4.7. Klasyfikacja aktywów i zobowiązań finansowych zgodnie z MSSF na moment początkowego zastosowania MSSF 9

Poniższa tabela przedstawia kategorie wyceny instrumentów finansowych zgodnie z MSR 39 oraz nowe kategorie wyceny zgodnie z MSSF 9 dla aktywów i zobowiązań finansowych Grupy Kapitałowej z uwzględnieniem zmiany wyceny i odpisów z tytułu utraty wartości utworzonych zgodnie z MSSF 9 na 1 stycznia 2018 roku.

Raport roczny
2018

01.01.2018 roku Klasyfikacja zgodnie
z MSR 39
Wartość bilansowa zgodnie
z MSR 39
Nowa klasyfikacja
zgodnie z MSSF 9
Nowa wartość bilansowa zgodnie z MSSF 9
Aktywa finansowe
Kasa, środki w Banku Centralnym pożyczki i należności 17 810 wyceniane według zamortyzowanego kosztu 17 810
Należności od banków pożyczki i należności 5 233 wyceniane według zamortyzowanego kosztu 5 233
Pochodne instrumenty zabezpieczające wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 887 nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 887
Pozostałe instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu 1 711 przeznaczone do obrotu 1 699
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu przeznaczone do obrotu 431 przeznaczone do obrotu 431
Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat – instrumenty dłużne wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 6 688 wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 4 199
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 489
Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat- instrumenty kapitałowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 469 nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 469
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży – instrumenty dłużne dostępne do sprzedaży 43 192 wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 43 024
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 157
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży – instrumenty kapitałowe dostępne do sprzedaży1 483 nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 575
Inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności – instrumenty dłużne utrzymywane do terminu zapadalności 1 812 wyceniane według zamortyzowanego kosztu 1 812
Kredyty i pożyczki udzielone klientom pożyczki i należności 201 260 wyceniane według zamortyzowanego kosztu 199 393
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 070
Kredyty i pożyczki udzielone klientom -(instrumenty dłużne – obligacje korporacyjne i komunalne) pożyczki i należności 4 368
Papiery wartościowe – instrumenty dłużne wyceniane według zamortyzowanego kosztu 4 368
Inne aktywa finansowe pożyczki i należności 2 377 wyceniane według zamortyzowanego kosztu 2 377
RAZEM aktywa finansowe 287 721 286 993

1 Zgodnie z MSR 39 część wyżej wymienionego portfela, jako instrumenty kapitałowe nieposiadające kwotowań cen rynkowych z aktywnego rynku podlegała po początkowym ujęciu wycenie według kosztu pomniejszonego o odpisy z tytułu utraty wartości.

Obligacje korporacyjne i komunalne, które zgodnie z MSR 39 spełniały definicję kredytów i pożyczek, na 31 grudnia 2017 roku były prezentowane w pozycji „Kredyty i pożyczki udzielone klientom”. Po wejściu w życie MSSF 9, z uwagi na fakt, że papiery te spełniają kryterium testu SPPI oraz są klasyfikowane do modelu biznesowego „utrzymywane dla przepływów pieniężnych”, są klasyfikowane do kategorii aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu i prezentowane w pozycji dedykowanej papierom wartościowym wycenianym według zamortyzowanego kosztu.

01.01.2018 roku Klasyfikacja zgodnie
z MSR 39
Wartość
bilansowa
zgodnie
z MSR 39
Nowa klasyfikacja
zgodnie z MSSF 9
Nowa wartość
bilansowa zgodnie
z MSSF 9
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania wobec Banku Centralnego wyceniane według zamortyzowanego kosztu 6 wyceniane według zamortyzowanego kosztu 6
Zobowiązania wobec banków wyceniane według zamortyzowanego kosztu 4 558 wyceniane według zamortyzowanego kosztu 4 558
Pochodne instrumenty zabezpieczające wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 204 wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 204
Pozostałe instrumenty pochodne wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 536 wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 536
Zobowiązania wobec klientów wyceniane według zamortyzowanego kosztu 220 917 wyceniane według zamortyzowanego kosztu 220 917
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych wyceniane według zamortyzowanego kosztu 23 932 wyceniane według zamortyzowanego kosztu 23 932
Zobowiązania podporządkowane wyceniane według zamortyzowanego kosztu 1 720 wyceniane według zamortyzowanego kosztu 1 720
Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 4 129 wyceniane według zamortyzowanego kosztu 4 129
RAZEM zobowiązania finansowe 258 002 258 002

Wyniki wyszukiwania: