35. Zobowiązania wobec klientów

Zasady rachunkowości

Zobowiązania wobec klientów wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Jeżeli dla zobowiązania finansowego nie można ustalić harmonogramu przyszłych przepływów pieniężnych, a więc także ustalić efektywnej stopy procentowej, zobowiązanie to wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty.

W tej pozycji ujmowane są także transakcje sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu w umownym terminie i po określonej cenie. Papiery wartościowe będące składnikiem transakcji z przyrzeczeniem odkupu nie są wyłączane ze sprawozdania z sytuacji finansowej i podlegają wycenie według zasad określonych dla poszczególnych kategorii papierów wartościowych. Różnica między ceną sprzedaży i odkupu stanowi koszt odsetkowy i rozliczana jest w czasie trwania umowy z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

Raport roczny
2018

Informacje finansowe

31.12.2018 31.12.2017
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 242 816 220 917
Zobowiązania wobec ludności 165 182 151 161
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 103 143 86 819
Depozyty terminowe 61 638 64 126
Pozostałe zobowiązania 401 216
Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych 55 302 52 667
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 38 927 40 070
Depozyty terminowe 15 465 11 613
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 48
Pozostałe zobowiązania 910 936
Zobowiązania wobec jednostek budżetowych 16 459 11 409
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 11 242 9 555
Depozyty terminowe 5 115 1 820
Pozostałe zobowiązania 102 34
Otrzymane kredyty i pożyczki1 4 093 3 563
Zobowiązania z tytułu produktów ubezpieczeniowych 1 780 2 117
Unit-Linked 1 502 1 811
Polisolokaty 2 3
Produkt „Bezpieczny Kapitał” 265 292
Produkty strukturyzowane 11 11
Razem 242 816 220 917

Pozycja Otrzymane kredyty i pożyczki została zaprezentowana szczegółowo w nocie 36 „Otrzymane kredyty i pożyczki”

31.12.2018 31.12.2017
bankowości detalicznej i prywatnej 155 079 142 484
korporacyjne 55 051 48 570
firm i przedsiębiorstw 26 805 24 127
otrzymane kredyty i pożyczki 4 093 3 563
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 48
pozostałe zobowiązania (w tym zobowiązania z tytułu produktów ubezpieczeniowych) 1 788 2 125
Razem 242 816 220 917

31.12.2018 31.12.2017
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: 242 816 220 917
do 1 miesiąca 179 874 156 520
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 22 449 16 887
od 3 miesięcy do 1 roku 25 483 30 592
od 1 roku do 5 lat 6 860 8 264
powyżej 5 lat 8 150 8 654
Razem 242 816 220 917

Wyniki wyszukiwania: