębnie. Nie amortyzuje się wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania, które podlegają corocznemu testowi na utratę wartości.

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości jest ujmowany, jeżeli wartość bilansowa aktywa lub jego ośrodka wypracowującego środki pieniężne przekracza wartość odzyskiwalną. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości jest ujmowany w rachunku zysków i strat.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości w przypadku ośrodków wypracowujących środki pieniężne w pierwszej kolejności redukują wartość firmy przypadającą na te ośrodki wypracowujące środki pieniężne (grupę ośrodków), a następnie obniżają proporcjonalnie wartość bilansową innych aktywów w ośrodku (grupie ośrodków).

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości w odniesieniu do wartości firmy nie podlega odwróceniu. Odpis podlega odwróceniu, jeżeli nastąpiła zmiana w szacunkach służących do określenia wartości możliwej do odzyskania. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości może być odwrócony tylko do poziomu, przy którym wartość bilansowa aktywa nie przekracza wartości bilansowej, która pomniejszona o kwotę amortyzacji, zostałaby wyznaczona, jeżeli nie zostałby ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości.

W przypadku, gdy istnieją przesłanki, że nastąpiła utrata wartości majątku wspólnego, czyli aktywów, które nie wypracowują środków pieniężnych niezależnie od innych aktywów lub zespołów aktywów oraz nie można ustalić wartości odzyskiwalnej pojedynczego składnika aktywów zaliczanego do majątku wspólnego, Grupa Kapitałowa ustala wartość odzyskiwalną na poziomie ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego dany składnik należy.

Początkowe koszty bezpośrednie poniesione w toku negocjowania umów leasingu operacyjnego dodaje się do wartości bilansowej środka stanowiącego przedmiot leasingu i ujmuje przez okres trwania leasingu na tej samej podstawie, co przychody z tytułu wynajmu. Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane jako przychód w okresie, w którym stają się należne. Opłaty leasingowe należne z tytułu umów leasingu operacyjnego ujmowane są jako przychody w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. Przeciętny okres trwania umowy wynosi z reguły do 36 miesięcy. Leasingobiorca ponosi koszty serwisu oraz ubezpieczeń.

Szacunki i oceny

Okresy użytkowania rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz nieruchomości inwestycyjnych

Przy szacowaniu długości okresu użytkowania poszczególnych rodzajów rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz nieruchomości inwestycyjnych uwzględniane są następujące czynniki:

  • oczekiwane zużycie fizyczne szacowane w oparciu o dotychczasowe przeciętne okresy użytkowania, odzwierciedlające tempo zużycia fizycznego, intensywność wykorzystania, itp.,
  • utrata przydatności z przyczyn technologicznych lub rynkowych,
  • prawne i inne ograniczenia dotyczące wykorzystania składnika aktywów,
  • oczekiwane wykorzystanie składnika aktywów oceniane na podstawie oczekiwanej zdolności produkcyjnej lub wielkości produkcji,
  • inne okoliczności mające wpływ na okres użytkowania tego rodzaju aktywów.

W przypadku, gdy okres korzystania ze składnika aktywów wynika z tytułów umownych, okres użytkowania odpowiada okresowi wynikającemu z tych tytułów umownych. W sytuacji, gdy szacowany okres użytkowania jest krótszy niż okres wynikający z tytułów umownych, przyjmuje się szacowany okres użytkowania. Co najmniej raz w roku weryfikowana jest przyjęta metoda amortyzacji oraz okresy użytkowania środków trwałych, nieruchomości inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych.

Okresy amortyzacyjne stosowane w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA:

Środki trwałe Okresy użytkowania
Budynki, lokale, spółdzielcze prawa do lokalu (w tym nieruchomości inwestycyjne) od 25 do 60 lat
Ulepszenia w obcych środkach trwałych (budynkach, lokalach) od 1 do 11 lat
(lub okres najmu, jeśli jest krótszy)
Maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy od 2 do 15 lat
Zespoły komputerowe od 2 do 10 lat
Środki transportu od 3 do 5 lat
Wartości niematerialne Okresy użytkowania
Oprogramowanie od 1 do 20 lat
Pozostałe wartości niematerialne od 1 do 20 lat

Odpisy z tytułu utraty wartości

Każdorazowo na koniec okresu sprawozdawczego Grupa Kapitałowa ocenia istnienie przesłanek, które wskazują, czy nastąpiła utrata wartości któregoś ze składników niefinansowych aktywów trwałych (lub ośrodków wypracowujących środki pieniężne). W momencie rozpoznania takich przesłanek oraz corocznie w przypadku wartości niematerialnych niepodlegających amortyzacji i wartości firmy dokonuje się oszacowania wartości odzyskiwalnej, stanowiącej wyższą z dwóch kwot: wartość godziwą pomniejszoną o koszty sprzedaży lub wartość użytkową składnika aktywów trwałych (lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne), a w przypadku gdy wartość bilansowa składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną, Grupa Kapitałowa ujmuje w rachunku zysków i strat odpis z tytułu utraty wartości. Oszacowanie powyższych wartości wymaga przyjęcia założeń dotyczących m.in. przyszłych prognozowanych przepływów pieniężnych, które Grupa Kapitałowa może uzyskać z tytułu dalszego użytkowania lub sprzedaży danego składnika aktywów trwałych (lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne). Przyjęcie odmiennych założeń dotyczących wyceny przyszłych przepływów pieniężnych może mieć wpływ na wartość bilansową niektórych składników aktywów trwałych.

Informacje finansowe

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 31.12.2018 Oprogramowanie Wartość firmy Przyszłe zyski z zawartych umów ubezpieczeniowych Relacje z klientami Inne, w tym nakłady Ogółem
z tego na oprogramowanie
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 4 832 1 438 141 150 361 232 6 922
Nabycie 23 384 384 407
Transfery z nakładów 332 (332) (332)
Likwidacja i sprzedaż (1) (3) (2) (4)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 3 3
Inne, w tym utrata konotroli nad jednostką zależną 17 1 17
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 5 206 1 438 141 150 410 283 7 345
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (3 272) (75) (62) (72) (3 481)
Amortyzacja okresu (415) (15) (13) (8) (451)
Likwidacja i sprzedaż 1 1 2
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (1) (1)
Inne, w tym utrata konotroli nad jednostką zależną 1 (2) 3 2
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (3 686) (90) (77) (76) (3 929)
Odpisy aktualizujące na początek okresu (18) (175) (6) (199)
Utworzenie w okresie (12) (10) (10) (22)
Odpisy aktualizujące na koniec okresu (18) (187) (16) (10) (221)
Wartość bilansowa netto na początek okresu 1 542 1 263 66 88 283 232 3 242
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 1 502 1 251 51 73 318 273 3 195

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 31.12.2017 Oprogramowanie Wartość firmy Przyszłe zyski z zawartych umów ubezpieczeniowych Relacje z klientami Inne, w tym nakłady Ogółem
z tego na oprogramowanie
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 4 460 1 426 141 150 447 320 6 624
Nabycie 17 12 256 246 285
Transfery z nakładów 338 (338) (330)
Likwidacja i sprzedaż (2) (2)
Inne, w tym objęcie kontrolą jednostek zależnych 19 (4) (4) 15
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 4 832 1 438 141 150 361 232 6 922
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (2 832) (60) (52) (62) (3 006)
Amortyzacja okresu (441) (15) (10) (10) (476)
Likwidacja i sprzedaż 1 1
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (3 272) (75) (62) (72) (3 481)
Odpisy aktualizujące na początek okresu (16) (174) (6) (196)
Utworzenie w okresie (1) (1)
Inne, w tym objęcie kontrolą jednostek zależnych (2) (2)
Odpisy aktualizujące na koniec okresu (18) (175) (6) (199)
Wartość bilansowa netto na początek okresu 1 612 1 252 81 98 379 320 3 422
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 1 542 1 263 66 88 283 232 3 242

Istotną wartością niematerialną z punktu widzenia Banku są nakłady poniesione na Zintegrowany System Informatyczny (ZSI). Łączna wartość nakładów poniesionych na ZSI w latach 2003–2018 wyniosła 1 495 milionów PLN. Wartość bilansowa netto Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) na 31 grudnia 2018 roku wynosiła 581 milionów PLN (na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 632 milionów PLN). Przewidywany okres eksploatacji systemu został określony na 17 lat. Na 31 grudnia 2018 pozostały okres użytkowania wynosi 5 lat.

 

Wartość firmy netto 31.12.2018 31.12.2017
Nordea Bank Polska SA 863 863
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA 91 91
PKO Leasing Pro SA 31 31
Raiffeisen – Leasing Polska SA i jej spółki zależne (PKO Leasing SA) 57 57
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA 150 150
PKO BP BANKOWY PTE SA 51 51
Aktywa przejęte od spółki CFP sp. z o.o. 8 8
ZenCard sp. z o.o. 12
Razem 1 251 1 263

Na 31 grudnia 2018 roku Grupa Kapitałowa przeprowadziła obligatoryjne testy na utratę wartości firmy powstałej z nabycia Nordea Bank Polska SA zgodnie z modelem opracowanym na podstawie wytycznych zawartych w MSR 36. Test na utratę wartości przeprowadza się poprzez porównanie wartości bilansowej ośrodków wypracowujących środki pieniężne („CGU”) z ich wartością odzyskiwalną. Wyróżniono dwa CGU, do którego przypisano wartość firmy powstałą z nabycia Nordea Bank Polska SA – detaliczny i korporacyjny.

Wartość odzyskiwalna szacowana jest na podstawie wartości użytkowej CGU. Wartość użytkowa to bieżąca, szacunkowa wartość przyszłych przepływów pieniężnych za okres 5 lat z uwzględnieniem wartości rezydualnej CGU. Wartość rezydualna CGU została skalkulowana poprzez ekstrapolację projekcji przepływów pieniężnych poza okres prognozy przy zastosowaniu stopy wzrostu przyjętej na poziomie 2,5%. Prognozy przepływów pieniężnych opierają się na założeniach zawartych w planach finansowych dla Banku na 2019. Do dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych zastosowano stopę dyskonta w wysokości 8,3% uwzględniającą stopę wolną od ryzyka oraz premię za ryzyko.

Test na utratę wartości przeprowadzony na 31 grudnia 2018 roku wykazał nadwyżkę wartości odzyskiwalnej nad wartością bilansową poszczególnych CGU i w związku z tym nie stwierdzono utraty wartości wartości firmy.

Test na utratę wartości firmy, która powstała z nabycia spółki PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, został przeprowadzony metodą zdyskontowanych dywidend na podstawie opracowanej przez spółkę 2-letniej prognozy finansowej, z uwzględnieniem wartości rezydualnej.

Test na utratę wartości firmy spółki PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, został przeprowadzony w oparciu o wartość bieżącą oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych dla PKO Banku Polskiego SA z uwzględnieniem wartości rezydualnej. Przepływy pieniężne oszacowano na podstawie przygotowanej przez spółkę 10-letniej prognozy finansowej.

Wartość firmy powstała z nabycia przez PKO Leasing SA spółki Raiffeisen-Leasing Polska SA wraz z jej spółkami zależnymi, została przypisana do wyodrębnionej ewidencyjnie części aktywów Grupy Kapitałowej PKO Leasing SA, będących aktywami nabytej Grupy Kapitałowej Raiffeisen-Leasing Polska SA. Test na utratę wartości został przeprowadzony metodą zdyskontowanych dywidend na podstawie opracowanej przez spółkę 8-letniej prognozy finansowej, z uwzględnieniem wartości rezydualnej.

Test na utratę wartości firmy spółki PKO BP BANKOWY PTE SA został przeprowadzony z wykorzystaniem metody embedded value, według której ustalono wartość użytkową akcji spółki. Test uwzględnia zmiany wprowadzone uchwaloną przez Sejm 16 listopada 2016 roku ustawą o zmianie ustawy o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła obniżenie powszechnego minimalnego wieku emerytalnego, ustalając prawo do przejścia na emeryturę w wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ustawa weszła w życie 1 października 2017 roku.

Wartość firmy wynikająca z nabycia przez PKO Bank Polski SA spółki PKO Leasing Pro SA została przypisana do całej spółki PKO Leasing SA jako jednostki bezpośrednio nadrzędnej, która w ramach połączenia przejęła aktywa spółki PKO Leasing Pro SA. Test na utratę wartości został opracowany w oparciu o wartość bieżącą oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę, oszacowanych na podstawie przygotowanej przez spółkę prognozy finansowej na 5 lat z jednoczesnym uwzględnieniem wygaszania działalności po tym okresie.

Wartość firmy powstała z tytułu nabycia spółki ZenCard sp. z o.o. została przypisana do całego projektu inwestycyjnego (tj. wartości całej spółki). Test na utratę wartości został przeprowadzony w oparciu o wartość bieżącą oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę oszacowanych na podstawie 3-letniej prognozy finansowej, z uwzględnieniem wartości rezydualnej.

W wyżej opisanych testach na utratę wartości dotyczących spółek zależnych PKO Banku Polskiego SA do dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych zastosowano stopę dyskonta w wysokości 7,84%, uwzględniającą stopę wolną od ryzyka równą rentowności 10-letnich obligacji skarbowych z dnia na jaki wykonywana jest wycena oraz premię za ryzyko rynkowe i współczynnik ryzyka ustalone dla przedsięwzięć PKO Banku Polskiego SA.

Metody wyceny i okresy prognozy zostały dostosowane do specyfiki działalności wycenianych aktywów lub spółek.

W wyniku przeprowadzenia wyżej wymieniowych testów utworzono odpis w pełnej wysokości na wartość firmy spółki ZenCard sp. z o.o.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
31.12.2018
Grunty i budynki Maszyny i urządzenia Środki trwałe w budowie Inne Ogółem
w tym sprzęt informatyczny w tym sprzęt informatyczny
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 2 696 1 630 970 126 68 1 295 5 747
Nabycie 8 24 22 231 99 343 606
Transfery z nakładów 31 118 94 (189) (94) 40
Likwidacja i sprzedaż (54) (117) (96) (201) (372)
Inne, w tym utrata konotroli nad jednostką zależną (36) (11) 1 (3) (3) (57) (107)
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 2 645 1 644 991 165 70 1 420 5 874
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (1 034) (1 192) (712) (560) (2 786)
Amortyzacja okresu (89) (165) (117) (116) (370)
Likwidacja i sprzedaż 34 116 97 76 226
Inne, w tym utrata konotroli nad jednostką zależną 20 14 1 3 37
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (1 069) (1 227) (731) (597) (2 893)
Odpisy aktualizujące na początek okresu (33) (1) (3) (9) (46)
Utworzenie w okresie (9) 2 (7)
Inne 3 3
Odpisy aktualizujące na koniec okresu (39) (1) (3) (7) (50)
Wartość bilansowa netto na początek okresu 1 629 437 258 123 68 726 2 915
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 1 537 416 260 162 70 816 2 931

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 31.12.2017 Grunty i budynki Maszyny i urządzenia Środki trwałe w budowie Inne Ogółem
w tym sprzęt informatyczny w tym sprzęt informatyczny
Wartość brutto na początek okresu 2 951 1 611 956 107 51 1 182 5 851
Nabycie 5 27 22 203 86 211 446
Transfery z nakładów 45 93 69 (180) (68) 42
Likwidacja i sprzedaż (121) (91) (67) (99) (311)
Inne, w tym objęcie kontrolą jednostek zależnych (184) (10) (10) (4) (1) (41) (239)
Wartość brutto na koniec okresu 2 696 1 630 970 126 68 1 295 5 747
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (1 037) (1 122) (668) (540) (2 699)
Amortyzacja okresu (100) (165) (115) (103) (368)
Likwidacja i sprzedaż 67 67 67
Inne, w tym objęcie kontrolą jednostek zależnych 103 28 4 83 214
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (1 034) (1 192) (712) (560) (2 786)
Odpisy aktualizujące na początek okresu (50) (1) (4) (11) (66)
Utworzenie w okresie (7) (3) (10)
Rozwiązania w okresie 2 2
Inne, w tym objęcie kontrolą jednostek zależnych 22 1 5 28
Odpisy aktualizujące na koniec okresu (33) (1) (3) (9) (46)
Wartość bilansowa netto na początek okresu 1 864 488 288 103 51 631 3 086
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 1 629 437 258 123 68 726 2 915

Kalkulacja szacunków

Wpływ zmiany długości okresu użytkowania dla składników majątkowych podlegających amortyzacji z grupy grunty i budynki przedstawia poniższa tabela:

Zmiana długości okresu użytkowania dla składników majątkowych podlegających amortyzacji z grupy grunty i budynki 31.12.2018 31.12.2017
scenariusz +10 lat scenariusz -10 lat scenariusz +10 lat scenariusz -10 lat
Koszty amortyzacji (38) 258 (40) 282

Leasing operacyjny - leasingodawca

Łączna kwota przyszłych opłat leasingowych z tytułu nieodwołalnego leasingu operacyjnego – leasingodawca 31.12.2018 31.12.2017
Dla okresu:
do 1 roku 73 63
od 1 roku do 5 lat 75 64
powyżej 5 lat 6
Razem 154 127

Dla umów leasingu operacyjnego, gdzie Grupa Kapitałowa jest leasingodawcą, przeciętny okres trwania umowy wynosi z reguły do 36 miesięcy. Leasingobiorca ponosi koszty serwisu oraz ubezpieczeń.

Aktywa oddane w leasing na podstawie leasingu operacyjnego przedstawiają poniższe tabele:

Aktywa oddane w leasing 31.12.2018 Środki transportu oddane w leasing operacyjny Nieruchomości oddane w leasing operacyjny Maszyny i urządzenia oddane w leasing operacyjny Ogółem
Wartość brutto na początek okresu 392 78 9 479
Utrata kontroli nad jednostkami zależnymi (55) (55)
Zmiany w okresie 185 4 189
Wartość brutto na koniec okresu 577 27 9 613
Umorzenie na początek okresu (75) (7) (3) (85)
Amortyzacja za okres (57) (1) (2) (60)
Utrata kontroli nad jednostkami zależnymi 6 6
Inne zmiany umorzenia 31 31
Umorzenie na koniec okresu (101) (2) (5) (108)
Odpis aktualizujący na początek okresu (4) (1) (5)
Odpis aktualizujący na koniec okresu (4) (1) (5)
Wartość netto 472 24 4 500

Aktywa oddane w leasing 31.12.2017 Środki transportu oddane w leasing operacyjny Nieruchomości oddane w leasing operacyjny Maszyny i urządzenia oddane w leasing operacyjny Ogółem
Wartość brutto na początek okresu 266 76 8 350
Zmiany w okresie 126 2 1 129
Wartość brutto na koniec okresu 392 78 9 479
Umorzenie na początek okresu (54) (5) (2) (61)
Amortyzacja za okres (41) (2) (1) (44)
Inne zmiany umorzenia 20 20
Umorzenie na koniec okresu (75) (7) (3) (85)
Odpis aktualizujący na początek okresu (4) (1) (5)
Odpis aktualizujący na koniec okresu (4) (1) (5)
Wartość netto 313 70 6 389

Wyniki wyszukiwania: