44. Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia

Skrócone informacje o jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach

Raport roczny
2018

Grupa Kapitałowa posiada następujące jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia.

Lp. NAZWA JEDNOSTKI SIEDZIBA % UDZIAŁ W KAPITALE*
31.12.2018 31.12.2017
Wspólne przedsięwzięcia PKO Banku Polskiego SA
1 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. Warszawa 34 34
1 EVO Payments International sp. z o.o. Warszawa 100 100
2 EVO Payments International s.r.o. Praga, Czechy 100 100
Wspólne przedsięwzięcie NEPTUN – fizan
3 „Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. Poznań 41,4455 41,4455
Jednostki stowarzyszone PKO Banku Polskiego SA
1 Bank Pocztowy SA Bydgoszcz 25,0001 25,0001
Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego sp. z o.o. w likwidacji1 Warszawa 100
Centrum Operacyjne sp. z o.o. w likwidacji2 Bydgoszcz 100
2 „Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” sp. z o.o. Poznań 33,33 33,33
FERRUM SA3 Katowice 22,14
FERRUM MARKETING sp. z o.o. Katowice 100
Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM SA Katowice 100
Walcownia Rur FERRUM sp. z o.o. w likwidacji Katowice 100

* udział w kapitale podmiotu bezpośrednio dominującego/mającego znaczący wpływ

1 W 2018 roku spółka została wykreślona z rejestru przedsiębiorców (data decyzji: 31 grudzień 2018 roku).
2 W 2018 roku spółka została wykreślona z rejestru przedsiębiorców (data decyzji: 16 maj 2018 roku).
3 27 lutego 2018 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego FERRUM SA, w wyniku którego udział  PKO Banku Polskiego SA w kapitale zakładowym spółki  i w głosach na walnym zgromadzeniu spadł z 22,14% do 9,38% – spółka (wraz z jej podmiotami zależnymi) przestała być podmiotem stowarzyszonym Banku, a akcje spółki zostały przekwalifikowane do aktywów finansowych; w lipcu 2018 roku akcje spółki zostały sprzedane.

Nazwa wspólnych przedsięwzięć i jednostek stowarzyszonych Przedmiot działalności
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eServise Sp. z o.o. Spółka oferuje usługę przetwarzania transakcji dokonywanych instrumentami płatniczymi zarówno w terminalach POS w kraju i poza jego granicami, jak również w internecie, wynajem terminali, usługę doładowań kart telefonów komórkowych oraz obsługę kart podarunkowych.

PKO Bank Polski SA wspólnie ze spółką oferują kompleksowe usługi w zakresie pozyskania oraz obsługi podmiotów pod kątem posadowienia terminali POS oraz rozliczania transakcji dokonywanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem tych terminali.

„Centrum obsługi biznesu” SP. Z O.O. Spółka to wspólna inwestycja PKO Banku Polskiego SA, Buildco Poznań SA oraz Miasta Poznań polegająca na wybudowaniu hotelu w Poznaniu. Bank jest uczestnikiem konsorcjum bankowego, które udzieliło spółce kredytu inwestycyjnego na realizację powyższego projektu. Hotel został wybudowany i rozpoczął działalność w lutym 2007 roku.
Bank Pocztowy SA Bank Pocztowy SA specjalizuje się w standardowych produktach bankowych oferowanych dla klientów detalicznych z uzupełnioną ofertą dla mikroprzedsiębiorstw oraz klientów instytucjonalnych. Prowadzi również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym. Korzysta z potencjału głównego akcjonariusza – Poczty Polskiej SA i rozwija ofertę produktową we współpracy z podmiotami całej jego grupy kapitałowej.
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” SP. Z O.O. Spółka specjalizuje się we wspieraniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie poręczeń oraz świadczenie szeregu usług dla biznesu. Spółka poręcza kredyty i pożyczki udzielane przez banki, w tym również przez PKO Bank Polski SA oraz gwarancje bankowe, transakcje leasingowe i faktoringowe, a także zapłatę wadium. Współpracuje m.in. z PKO Leasing SA.

Od kwietnia 2018 roku spółka udziela poręczeń w ramach inicjatywy JEREMIE 2.

Poniżej przedstawiono podsumowanie danych finansowych odrębnie dla każdego wspólnego przedsięwzięcia oraz każdej jednostki stowarzyszonej Grupy Kapitałowej. Wykazane kwoty pochodzą ze sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek sporządzonych zgodnie z MSSF lub polskimi standardami rachunkowości (PSR)1. Dane za rok 2017 pochodzą ze zaudytowanych sprawozdań finansowych.

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. (wg MSSF)

31.12.2018 31.12.2017
Aktywa obrotowe 264 198
Aktywa trwałe 240 228
Zobowiązania krótkoterminowe 204 161
Zobowiązania długoterminowe 24 26
01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
Przychody 528 477
Zysk (strata) za okres obrotowy 97 88
Pozostałe dochody całkowite 2 6
Całkowite dochody razem 99 94
Otrzymane dywidendy od jednostki zakwalifikowanej jako wspólne przedsięwzięcie 22 12

„Centrum Obsługi Biznesu" sp. o.o. (wg PSR)

31.12.2018 31.12.2017
Aktywa obrotowe 11 10
Aktywa trwałe 79 82
Zobowiązania krótkoterminowe 32 24
Zobowiązania długoterminowe 51 60
01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
Przychody 25 28
Zysk (strata) za okres obrotowy (1) 4

Bank Pocztowy SA (wg MSSF, dane publikowane przez spółkę)

30.06.2018 31.12.2017
Aktywa ogółem 7 526 7 461
Zobowiązania ogółem 6 942 6 827
01.01-30.06.2018 01.01-31.12.2017
Przychody 231 457
Zysk (strata) 11 5
Pozostałe dochody całkowite 1 16
Całkowite dochody razem 12 21

„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" sp. z o.o. (wg PSR)

31.12.2018 31.12.2017
Aktywa obrotowe 28 24
Zobowiązania krótkoterminowe 4 4
Zobowiązania długoterminowe 5 2
01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
Przychody 1 2
Zysk (strata) za okres obrotowy 1

Informacje finansowe

31.12.2018 31.12.2017
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o.
Cena nabycia 17 17
Zmiana w udziale w aktywach netto (14) (14)
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (3) (3)
Grupa Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. 256 244
Wartość udziału na dzień objęcia współkontrolą 197 197
Zmiana w udziale w aktywach netto 59 47
Razem 256 244

31.12.2018 31.12.2017
Bank Pocztowy SA1 88 130
Cena nabycia 184 184
Zmiana w udziale w aktywach netto 73 83
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (169) (137)
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” sp. z o.o.
Cena nabycia 2 2
Zmiana w udziale w aktywach netto 4 4
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (6) (6)
Grupa FERRUM SA 19
Cena nabycia 25
Zmiana w udziale w aktywach netto (6)
Razem 88 149

Na 31 grudnia 2018 roku Bank Pocztowy SA nie posiada spółek zależnych; w poprzednich okresach tworzył grupę kapitałową.

2018 2017
Wartość inwestycji we wspólnych przedsięwzięciach na początek okresu 244 227
Udział w zyskach i stratach 34 31
Wynik z tytułu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (2)
Dywidenda (22) (12)
Wartość inwestycji we wspólnych przedsięwzięciach na koniec okresu 256 244

2018 2017
Wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych na początek okresu 149 159
Udział w zyskach i stratach 3 (9)
Wynik z tytułu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (32) (24)
Udział w zmianie pozostałych składników kapitału własnego (13) 1
Zmiana kwalifikacji akcji z podmiotów stowarzyszonych do aktywów finansowych (19) 22
Wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych na koniec okresu 88 149

Informacja o odpisach

W 2018 roku Grupa Kapitałowa zwiększyła o 32 miliony PLN odpis aktualizujący wartość akcji Banku Pocztowego SA.

Na 31 grudnia 2018 roku oraz na 31 grudnia 2017 roku jednostka dominująca nie posiadała udziału w zobowiązanych warunkowych jednostek stowarzyszonych nabytych wspólnie z innym inwestorem.

Odpisy z tytułu utraty wartości - uzgodnienie ruchu

2018 2017
Wartość na początek okresu 146 120
Utworzenie w okresie 32 26
Wartość na koniec okresu 178 146
Utworzenie netto – wpływ na rachunek zysków i strat (32) (26)

Wyniki wyszukiwania: