36. Otrzymane kredyty i pożyczki

Raport roczny
2018

Otrzymane kredyty i pożyczki 31.12.2018 31.12.2017
Od banków 250 2 785
Nordea Bank AB 2 596
pozostałe 250 189
Od międzynarodowych instytucji finansowych 4 093 3 558
Europejski Bank Inwestycyjny 2 639 1 821
Bank Rozwoju Rady Europy 1 153 1 282
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 85 169
Międzynarodowa Korporacja Finansowa 201 273
miedzynarodowe instytucje finansowe Ukrainy 15 13
Od innych instytucji finansowych 5
Razem 4 343 6 348

Kredyty i pożyczki otrzymane od Banków

Data otrzymania kredytu i pożyczki przez Grupę Kapitałową Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowa na 31.12.2018 Wartość bilansowa na 31.12.2017
Nordea Bank AB
09.04.2014 465 EUR 09.04.2021 1 496
09.04.2014 3 645 CHF 09.04.2021 1 100
Razem 2 596
pozostałe
05.06.2017 150 PLN 10.06.2019 150 150
27.12.2018 100 PLN 28.12.2020 100
12.12.2007 7 PLN 30.04.2018 7
12.12.2007 5 PLN 30.06.2018 5
12.12.2007 3 PLN 31.08.2018 3
29.12.2017 6 USD 23.02.2018 19
28.12.2017 39 UAH 04.01.2018 5
Razem 250 2 785

W 2018 roku Bank dokonał całkowitej i ostatecznej wcześniejszej spłaty linii kredytowej udzielonej przez Nordea Bank AB (publ) na podstawie umowy z 1 kwietnia 2014 roku. Linia kredytowa pierwotnie była udzielona na okres 7 lat, tym samym Bank dokonał jej przedterminowej spłaty 3 lata przed pierwotnym terminem zapadalności, w tym: 309 milionów CHF (1 112 milionów PLN) oraz 359 milionów EUR (1 499 milionów PLN). W związku z dokonaną spłatą linii kredytowej, na podstawie odrębnej umowy nastąpiło zwolnienie ustanowionego zabezpieczenia wierzytelności z tytułu portfela hipotecznego.

Ponadto w 2018 roku Grupa Kapitałowa dokonała całkowitej spłaty pożyczek otrzymanych od:

  • banków krajowych w kwocie 15 milionów PLN,
  • banków zagranicznych w kwocie 24 miliony PLN.

W 2018 roku Grupa Kapitałowa zaciągnęła kredyt w wysokości 100 milionów PLN.

W 2017 roku Grupa Kapitałowa dokonała częściowej spłaty pożyczek:

  • od Nordea Bank AB (publ), w tym: 3 339 milionów CHF (12 535 miliony PLN), 4 miliony USD (13 milionów PLN) oraz 107 milionów EUR (456 milionów PLN),
  • banków krajowych w kwocie 442 miliony PLN.

Kredyty i pożyczki otrzymane od Międzynarodowych Organizacji Finansowych

Data otrzymania kredytu i pożyczki przez Grupę Kapitałową Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowa na 31.12.2018 Wartość bilansowa na 31.12.2017
28.12.2006 5 EUR 30.04.2022 21 21
28.12.2006 97 PLN 30.04.2020 97 97
28.12.2006 7 CHF 30.04.2020 27 25
30.04.2009 76 CHF 30.04.2019 58 108
23.10.2009 182 CHF 23.10.2019 694 649
23.12.2009 50 EUR 23.12.2019 43 83
23.12.2010 75 EUR 23.12.2020 129 188
11.07.2011 EUR 31.08.2018 92
25.09.2013 75 EUR 25.09.2023 322 313
29.10.2013 18 PLN 30.04.2019 18 53
29.10.2013 6 EUR 31.08.2019 27 61
29.11.2013 185 CHF 29.11.2023 706 659
11.06.2015 73 PLN 31.07.2021 73 100
11.06.2015 15 PLN 30.09.2020 15 23
11.06.2015 18 EUR 31.03.2021 77 108
25.09.2015 25 EUR 30.09.2021 106 145
25.09.2015 21 PLN 30.11.2020 21 32
16.03.2016 17 PLN 01.03.2019 17 84
16.03.2016 68 PLN 01.09.2020 68 85
18.03.2016 47 EUR 31.12.2022 201 273
28.10.2016 25 EUR 31.01.2022 107 138
25.09.2017 100 EUR 30.11.2022 430 208
11.10.2017 100 UAH 10.10.2019 15 13
08.12.2017 40 EUR 31.01.2022 172
23.10.2018 646 PLN 23.10.2023 649
pozostałe kredyty i pożyczki1 5 PLN 5
Razem 4 093 3 563

1 krótkoterminowe umowy kredytów i pożyczek o różnych datach zawarcia i wygaśnięcia umów

W 2018 roku Grupa Kapitałowa dokonała częściowych spłat kredytów i pożyczek otrzymanych od międzynarodowych instytucji finansowych na łączną kwotę 648 milionów PLN. Jednocześnie Grupa Kapitałowa zaciągnęła kredyty i pożyczki w kwocie 1 028 milionów PLN.

W 2017 roku Grupa Kapitałowa dokonała częściowych spłat kredytów i pożyczek otrzymanych od międzynarodowych instytucji finansowych na łączną kwotę 1 914 milionów PLN i jednocześnie zaciągnęła kredyty i pożyczki w kwocie 311 milionów PLN.

 

Wyniki wyszukiwania: