4.8. Ujawnienia dotyczące uzgodnienia salda rezerw na zobowiązania pozabilansowe zgodnie z MSR 39 i MSR 37 do bilansu otwarcia rezerw kalkulowanych zgodnie z MSSF 9

Poniższa tabela przedstawia uzgodnienie rezerw na zobowiązania pozabilansowe kalkulowane zgodnie z MSR 37 na 31 grudnia 2017 roku do bilansu otwarcia salda oczekiwanych strat kredytowych określonych zgodnie z zapisami MSSF 9 na 1 stycznia 2018 roku.

Raport roczny
2018

Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe MSR 37
wartość bilansowa
31.12.2017
Klasyfikacja Utrata wartości MSSF 9
wartość bilansowa
01.01.2018
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 86 86 71 157
Rezerwy na instrumenty, w przypadku których nie nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia
(faza 1)
46 58 104
Rezerwy na instrumenty, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz nie są zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2) 6 13 19
Rezerwy na instrumenty zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 3) 34 34

Wyniki wyszukiwania: