39. Zobowiązania podporządkowane

Zasady rachunkowości

Zobowiązania podporządkowane wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.

Raport roczny
2018

Informacje finansowe

Wartość nominalna Oprocentowanie Waluta Okres Warunki szczególne Stan zobowiązania w PLN
31.12.2018 31.12.2017
Obligacje podporządkowane 1 700 3,34 PLN 28.08.2017 – 28.08.2027 prawo do dokonania przedterminowego wykupu w terminie 5 lat od daty emisji 1 720 1 720
Obligacje podporządkowane 1 000 3,29 PLN 05.03.2018 -06.03.2028 prawo do dokonania przedterminowego wykupu w terminie 5 lat od daty emisji 1 011
Razem 2 731 1 720

Obligacje podporządkowane zostały za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających Grupy Kapitałowej.

28 lutego 2018 roku Bank uplasował emisję obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej obligacji 1 000 milion PLN. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 500 000 PLN, a cena emisyjna obligacji równa jest wartości nominalnej obligacji. Obligacje są oprocentowane w półrocznych okresach odsetkowych, odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę równą 150 p.b. p.a. w całym okresie emisji. 8 marca 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na przeznaczenie środków uzyskanych z emisji obligacji podporządkowanych na podwyższenie kapitału Tier 2 Banku.

Wyniki wyszukiwania: