4.6. Klasyfikacja aktywów i zobowiązań finansowych zgodnie z MSSF 9 i MSR 39

Poniższe tabele przedstawiają uzgodnienie pomiędzy pozycjami sprawozdania z sytuacji finansowej oraz kategoriami aktywów i zobowiązań finansowych według MSSF 9 na 1 stycznia 2018 roku i według MSR 39 na 31 grudnia 2017 roku:

Raport roczny
2018

Aktywa finansowe 01.01.2018 r.
Klasyfikacja według MSSF 9
Przeznaczone do obrotu Nieprzeznaczone
do obrotu
wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
Wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite Wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem wartość bilansowa
Kasa, środki w Banku Centralnym 17 810 17 810
Należności od banków 5 233 5 233
Pochodne instrumenty zabezpieczające 887 887
Pozostałe instrumenty pochodne 1 699 1 699
Papiery wartościowe 431 4 690 47 223 6 180 58 524
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 1 070 199 393 200 463
Inne aktywa finansowe 2 377 2 377
RAZEM aktywa finansowe 2 130 6 647 47 223 230 993 286 993

Zobowiązania finansowe 01.01.2018 r.
Klasyfikacja według MSSF 9
Wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem wartość bilansowa
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 6 6
Zobowiązania wobec banków 4 558 4 558
Pochodne instrumenty zabezpieczające 204 204
Pozostałe instrumenty pochodne 2 536 2 536
Zobowiązania wobec klientów 220 917 220 917
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 23 932 23 932
Zobowiązania podporządkowane 1 720 1 720
Pozostałe zobowiązania finansowe 4 129 4 129
RAZEM zobowiązania finansowe 2 740 255 262 258 002

 

Aktywa finansowe 31.12.2017 r.
Klasyfikacja według MSR 39
Przeznaczone do obrotu Wyznaczone do wyceny do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Utrzymywane do terminu zapadalności Pożyczki i należności Dostępne do sprzedaży Razem wartość bilansowa
Kasa, środki w Banku Centralnym 17 810 17 810
Należności od banków 5 233 5 233
Pochodne instrumenty zabezpieczające 887 887
Pozostałe instrumenty pochodne 1 711 1 711
Papiery wartościowe 431 8 157 1 812 43 675 54 075
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 205 628 205 628
Inne aktywa finansowe 2 377 2 377
RAZEM aktywa finansowe 2 142 9 044 1 812 231 048 43 675 287 721

Financial liabilities 31.12.2017
Classification under IAS 39
Measured at fair value through profit or loss Measured at amortized cost Total carrying amount
Amounts due to the Central Bank 6 6
Amounts due to banks 4 558 4 558
Derivative hedging instruments 204 204
Other derivative instruments 2 536 2 536
Amounts due to customers 220 917 220 917
Debt securities in issue 23 932 23 932
Subordinated liabilities 1 720 1 720
Other financial liabilities 4 129 4 129
TOTAL financial liabilities 2 740 255 262 258 002

Wyniki wyszukiwania: