37. Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej

Zasady rachunkowości

Grupa Kapitałowa tworzy rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na pokrycie bieżących i przyszłych roszczeń oraz kosztów, jakie mogą wynikać z zawartych umów ubezpieczenia.

Na rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe składają się: rezerwa składek, rezerwa na ryzyka niewygasłe, rezerwa na niewypłacone odszkodowania lub świadczenia, rezerwa na premie i rabaty dla ubezpieczonych, rezerwa ubezpieczeń na życie oraz inne rezerwy.

Raport roczny
2018

Informacje finansowe

Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej 31.12.2018 31.12.2017
Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe 1 292 882
Razem 1 292 882

 

Większość produktów ubezpieczeniowych należy do grupy produktów inwestycyjnych, gdzie ryzyko ponosi ubezpieczający.

Wyniki wyszukiwania: