40. Pozostałe zobowiązania

Zasady rachunkowości

Zobowiązania ujęte w tej pozycji wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty obejmującej ewentualne odsetki od tych zobowiązań, natomiast rezerwy na przyszłe płatności w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości niezbędnej do wypełnienia obecnego obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego. Zobowiązania niefinansowe wycenia się zgodnie z zasadami wyceny obowiązującymi dla poszczególnych kategorii zobowiązań ujętych w tej pozycji.

Raport roczny
2018

Informacje finansowe

Pozostałe zobowiązania 31.12.2018 31.12.2017
Koszty do zapłacenia 626 631
Przychody pobierane z góry 395 368
Zobowiązanie z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych 83 76
Rozliczenia międzybankowe 481 1 313
Zobowiązania w zakresie działalności inwestycyjnej i gospodarki własnej 247 295
Zobowiązania wobec dostawców 184 211
Zobowiązania i rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi 364 534
Rozliczenia instrumentów finansowych 6 281
Zobowiązania z tytułu składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w tym: 248 120
utrzymywane w formie zobowiązań do zapłaty, w tym : 248 120
na fundusz przymusowej restrukturyzacji 112 63
na fundusz gwarancyjny banków 136 57
Rozliczenia publiczno-prawne 163 165
Zobowiązania z tytułu działalności dewizowej 298 350
Zobowiązania z tytułu kart płatniczych 15 259
Zobowiązania wobec instytucji ubezpieczeniowych 143 59
Pozostałe 432 400
Razem 3 685 5 062
w tym: inne zobowiązania finansowe 2 364 4 129

W pozycji „Zobowiązania z tytułu składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny” zawarte zostały zobowiązania do zapłaty z tytułu składek wnoszonych na rzecz BFG (patrz nota 55 „Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań oraz przeniesione aktywa finansowe”).

Na 31 grudnia 2018 roku oraz na 31 grudnia 2017 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała zobowiązań w przypadku których nie wywiązywałaby się z płatności wynikających z zawartych umów.

Wyniki wyszukiwania: