41. Rezerwy

Zasady rachunkowości

Rezerwy na nierozstrzygnięte sprawy sporne

Rezerwy na sprawy sporne obejmują sprawy sporne z kontrahentami, klientami oraz instytucjami zewnętrznymi (np. UOKiK), które tworzone są na podstawie oceny prawdopodobieństwa przegrania przez Grupę Kapitałową sprawy sądowej (sprawy sporne szczegółowo zostały opisane w nocie „Sprawy sporne”).

Rezerwy na sprawy sporne tworzone są w wysokości oczekiwanych wypływów korzyści ekonomicznych.

Raport roczny
2018

Rezerwy na emerytury i inne zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń po okresie zatrudnienia

Rezerwa na wynikające z Kodeksu pracy odprawy emerytalne i rentowe tworzona jest indywidualnie dla każdego pracownika na podstawie wyceny aktuarialnej. Podstawę do wyznaczania wartości rezerw na świadczenia pracownicze stanowią przepisy wewnętrzne Grupy Kapitałowej.

Rezerwy na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne

Rezerwę na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne tworzy się zgodnie z MSSF 9 w wysokości oczekiwanych strat kredytowych.

W analizie portfelowej przy ustalaniu rezerwy wykorzystuje się parametry portfelowe oszacowane z wykorzystaniem metod statystycznych na bazie historycznych obserwacji ekspozycji o takiej samej charakterystyce, określające marginalne prawdopodobieństwo wystąpienia przesłanki utraty wartości, średni poziom wykorzystania zobowiązania pozabilansowego oraz poziom oczekiwanej straty w przypadku wystąpienia przesłanki utraty wartości w kolejnych miesiącach z przedziału czasowego od daty sprawozdawczej do horyzontu w kalkulacji oczekiwanej straty.

W odniesieniu do ekspozycji indywidualnie znaczących podlegających ocenie metodą zindywidualizowaną rezerwę ustala się indywidualnie – jako różnicę pomiędzy oczekiwaną wartością bilansowej ekspozycji kredytowej, która powstanie z udzielonego zobowiązania pozabilansowego w dacie wystąpienia zadłużenia przeterminowanego uznawanego za przesłankę utraty wartości, a wartością bieżącą oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych uzyskanych z tej ekspozycji.

Inne rezerwy

Inne rezerwy obejmują głównie rezerwę na potencjalne zwroty klientom prowizji  i opłat oraz rezerwy na potencjalne roszczenia z tytułu sprzedaży wierzytelności, które opisano w nocie 74 „Informacje o sekurytyzacji portfela leasingowego i pakietowej sprzedaży wierzytelności”.

Rezerwy na przyszłe płatności są wyceniane w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości niezbędnej do wypełnienia obecnego obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego. Wszystkie rezerwy tworzone są w ciężar rachunku zysków i strat, oprócz zysków i strat aktuarialnych odnoszonych do innych dochodów całkowitych.

W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed opodatkowaniem, która odzwierciedla aktualne oceny rynkowe co do wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem.

Szacunki i oceny

Wycena rezerw na świadczenia pracownicze dokonywana jest z zastosowaniem technik i założeń aktuarialnych. W kalkulacji rezerwy uwzględniono wszystkie odprawy emerytalne i rentowe, które mogą być w przyszłości wypłacone. Rezerwę utworzono na podstawie listy osób zawierającej wszystkie niezbędne dane o pracownikach, ze szczególnym uwzględnieniem stażu pracy, wieku oraz płci. Naliczone rezerwy są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane, z uwzględnieniem rotacji zatrudnienia.

Informacje finansowe

Za rok zakończony
31 grudnia 2018 roku
Rezerwy na nierozstrzygnięte sprawy sporne Rezerwy na emerytury i inne zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń po okresie zatrudnienia1 Restrukturyzacja1 Rezerwy na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje Inne rezerwy, w tym rezerwy na sprawy sporne pracownicze1 Razem
31 grudnia 2017 roku, w tym: 21 46 86 62 215
Rezerwa krótkoterminowa 21 7 61 62 151
Rezerwa długoterminowa 39 25 64
Zmiany wynikające z reklasyfikacji, w tym 15 21 (36)
Rezerwa krótkoterminowa 15 21 (36)
Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 9, w tym: 71 71
Rezerwa krótkoterminowa 47 47
Rezerwa długoterminowa 24 24
1 stycznia 2018 roku (zmieniony), w tym: 21 61 21 157 26 286
Rezerwa krótkoterminowa 21 22 21 108 26 198
Rezerwa długoterminowa 39 49 88
Zwiększenia, w tym zwiększenia istniejących rezerw 43 4 45 232 93 417
Wykorzystane kwoty (6) (3) (23) (32)
Niewykorzystane kwoty rozwiązane w okresie (4) (13) (19) (162) (28) (226)
Inne zmiany i reklasyfikacje 1 1
31 grudnia 2018 roku, w tym: 54 50 24 227 91 446
Rezerwa krótkoterminowa 54 8 24 177 91 354
Rezerwa długoterminowa 42 50 92

1 Na 31 grudnia 2017 roku z pozycji „Inne rezerwy, w tym rezerwy na sprawy sporne pracownicze” dokonano reklasyfikacji rezerw do pozycji „Rezerwy na emerytury i inne zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń po okresie zatrudnienia” na kwotę 15 milionów PLN oraz „Restrukturyzacja” na kwotę 21 milionów PLN.

W pozycji „Inne rezerwy, w tym rezerwy na sprawy sporne pracownicze” w wierszu „Zwiększenia, w tym zwiększenia z istniejących rezerw” została ujęta rezerwa na potencjalne zwroty klientom prowizji i opłat oraz na koszty wypełnienia zobowiązania wynikającego ze świadczenia bezpłatnych usług dla klientów w kwocie 62 milionów PLN (szczegółowy opis sprawy znajduje się w nocie 48 „Sprawy sporne”).

Za rok zakończony
31 grudnia 2017 roku
Rezerwy na nierozstrzygnięte sprawy sporne Rezerwy na emerytury i inne zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń po okresie zatrudnienia Restrukturyzacja Rezerwy na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje Inne rezerwy, w tym rezerwy na sprawy sporne pracownicze Razem
1 stycznia 2017 roku 24 60 59 67 19 229
Rezerwa krótkoterminowa 24 21 59 51 19 174
Rezerwa długoterminowa 39 16 55
Zwiększenia, w tym zwiększenia istniejących rezerw 22 4 256 5 287
Wykorzystane kwoty (4) (3) (38) (45)
Niewykorzystane kwoty rozwiązane w okresie (21) (236) (3) (260)
Inne zmiany i reklasyfikacje (1) 5 4
31 grudnia 2017 roku, w tym: 21 61 21 86 26 215
Rezerwa krótkoterminowa 21 22 21 61 26 151
Rezerwa długoterminowa 39 25 64

Kalkulacja szacunków

Grupa Kapitałowa dokonała aktualizacji szacunków rezerwy na emerytury i inne zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń po okresie zatrudnienia na 31 grudnia 2018 roku wykorzystując kalkulacje przeprowadzone przez zewnętrznego niezależnego aktuariusza. Naliczone rezerwy są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane, z uwzględnieniem rotacji zatrudnienia. Istotnym elementem wpływającym na wysokość rezerwy jest przyjęta stopa dyskonta finansowego, która została przyjęta przez Grupę Kapitałową na poziomie 3,00%. Na 31 grudnia 2017 roku przyjęta stopa dyskonta finansowego wynosiła 3,25%.

Na wysokość wyliczonej rezerwy wpływ miały również inne niż stopa dyskonta czynniki szacunkowe, do których należy średni ważony współczynnik mobilności pracowniczej wynoszący 8,48%, średni pozostały okres zatrudnienia w latach wynoszący 7,89 oraz średni zakładany roczny wzrost podstaw kalkulacji odpraw emerytalno-rentowych w latach 2019-2028 wynoszący 2,3%.

Na wysokość wyliczonej rezerwy w 2017 roku wpływ miały czynniki szacunkowe, do których należy średni ważony współczynnik mobilności pracowniczej wynoszący 8,69%, średni pozostały okres zatrudnienia w latach wynoszący 8,33 oraz średni zakładany roczny wzrost podstaw kalkulacji odpraw emerytalno-rentowych w latach 2018-2027 wynoszący 2,0%.

Wpływ zwiększenia/zmniejszenia stopy dyskonta finansowego oraz planowanych wzrostów podstawy rezerwy o 1 p.p. na zmniejszenie/zwiększenie wartości rezerwy na emerytury i inne zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń po okresie zatrudnienia na 31 grudnia 2018 roku oraz na 31 grudnia 2017 roku przedstawiają poniższe tabele:

Szacunkowa zmiana rezerwy
31.12.2018
Stopa dyskonta finansowego Planowane wzrosty podstaw
scenariusz +1pp scenariusz -1pp scenariusz +1pp scenariusz -1pp
Rezerwa na emerytury i inne zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń po okresie zatrudnienia (3) 5 4 (3)

Szacunkowa zmiana rezerwy
31.12.2017
Stopa dyskonta finansowego Planowane wzrosty podstaw
scenariusz +1pp scenariusz -1pp scenariusz +1pp scenariusz -1pp
Rezerwa na emerytury i inne zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń po okresie zatrudnienia (4) 4 5 (3)

Wyniki wyszukiwania: