42. Kapitał własny i akcjonariat Banku

Zasady rachunkowości

Kapitały własne stanowią kapitały i fundusze tworzone zgodnie z przepisami prawa.

Podział na poszczególne pozycje opisane poniżej wynika z Kodeksu spółek handlowych, ustawy Prawo bankowe oraz wymogów MSR 1.7, MSR 1.78.e, MSR 1.54.q-r i MSR 1.79.b.

Raport roczny
2018

Pozycje kapitałów własnych jednostek zależnych inne niż kapitał zakładowy w części w jakiej jednostka dominująca jest właścicielem jednostki zależnej dodaje się do odpowiednich pozycji kapitałów własnych jednostki dominującej. Do kapitałów własnych Grupy Kapitałowej włącza się tylko te części kapitałów własnych jednostek zależnych, które powstały po dniu nabycia udziałów lub akcji przez jednostkę dominującą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce podziałowi i dystrybucji podlegają jedynie kapitały własne jednostki dominującej i poszczególnych spółek zależnych – ustalone na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych.

Składniki kapitałów własnych:

  • Kapitał zakładowy stanowi kapitał jednostki dominującej i wykazany jest w wysokości zgodnej ze statutem oraz wpisem do rejestru przedsiębiorców według wartości nominalnej.
  • Kapitał zapasowy tworzony jest zgodnie ze statutami Spółek Grupy Kapitałowej z odpisów z zysku oraz premii emisyjnych uzyskanych z emisji akcji pomniejszonych o koszty przeprowadzenia emisji i przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółek Grupy Kapitałowej.
  • Fundusz ogólnego ryzyka bankowego w PKO Banku Polskim SA tworzony jest zgodnie z ustawą Prawo bankowe z odpisów z zysku netto i przeznaczony jest na niezidentyfikowane ryzyka działalności Banku.
  • Kapitały rezerwowe są tworzone z odpisów z zysku netto. Kapitały rezerwowe przeznaczone są  zasadniczo na pokrycie mogących powstać strat bilansowych.
  • Udziały niekontrolujące stanowią tę część kapitałów w jednostce zależnej, której nie można bezpośrednio lub pośrednio przyporządkować do jednostki dominującej.
  • Skumulowane inne dochody całkowite obejmują skutki wyceny aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite z uwzględnieniem odpisów na oczekiwane straty kredytowe od tych aktywów, efektywną część zabezpieczenia przepływów pieniężnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń, jak również zyski i straty aktuarialne. Od powyższych pozycji w innych dochodach całkowitych rozpoznana jest wartość podatku odroczonego. Ponadto pozycja obejmuje udział jednostki dominującej w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć oraz różnice kursowe powstałe z przeliczenia na walutę polską wyniku finansowego netto jednostek zagranicznych po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów walutowych na dzień kończący każdy miesiąc okresu obrotowego ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski.

Informacje finansowe

Kapitał własny 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2017
Kapitał zakładowy 1 250 1 250 1 250
Kapitał zapasowy 29 354 27 374 27 374
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 1 070 1 070 1 070
Pozostałe kapitały rezerwowe 3 831 3 645 3 645
Skumulowane inne dochody całkowite 250 (188) (110)
Niepodzielony wynik finansowy (385) (633) (66)
Wynik okresu bieżącego 3 741 3 104 3 104
Udziały niekontrolujące (10) (11) (11)
Razem 39 101 35 611 36 256

Akcjonariat Banku

Według informacji posiadanych na 31 grudnia 2018 roku akcjonariat Banku jest następujący:

Nazwa podmiotu liczba akcji liczba głosów % Wartość nominalna 1 akcji Udział w kapitale podstawowym %
Na 31 grudnia 2018 roku
Skarb Państwa 367 918 980 29,43% 1 zł 29,43%
Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (do 23.06.2015 roku ING Otwarty Fundusz Emerytalny)1 95 472 008 7,64% 1 zł 7,64%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny1 89 163 966 7,13% 1 zł 7,13%
Pozostali akcjonariusze2 697 445 046 55,80% 1 zł 55,80%
Razem 1 250 000 000 100,00% 100,00%
Na 31 grudnia 2017 roku
Skarb Państwa 367 918 980 29,43% 1 zł 29,43%
Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (do 23.06.2015 roku ING Otwarty Fundusz Emerytalny)1 103 388 120 8,27% 1 zł 8,27%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny 1 95 163 966 7,61% 1 zł 7,61%
Pozostali akcjonariusze 683 528 934 54,68% 1 zł 54,68%
Razem 1 250 000 000 100,00% 100,00%

1 Wyliczenia według stanów posiadania akcji na koniec danego roku publikowanych przez PTE w informacjach rocznych o strukturze aktywów funduszu i kursu z Ceduły Giełdowej

2 W tym Bank Gospodarstwa Krajowego, który na dzień 31 grudnia 2018 roku posiadał 24 487 297 akcji, co stanowi 1,96% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Ze wszystkich akcji PKO Banku Polskiego SA wynikają te same prawa i obowiązki. Akcje nie są uprzywilejowane, ani w zakresie prawa głosu czy dywidendy. Statut PKO Banku Polskiego SA ogranicza jednak prawa głosu przysługujące akcjonariuszom dysponującym powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i zakazuje wykonywania więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przez takich akcjonariuszy. Powyższe nie dotyczy:

  • akcjonariuszy, którzy w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie prawa głosu byli uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w Banku (tj. Skarb Państwa i BGK),
  • akcjonariuszy, którzy są uprawnieni z akcji imiennych serii A (Skarb Państwa) oraz
  • akcjonariuszy działających wspólnie z akcjonariuszami, o których mowa w tiret drugim na podstawie porozumienia dotyczącego wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.

Ograniczenie praw głosu wygasa, kiedy udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Banku spadnie poniżej 5%.

Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu PKO Banku Polskiego SA zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz przeniesienie tych akcji wymaga zgody wyrażonej w uchwale Rady Ministrów. Zamiana na akcje na okaziciela lub przeniesienie akcji imiennych serii A po uzyskaniu powyższej zgody powoduje wygaśnięcie ograniczeń przewidzianych w zdaniu poprzednim w stosunku do akcji będących przedmiotem zamiany na akcje na okaziciela lub przeniesienia, w zakresie w jakim zgoda została udzielona.

Zgodnie z treścią art. 13 pkt 20 ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym nie mogą być zbyte akcje PKO Banku Polskiego S.A. należące do Skarbu Państwa. Dodatkowo na postawie art. 14 wyżej wymienionej ustawy akcje PKO Banku Polskiego SA (który zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa został uznany za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa) należące do Skarbu Państwa nie mogą być przedmiotem darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego.

Akcje Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Struktura kapitału akcyjnego PKO Banku Polskiego SA

Seria Rodzaj akcji Ilość akcji Wartość nominalna 1 akcji Wartość serii według wartości nominalnej
Seria A akcje zwykłe imienne 312 500 000 1 zł 312 500 000 zł
Seria A akcje zwykłe na okaziciela 197 500 000 1 zł 197 500 000 zł
Seria B akcje zwykłe na okaziciela 105 000 000 1 zł 105 000 000 zł
Seria C akcje zwykłe na okaziciela 385 000 000 1 zł 385 000 000 zł
Seria D akcje zwykłe na okaziciela 250 000 000 1 zł 250 000 000 zł
Razem 1 250 000 000 1 250 000 000 zł

W 2018 roku i w 2017 roku nie wystąpiły zmiany w wysokości kapitału zakładowego PKO Banku Polskiego SA. Wyemitowane akcje PKO Banku Polskiego SA nie są uprzywilejowane i są w pełni opłacone.

Wyniki wyszukiwania: