34. Zobowiązania wobec banków

Zasady rachunkowości

Zobowiązania wobec banków są to zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Jeżeli dla zobowiązania finansowego nie można ustalić harmonogramu przyszłych przepływów pieniężnych, a więc także ustalić efektywnej stopy procentowej, zobowiązanie to wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty.

Raport roczny
2018

Informacje finansowe

Zobowiązanie wobec banków

31.12.2018 31.12.2017
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 2 001 4 558
Otrzymane kredyty i pożyczki1 250 2 785
Depozyty banków 729 1 077
Rachunki bieżące 872 653
Inne depozyty z rynku pieniężnego 150 43
Razem 2 001 4 558

1Pozycja Otrzymane kredyty i pożyczki została zaprezentowana szczegółowo w nocie 36 „Otrzymane kredyty i pożyczki”

Zobowiązania wobec banków według okresów spłaty

31.12.2018 31.12.2017
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: 2 001 4 558
do 1 miesiąca 1 733 1 786
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 18 6
od 3 miesięcy do 1 roku 150 176
od 1 roku do 5 lat 100 2 590
Razem 2 001 4 558

Wyniki wyszukiwania: