38. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Zasady rachunkowości

Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej albo w przypadku bankowych papierów wartościowych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.

Raport roczny
2018

Informacje finansowe

31.12.2018 31.12.2017
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: 28 627 23 932
obligacje wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA 3 186 2 406
obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB 6 238 5 882
obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski SA 5 367 5 204
obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA1 995 1 593
obligacje wyemitowane przez KREDOBANK SA 41
hipoteczne listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA 12 800 8 847
Razem 28 627 23 932

1 w tym obligacje przejęte przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA w ramach nabycia Raiffeisen Leasing Polska SA.

31.12.2018 31.12.2017
obligacje w tym: 15 827 15 085
w PLN 4 792 4 644
w EUR – w przeliczeniu na PLN 5 655 5 484
w USD – w przeliczeniu na PLN 3 812 3 530
w CHF – w przeliczeniu na PLN 1 527 1 427
w UAH – w przeliczeniu na PLN 41
hipoteczne listy zastawne, w tym: 12 800 8 847
w PLN 3 852 2 261
w EUR – w przeliczeniu na PLN 8 948 6 586
Razem 28 627 23 932

31.12.2018 31.12.2017
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: 28 627 23 932
do 1 miesiąca 2 767 486
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 625 1 414
od 3 miesięcy do 1 roku 3 080 2 167
od 1 roku do 5 lat 16 261 15 087
powyżej 5 lat 5 894 4 778
Razem 28 627 23 932

Informacja o emisji, wykupie i spłacie papierów wartościowych

Dodatkowe informacje 31.12.2018 31.12.2017
emisja dłużnych papierów wartościowych w okresie (wartość nominalna)
w PLN 13 277 9 807
w walucie oryginalnej (EUR) 500 1 829
w walucie oryginalnej (CHF) 400
w walucie oryginalnej (UAH) 290
wykup dłużnych papierów wartościowych w okresie (wartość nominalna)
w PLN 10 130 7 279
w walucie oryginalnej (EUR) 200

W 2018 roku w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA miały miejsce następujące emisje, wykupy i spłaty papierów wartościowych:

Data emisji Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowa na 31.12.2018 Wartość bilansowa na 31.12.2017
25.07.2017 stałe 0,75 750 EUR 25.07.2021 3 229 3 132
02.11.2017 stałe 0,30 400 CHF 02.11.2021 1 527 1 427
17.11.2017 zerokuponowe 650 PLN 17.05.2018 645
16.11.2018 zerokuponowe 615 PLN 16.05.2019 611
Razem 5 367 5 204

W 2018 roku Bank wyemitował i wykupił papiery wartościowe na kwotę 1300 milionów PLN oraz wyemitował obligacje bankowe o wartości nominalnej 1 265 milionów PLN. W 2017 roku Bank wyemitował obligacje bankowe o wartości nominalnej 1 320 milionów PLN oraz euroobligacje o wartości nominalnej 750 milionów EUR oraz euroobligacje o wartości nominalnej 400 milionów CHF przy jednoczesnym wykupie obligacji bankowych w EUR w wysokości 200 milionów EUR oraz obligacji bankowych w PLN w wysokości 1 485 milionów PLN.

W zakresie emisji euroobligacji przez Bank w 2017 roku miały miejsca dwie emisje:

  • 18 lipca 2017 roku Bank wyemitował euroobligacje o wartości 750 milionów EUR, okresie zapadalności 4 lata i kuponie 0,75% (Mid Swap +65 p.b.). Obligacje notowane są na GPW w Luxemburgu i równolegle na GPW w Warszawie. Emisja ta była pierwszą w ramach nowego otwartego w maju 2017 roku programu EMTN na łączną kwotę 3 miliardów EUR. W ramach programu możliwa jest emisja niezabezpieczonych euroobligacji typu senior oraz obligacji podporządkowanych w EUR, USD, CHF oraz PLN.
  • 19 października 2017 roku Bank uplasował w ramach programu EMTN euroobligacje o wartości 400 milionów CHF, okresie zapadalności 4 lata i kuponie 0,30% (Mid Swap +58 p.b.). Obligacje są notowane na giełdzie w Zurychu.
  • PKO Bank Hipoteczny SA, w ramach Umowy Programu Emisji Obligacji zawartej z PKO Bankiem Polskim SA, wyemitował 74 864 sztuki obligacji o łącznej wartości nominalnej 7 486 milionów PLN oraz wykupił 69 482 sztuki obligacji o łącznej wartości nominalnej 6 948 milionów PLN. Ponadto w grudniu 2018 roku przeprowadził emisję obligacji niezabezpieczonych o wartości nominalnej 350 milionów PLN z terminem wykupu ustalonym na 21 lutego 2020 roku.
  • PKO Leasing SA, w ramach Umowy Emisji Obligacji zawartej z PKO Bankiem Polskim SA, wyemitował 1 286 191 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 1 286 milionów PLN oraz wykupił 1 265 100 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 1 265 milionów PLN.
  • ROOF Poland Leasing 2014 DAC wykupił, w celu umorzenia, łącznie 6 172 sztuki obligacji klasy A1 i A2 wyemitowane w ramach programu sekurytyzacji portfela leasingowego o łącznej wartości nominalnej 617 milionów PLN.
  • KREDOBANK SA wyemitował 250 000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 250 milionów UAH oraz dodatkowo uplasował na rynku (w 2017 roku wykupione przez spółkę) 39 822 sztuki obligacji o łącznej wartości nominalnej 40 milionów UAH. Emisje powyższych obligacji zostały przeprowadzone na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Krajową Komisję Papierów Wartościowych i Rynku Papierów Wartościowych Ukrainy.

Data emisji Rodzaj oprocentowania Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowa na 31.12.2018 Wartość bilansowa na 31.12.2017
07.08.2017 zerokuponowe 45 PLN 23.01.2018 41
15.09.2017 zerokuponowe 642 PLN 15.03.2018 639
29.09.2017 zerokuponowe 50 PLN 05.03.2018 50
29.09.2017 zerokuponowe 24 PLN 23.01.2018 23
02.10.2017 zerokuponowe 100 PLN 05.03.2018 100
12.10.2017 zerokuponowe 30 PLN 16.04.2018 30
16.10.2017 zerokuponowe 515 PLN 16.04.2018 512
16.10.2017 zerokuponowe 15 PLN 16.10.2018 15
20.10.2017 zerokuponowe 88 PLN 05.02.2018 88
20.10.2017 zerokuponowe 163 PLN 23.01.2018 160
25.10.2017 zerokuponowe 50 PLN 05.02.2018 50
26.10.2017 zerokuponowe 4 PLN 26.10.2018 4
02.11.2017 zerokuponowe 50 PLN 15.02.2018 50
02.11.2017 zerokuponowe 20 PLN 30.10.2018 20
15.11.2017 zerokuponowe 187 PLN 15.05.2018 185
01.12.2017 zerokuponowe 118 PLN 23.01.2018 117
15.12.2017 zerokuponowe 25 PLN 25.06.2018 25
20.12.2017 zerokuponowe 37 PLN 05.04.2018 37
20.12.2017 zerokuponowe 30 PLN 20.06.2018 30
20.12.2017 zerokuponowe 60 PLN 25.06.2017 59
27.12.2017 zerokuponowe 100 PLN 27.06.2018 99
29.12.2017 zerokuponowe 73 PLN 29.03.2018 72
09.02.2018 zerokuponowe 4 PLN 08.02.2019 4
23.07.2018 zerokuponowe 262 PLN 23.01.2019 262
08.08.2018 zerokuponowe 14 PLN 08.08.2019 14
21.09.2018 zerokuponowe 723 PLN 05.04.2019 719
21.09.2018 zerokuponowe 19 PLN 23.01.2019 19
01.10.2018 zerokuponowe 55 PLN 05.04.2019 55
05.10.2018 zerokuponowe 10 PLN 05.04.2019 10
16.10.2018 zerokuponowe 40 PLN 09.05.2019 40
22.10.2018 zerokuponowe 605 PLN 09.05.2019 600
22.10.2018 zerokuponowe 23 PLN 05.02.2019 23
26.10.2018 zerokuponowe 4 PLN 25.10.2019 4
26.10.2018 zerokuponowe 50 PLN 24.01.2019 50
13.11.2018 zerokuponowe 120 PLN 05.02.2019 119
15.11.2018 zerokuponowe 68 PLN 13.02.2019 68
21.11.2018 zerokuponowe 145 PLN 22.02.2019 145
21.11.2018 zerokuponowe 233 PLN 10.06.2019 231
17.12.2018 zerokuponowe 150 PLN 10.06.2019 149
17.12.2018 zerokuponowe PLN 24.01.2019
29.12.2018 zerokuponowe 58 PLN 19.03.2019 58
21.12.2018 zerokuponowe 204 PLN 10.06.2019 167
28.12.2018 zerokuponowe 100 PLN 26.06.2019 99
21.12.2018 zerokuponowe 350 PLN 21.02.2020 350
Razem 3 186 2 406

Data emisji Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowa na 31.12.2018 Wartość bilansowa na 31.12.2017
25.07.2012 stałe 4,00 50 EUR 25.07.2022 218 211
26.09.2012 stałe 4,63 1 000 USD 26.09.2022 3 812 3 530
23.01.2014 stałe 2,32 500 EUR 23.01.2019 2 208 2 141
Razem 6 238 5 882

Data emisji Rodzaj oprocentowania Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowa na 31.12.2018 Wartość bilansowa na 31.12.2017
01.12.20141 zmienne 637 PLN 02.10.2025 640 1 262
01.06.2016 zmienne 73 PLN 01.06.2019 73 73
09.11.2017 zerokuponowe 28 PLN 09.05.2018 28
10.11.2017 zerokuponowe 101 PLN 12.02.2018 101
05.12.2017 zerokuponowe 90 PLN 08.03.2018 90
20.12.2017 zerokuponowe 39 PLN 21.03.2018 39
09.08.2018 zmienne 30 PLN 14.02.2019 30
05.09.2018 zmienne 53 PLN 05.03.2019 53
13.09.2018 zmienne 34 PLN 08.01.2019 34
10.10.2018 zmienne 39 PLN 08.01.2019 38
19.10.2018 zmienne 37 PLN 18.01.2019 37
30.10.2018 zmienne 30 PLN 08.01.2019 30
07.12.2018 zmienne 60 PLN 06.03.2019 60
Razem 995 1 593

1 obligacje objęte przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA w ramach nabycia Raiffeisen-Leasing Polska SA. Zabezpieczeniem spłaty obligacji są należności leasingowe będące przedmiotem sekurytyzacji (patrz nota Informacje o sekurytyzacji portfela leasingowego i pakietowej sprzedaży wierzytelności).

Data emisji Rodzaj oprocentowania Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowa na 31.12.2018 Wartość bilansowa na 31.12.2017
01.12.2017 stałe 6 UAH 26.11.2022 6
13.07.2018 stałe 34 UAH 28.12.2022 35
Razem 41

W 2018 roku PKO Bank Hipoteczny SA przeprowadził emisje listów zastawnych, w tym:

  • jedną emisję zagraniczną listów zastawnych denominowaną w EUR skierowaną do inwestorów instytucjonalnych o łącznej wartości nominalnej 500 milionów EUR; listy zastawne zostały nabyte przez inwestorów po cenie niższej w stosunku do wartości nominalnej (tj. z dyskontem) i są notowane na giełdzie w Luksemburgu oraz w Warszawie,
  • pięć emisji krajowych listów zastawnych w PLN skierowanych do inwestorów instytucjonalnych o łącznej wartości nominalnej 1 590 milionów PLN; listy zastawne zostały nabyte przez inwestorów po cenie równej ich wartości nominalnej i są notowane na giełdzie w Warszawie oraz BondSpot.

Data emisji Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie (indeks + marża) Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowa na 31.12.2018 Wartość bilansowa na 31.12.2017
11.12.2015 zmienne WIBOR3M + 0,75 18 PLN 11.12.2020 19 18
27.04.2016 zmienne WIBOR3M + 0,65 484 PLN 28.04.2021 486 487
17.06.2016 zmienne WIBOR3M + 0,59 500 PLN 18.06.2021 500 498
24.10.2016 stałe 0,125 500 EUR 24.06.2022 2 144 2 079
02.02.2017 stałe 0,820 25 EUR 02.02.2024 108 105
30.03.2017 stałe 0,625 500 EUR 24.01.2023 2 159 2 093
28.04.2017 zmienne WIBOR3M + 0,69 500 PLN 18.05.2022 501 497
22.06.2017 stałe 2,69 264 PLN 10.09.2021 266 263
27.09.2017 stałe 0,75 500 EUR 27.08.2024 2 149 2 084
27.10.2017 zmienne WIBOR3M + 0,60 500 PLN 27.06.2023 500 498
02.11.2017 stałe 0,47 54 EUR 03.11.2022 232 225
22.03.2018 stałe 0,75 500 EUR 24.01.2024 2 156
27.04.2018 zmienne WIBOR3M + 0,49 690 PLN 25.04.2024 693
18.05.2018 zmienne WIBOR3M + 0,32 100 PLN 29.04.2022 100
27.07.2018 zmienne WIBOR3M + 0,62 496 PLN 25.07.2025 498
24.08.2018 stałe 3,49 60 PLN 24.08.2028 61
26.10.2018 zmienne WIBOR3M + 0,66 228 PLN 28.04.2025 228
Razem 12 800 8 847

Wyniki wyszukiwania: