4. MSSF 9 Instrumenty finansowe

Standard MSSF 9 „Instrumenty finansowe” opublikowano w lipcu 2014 roku i zatwierdzono do stosowania w krajach Unii Europejskiej 22 listopada 2016 roku Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 2016/2067/EU. Ma on obligatoryjne zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy roczne rozpoczynające się w dniu oraz po 1 stycznia 2018 roku (za wyjątkiem zakładów ubezpieczeń, które mogą zastosować standard od 1 stycznia 2021 roku). Dla potrzeb niniejszego sprawozdania finansowego dane spółek ubezpieczeniowych PKO Banku Polskiego SA zostały sporządzone według MSSF 9. Standard zastąpił MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”. Zmianie uległy klasyfikacja i wycena instrumentów finansowych, rozpoznawanie i kalkulacja utraty wartości oraz rachunkowość zabezpieczeń.

Raport roczny
2018

Instrumenty finansowe

Łączny wpływ korekt z tytułu wdrożenia MSSF 9 prezentują tabele poniżej:

31.12.2017 (klasyfikacja
według
MSR 39)
Klasyfikacja i
wycena:
reklasyfikacje
Klasyfikacja i wycena:
zmiana wyceny
Utrata
wartości
01.01.2018 (klasyfikacja
według MSSF 9)
AKTYWA FINANSOWE
Kasa, środki w Banku Centralnym 17 810 17 810
Należności od banków 5 233 5 233
Pochodne instrumenty zabezpieczające 887 887
Pozostałe instrumenty pochodne 1 711 (12) 1 699
Papiery wartościowe 54 075 4 380 66 3 58 524
– przeznaczone do obrotu 431 431
– instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 8 157 (8 157)
– inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 43 675 (43 675)
– inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności 1 812 (1 812)
– nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 4 578 66 46 4 690
– wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 47 266 (43) 47 223
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 6 180 6 180
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 205 628 (4 368) (797) 200 463
– nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 055 15 1 070
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 205 628 (5 423) (812) 199 393
Inne aktywa finansowe 2 377 2 377
SUMA aktywów finansowych 287 721 66 (794) 286 993
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 767 (12) 164 1 919

31.12.2017 (klasyfikacja
według
MSR 39)
Klasyfikacja i
wycena:
reklasyfikacje
Klasyfikacja i
wycena:
zmiana wyceny
Utrata
wartości
01.01.2018 (klasyfikacja według MSSF 9)
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 6 6
Zobowiązania wobec banków 4 558 4 558
Pochodne instrumenty zabezpieczające 204 204
Pozostałe instrumenty pochodne 2 536 2 536
Zobowiązania wobec klientów 220 917 220 917
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 23 932 23 932
Zobowiązania podporządkowane 1 720 1 720
Pozostałe zobowiązania finansowe 4 129 4 129
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 36 (3) 33
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 86 71 157
SUMA zobowiązań finansowych, rezerw na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 258 124 68 258 192

Wpływ MSSF 9 na 1 stycznia 2018 roku na: 31.12.2017
(klasyfikacja
według
MSR 39)
Klasyfikacja i
wycena:
reklasyfikacje
Klasyfikacja i
wycena:
zmiana wyceny
Utrata
wartości
01.01.2018
(klasyfikacja
według MSSF 9)
Łączna zmiana
Skumulowane inne dochody całkowite (110) (78) (188) (78)
Niepodzielony wynik finansowy (66) 132 (699) (633) (567)
RAZEM wpływ na kapitały własne (176) 54 (699) (821) (645)

W porównaniu do ujawnienia wpływu wdrożenia MSSF 9 w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok nastąpił wzrost odpisów na należności kredytowe i papiery wartościowe o 33 miliony PLN (o 23 miliony PLN po uwzględnieniu podatku), będący efektem zwiększenia dokładności szacunków dotyczących pomiaru utraty wartości. W celu lepszego odzwierciedlenia wpływu zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych związanych z wdrożeniem MSSF 9, efekt powstania z 1 stycznia 2018 roku zobowiązania podatkowego dotyczącego ujęcia w rachunku podatkowym rozwiązania odpisu IBNR i rozliczenia straty początkowej aktywów nabytych z utratą wartości (POCI) oraz zmian odpowiadających temu zobowiązaniu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 52 miliony PLN rozpoznano w nocie 20 jako wpływ na wynik bieżącego okresu.

Wyniki wyszukiwania: