33. Inne aktywa

Zasady rachunkowości

Aktywa finansowe ujęte w tej pozycji wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, obejmującej również ewentualne odsetki od tych aktywów, z uwzględnieniem odpisów na oczekiwane straty kredytowe. Aktywa niefinansowe wycenia się zgodnie z zasadami wyceny obowiązującymi dla poszczególnych kategorii aktywów ujętych w tej pozycji.

Raport roczny
2018

Informacje finansowe

Inne aktywa 1 31.12.2018 31.12.2017
Rozrachunki z tytułu transakcji zrealizowanych przy użyciu kart 1 629 1 136
Rozliczenie instrumentów finansowych 82 284
Należności z tytułu rozliczeń gotówkowych 189 158
Należności i rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi 32 94
Rozliczenia z tytułu sprzedaży waluty 2
Zapasy 103 186
Aktywa do zbycia 82 107
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 222 286
Należności od odbiorców 164 209
Należności z tytułu podatku VAT 148 114
Należności i udział reasekuratorów w rezerwach 672 472
Pozostałe 131 63
Razem 3 454 3 111
w tym: inne aktywa finansowe 2 825 2 377

1  Na 31 grudnia 2018 roku pozycja „Zapasy” została włączona do noty „Inne aktywa” – przekształcono dane porównawcze na 31 grudnia 2017 roku.

Inne aktywa – zapasy 31.12.2018 31.12.2017
Towary 102 190
Wyroby gotowe 10
Inwestycje budowlane do sprzedaży 1
Materiały 11 7
Odpisy aktualizujące wartość zapasów (11) (21)
Razem 103 186

 

Zarządzanie majątkiem przejętym za wierzytelności – pozycja „aktywa do zbycia”

Przejęty w toku działań restrukturyzacyjnych lub windykacyjnych majątek przeznaczany jest do sprzedaży lub na potrzeby Grupy Kapitałowej. Informacja o przejętych składnikach majątkowych analizowana jest pod kątem możliwości wykorzystania majątku na wewnętrzne potrzeby Grupy Kapitałowej.

W latach zakończonych odpowiednio 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2017 roku majątek przejęty w toku działań restrukturyzacyjnych i windykacyjnych w całości przeznaczony został do sprzedaży. Podejmowane przez Grupę Kapitałową działania mają na celu sprzedaż aktywów w możliwie najkrótszym czasie.

Podstawowym trybem postępowania przy sprzedaży majątku jest przetarg nieograniczony, w uzasadnionych przypadkach sprzedaż następuje w innym trybie uzależnionym od specyfiki sprzedawanego majątku.

Wyniki wyszukiwania: