45. Zmiany w Spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej

W 2018 roku miały miejsca niżej opisane wybrane zdarzenia mające wpływ na zmianę struktury Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA1.

Raport roczny
2018

1 marca 2018 roku spółka PKO BP Finat sp. z o.o. nabyła od GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA2 100% udziałów spółki Net Fund Administration sp. z o.o. 4 czerwca 2018 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) właściwym dla spółki przejmującej zostało zarejestrowane połączenie Net Fund Administration sp. z o.o. jako spółki przejmowanej i PKO BP Finat sp. z o.o. jako spółki przejmującej. Połączenie zostało dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej. Po połączeniu PKO Bank Polski SA nadal posiada udziały spółki PKO BP Finat sp. z o.o., które stanowią 100% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.

 

2 Do 27 lutego 2018 roku spółka występowała pod nazwą KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

4 czerwca 2018 roku w KRS właściwym dla spółki przejmującej zostało zarejestrowane połączenie GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA jako spółki przejmowanej i PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA jako spółki przejmującej. Połączenie zostało dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, z jednoczesnym podniesieniem kapitału zakładowego spółki przejmującej i wymianą akcji spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej. Po połączeniu PKO Bank Polski SA posiadał akcje spółki PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które stanowiły 97,506% kapitału zakładowego spółki i uprawniały do 97,506% głosów na walnym zgromadzeniu. Pozostałe akcje posiadał PKO BP Finat sp. z o.o.

28 września 2018 roku PKO Bank Polski SA zawarł umowę, która dotyczyła nabycia wszystkich akcji spółki PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA posiadanych przez PKO BP Finat sp. z o.o. i w dniu tym stał się ich właścicielem.

Według stanu na 31 grudnia 2018 roku PKO Bank Polski SA posiada łącznie akcje spółki PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które stanowią 100% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do 100% głosów na walnym zgromadzeniu.

W 2018 roku PKO Bank Polski SA przeprowadził procedurę przymusowego odkupienia od akcjonariuszy mniejszościowych akcji KREDOBANK SA. W marcu 2018 roku Bank przekazał do KREDOBANK SA nieodwołalne żądanie wykupu akcji na podstawie w art. 65-2 Ustawy Ukrainy „O spółkach akcyjnych”.

17 kwietnia 2018 roku na rachunku powierniczym PKO Banku Polskiego SA na Ukrainie zostały zaewidencjonowane wszystkie akcje KREDOBANK SA odkupione w ramach wyżej wymienionej procedury – PKO Bank Polski SA stał się akcjonariuszem posiadającym akcje KREDOBANK SA, które stanowią 100% udziału w kapitale zakładowym spółki i uprawniają do 100% głosów na walnym zgromadzeniu.

PKO Bank Polski SA w sierpniu 2018 roku nabył certyfikaty inwestycyjne serii A i serii B Subfunduszu Strategicznego oraz certyfikaty inwestycyjne serii A i serii B Subfunduszu Finansowego wyemitowane przez PKO VC – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych (Fundusz). Łączna wartość inwestycji wyniosła 200 milionów PLN.

W dniu wpisania Banku do ewidencji uczestników Funduszu jako jedynego inwestora, tj. 9 sierpnia 2018 roku Fundusz stał się podmiotem zależnym Banku.

28 maja 2018 roku PKO Bank Polski SA zawarł ze spółką Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA (spółka bezpośrednio zależna od NEPTUN – fizan) umowę sprzedaży spółki Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” sp. z o.o., tj. udziału, który stanowił 95,4676% w kapitale zakładowym spółki i w głosach na zgromadzeniu wspólników.

7 czerwca 2018 roku w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych, Osób Fizycznych – Przedsiębiorców i Organizacji Społecznych Ukrainy został zarejestrowany statut spółki Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” sp. z o.o., który uwzględnia wyżej wymienioną zmianę głównego udziałowca spółki. Drugim udziałowcem nadal pozostaje „Inter-Risk Ukraina” spółka z dodatkową odpowiedzialnością.

28 czerwca 2018 roku spółka „CENTRUM HAFFNERA” sp. z o.o. sprzedała udziały w spółce „Promenada Sopocka” sp. z o.o., które stanowiły 100% kapitału zakładowego spółki i uprawniały do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Spółka „Promenada Sopocka” sp. z o.o. przestała być spółką zależną od „CENTRUM HAFFNERA” sp. z o.o.

8 marca 2018 roku spółka Qualia Development sp. z o.o. sprzedała ogół praw i obowiązków komandytariusza w spółce Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakopane sp. k. (spółka Zakopane) oraz spółka Qualia sp. z o.o. sprzedała ogół praw i obowiązków komplementariusza w spółce Zakopane. Spółka Zakopane przestała być spółką zależną od Qualia Development sp. z o.o.

Jednocześnie Qualia – Residence sp. z o.o. 8 marca 2018 roku sprzedała nieruchomość gruntową położoną w Zakopanem przy ul. Piłsudskiego 14.

31 lipca 2018 roku w KRS właściwym dla spółki przejmującej zostało zarejestrowane połączenie Qualia sp. z o.o (jako spółki przejmującej) oraz spółek: Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Nowy Wilanów sp. k., Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Neptun Park sp. k., Qualia 2 sp. z o.o. i Qualia 3 sp. z o.o. (jako spółek przejmowanych).

26 października 2018 roku Qualia Development sp. z o.o. sprzedała 100% udziałów w kapitale zakładowym Residence Management sp. z o.o., do której należą obiekty Golden Tulip Gdańsk Residence oraz Golden Tulip Międzyzdroje Residence. Spółka Residence Management sp. z o.o. przestała być spółką zależną od Qualia Development sp. z o.o.

29 listopada 2018 roku został podpisany akt notarialny założenia spółki Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. Kapitał zakładowy spółki wynosi 4 miliony PLN i dzieli się na 40 000 udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy. 4 grudnia 2018 roku PKO Bank Polski SA opłacił objęcie wyżej wymienionych udziałów, stając się jedynym udziałowcem spółki. Zgodnie z porozumieniem podpisanym w październiku 2018 roku przez Bank, w 2019 roku planowane jest przystąpienie do spółki drugiego udziałowca – Polskiego Funduszu Rozwoju SA.

Spółka została zarejestrowana w KRS 4 lutego 2019 roku; na 31 grudnia 2018 roku – spółka w organizacji.

W listopadzie 2018 roku rozpoczęto proces połączenia spółki Qualia sp. z o.o. (jako spółki przejmującej) oraz spółki Qualia – Residence sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej). W grudniu 2018 roku ogłoszenie o planowanym połączeniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 31 stycznia 2019 roku powyższe połączenie zostało zarejestrowane w KRS właściwym dla spółki przejmującej.

1 Informacje dotyczące wszystkich zmian w strukturze Grupy Kapitałowej oraz wspólnych przedsięwzięć i jednostek   stowarzyszonych zostały    przedstawione odpowiednio w zestawieniu składu Grupy Kapitałowej prezentowanego w nocie 43 oraz w zestawieniu jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć prezentowanych w nocie 44.

Wyniki wyszukiwania: