46. Dywidendy z podziałem na akcje

 

18 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Banku za 2017 rok (8/2018), zgodnie z którą zysk osiągnięty w wysokości 2 774 miliony PLN, przeznaczono na:

  • dywidendę dla akcjonariuszy – 687,5 miliona PLN,
  • kapitał zapasowy – 2 050,0 milionów PLN,
  • kapitał rezerwowy – 36,5 miliona
Raport roczny
2018

Dywidenda wyniosła 24,8% zysku za 2017 rok, co stanowiło 0,55 PLN brutto na jedną akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA określiło dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 8 sierpnia 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 22 sierpnia 2018 roku.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie podziału zysku za 2017 rok była spójna z indywidualnym zaleceniem KNF z 16 marca 2018 roku. Bank otrzymał zalecenie KNF zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie co najmniej 75% zysku wypracowanego w 2017 roku. Jednocześnie KNF potwierdziła, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 25% zysku netto za 2017 rok.

Wyniki wyszukiwania: