47. Zobowiązania warunkowe oraz pozabilansowe zobowiązania otrzymane i udzielone

 

Zasady rachunkowości

W ramach działalności operacyjnej Grupa Kapitałowa zawiera transakcje, które w momencie ich zawarcia nie są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako aktywa lub zobowiązania, lecz powodują powstanie zobowiązań warunkowych. Zgodnie z MSR 37 zobowiązanie warunkowe jest:

Raport roczny
2018
  • możliwym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, których istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Grupy Kapitałowej,
  • obecnym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, ponieważ nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków pieniężnych lub innych aktywów w celu wypełnienia obowiązku lub kwoty zobowiązania nie można oszacować w sposób wiarygodny.

W momencie początkowego ujęcia umowę gwarancji finansowej wycenia się w wartości godziwej. W kolejnych okresach, na dzień bilansowy gwarancje finansowe wyceniane są w kwocie wyższej z dwóch:

  • kwocie odpisu na oczekiwane straty kredytowe, lub
  • kwocie rozpoznanej w momencie początkowym prowizji, amortyzowanej w czasie zgodnie z MSSF 15.

Informacje finansowe

Programy papierów wartościowych objęte subemisją (maksymalne zobowiązanie Grupy kapitałowej do objęcia papierów wartościowych)

Emitent papierów wartościowych z gwarancją objęcia emisji Rodzaj gwarantowanych papierów wartościowych Maksymalne zobowiązanie do objęcia papierów wartościowych Okres obowiązywania umowy
Stan na 31 grudnia 2018 roku
Spółka A obligacje korporacyjne 1 266 31.12.2020
Spółka B obligacje korporacyjne 708 31.07.2020
Spółka C obligacje korporacyjne 47 31.12.2022
Razem 2 021

Emitent papierów wartościowych z gwarancją objęcia emisji” Rodzaj gwarantowanych papierów wartościowych Maksymalne zobowiązanie do objęcia papierów wartościowych Okres obowiązywania umowy
Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku
Spółka A obligacje korporacyjne 1 453 31.12.2020
Spółka B obligacje korporacyjne 769 31.07.2020
Spółka C obligacje korporacyjne 58 31.12.2022
Razem 2 280

Wszystkie umowy dotyczą Umów Organizacji, Prowadzenia i Obsługi Programu Emisji Obligacji. Wszystkie papiery wartościowe objęte przez Grupę Kapitałową subemisją zaliczają się do papierów z nieograniczoną zbywalnością, nienotowanych na giełdach i nieznajdujących się w regulowanym obrocie pozagiełdowym.

Zobowiązania umowne

WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH DOTYCZĄCYCH 31.12.2018 31.12.2017
wartości niematerialnych 43 21
rzeczowych aktywów trwałych 51 78
Razem 94 99

 

Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne

UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE NA 31.12.2018 Udzielone zobowiązania w wartości nominalnej Rezerwy na udzielone zobowiązania według MSSF 9 Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne netto
Udzielone zobowiązania finansowe:
Linie i limity kredytowe
mieszkaniowe 4 275 (35) 4 240
gospodarcze 32 618 (96) 32 522
konsumpcyjne 8 974 (35) 8 939
Pozostałe 4 010 (11) 3 999
Razem 49 877 (177) 49 700
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne 23 378 (67) 23 311
Udzielone gwarancje i poręczenia:
Udzielone gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym 6 151 (46) 6 105
dla podmiotów finansowych 69 (1) 68
dla podmiotów niefinansowych 6 069 (44) 6 025
dla podmiotów budżetowych 13 (1) 12
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje korporacyjne krajowe 2 021 (2) 2 019
dla podmiotów finansowych
dla podmiotów niefinansowych 2 021 (2) 2 019
Udzielone akredytywy 1 207 (2) 1 205
dla podmiotów niefinansowych 1 205 (2) 1 203
dla podmiotów budżetowych 2 2
Udzielone gwarancje i poręczenia – gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych 368 368
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje komunalne krajowe 188 188
Razem 9 935 (50) 9 885
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne 6 516 (46) 6 470
w tym: udzielone gwarancje dobrego wykonania umowy 2 418 (19) 2 399

UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE NA 01.01.2018 Udzielone zobowiązania w wartości nominalnej Rezerwy na udzielone zobowiązania według MSSF 9 Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne netto
Udzielone zobowiązania finansowe:
Linie i limity kredytowe
mieszkaniowe 5 195 (15) 5 180
gospodarcze 28 478 (71) 28 407
konsumpcyjne 8 348 (25) 8 323
Pozostałe 2 450 2 450
Razem 44 471 (111) 44 360
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne 33 607 (70) 33 537
Udzielone gwarancje i poręczenia:
Udzielone gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym 5 813 (42) 5 771
dla podmiotów finansowych 320 (5) 315
dla podmiotów niefinansowych 5 462 (36) 5 426
dla podmiotów budżetowych 31 (1) 30
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje korporacyjne krajowe 2 350 2 350
dla podmiotów niefinansowych 2 350 2 350
Udzielone akredytywy 1 409 (4) 1 405
dla podmiotów finansowych 1 409 (4) 1 405
Udzielone gwarancje i poręczenia – gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych 252 252
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje komunalne krajowe 316 316
Razem 10 140 (46) 10 094
w tym: udzielone gwarancje dobrego wykonania umowy 2 630 (14) 2 616

UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE NA 31.12.2017 Udzielone zobowiązania w wartości nominalnej Rezerwy na udzielone zobowiązania według MSR 37 Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne netto
Udzielone zobowiązania finansowe:
Linie i limity kredytowe
mieszkaniowe 5 195 (6) 5 189
gospodarcze 28 478 (43) 28 435
konsumpcyjne 8 348 (10) 8 338
Pozostałe 2 450 2 450
Razem 44 471 (59) 44 412
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne 33 607 (51) 33 556
Udzielone gwarancje i poręczenia:
Udzielone gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym 5 813 (25) 5 788
dla podmiotów finansowych 320 (3) 317
dla podmiotów niefinansowych 5 462 (21) 5 441
dla podmiotów budżetowych 31 (1) 30
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje korporacyjne krajowe 2 350 2 350
dla podmiotów niefinansowych 2 350 2 350
Udzielone akredytywy 1 409 (2) 1 407
dla podmiotów niefinansowych 1 409 (2) 1 407
Udzielone gwarancje i poręczenia – gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych 252 252
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje komunalne krajowe 316 316
Razem 10 140 (27) 10 113
w tym: udzielone gwarancje dobrego wykonania umowy 2 630 (9) 2 621

Informacje na temat rezerw utworzonych na udzielone zobowiązania gwarancyjne i finansowe znajdują się w nocie 41 „Rezerwy”.

Zobowiązania udzielone według terminów wymagalności

ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNOŚCI NA 31.12.2018 do 1 miesiąca
łącznie
powyżej
1 miesiąca
do 3 miesięcy
włącznie
powyżej
3 miesięcy
do 1 roku
włącznie
powyżej
1 roku
do 5 lat
włącznie
powyżej
5 lat
Razem
Zobowiązania udzielone w wartości nominalnej
zobowiązania udzielone – finansowe 12 626 2 874 13 293 12 026 9 058 49 877
zobowiązania udzielone – gwarancje i poręczenia 290 693 4 823 3 313 816 9 935
Razem 12 916 3 567 18 116 15 339 9 874 59 812

ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNOŚCI NA 31.12.2017 Do 1 miesiąca włącznie  Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie  Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie  powyżej
1 roku
do 5 lat
włącznie
powyżej
5 lat
Razem
Zobowiązania udzielone w wartości nominalnej
zobowiązania udzielone – finansowe 9 014 524 12 135 15 000 7 798 44 471
zobowiązania udzielone – gwarancje i poręczenia 752 554 3 213 4 726 895 10 140
Razem 9 766 1 078 15 348 19 726 8 693 54 611

UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE NA 31.12.2018 Wartość nominalna zobowiązań w przypadku których nie nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia (faza 1) Wartość nominalna zobowiązań w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2) Rezerwa na oczekiwane straty kredytowe
(faza 2)
Wartość nominalna zobowiązań zagrożonych utratą wartości (faza 3) Rezerwa na oczekiwane straty kredytowe
(faza 3)
Razem wartość nominalna Razem rezerwa Razem wartość netto
Udzielone zobowiązania finansowe:
Linie i limity kredytowe 42 649 (75) 3 025 (77) 193 (14) 45 867 (166) 45 701
mieszkaniowe 3 813 (14) 454 (18) 8 (3) 4 275 (35) 4 240
gospodarcze 31 019 (50) 1 422 (38) 177 (8) 32 618 (96) 32 522
konsumpcyjne 7 817 (11) 1 149 (21) 8 (3) 8 974 (35) 8 939
Pozostałe 4 010 (11) 4 010 (11) 3 999
Razem 46 659 (86) 3 025 (77) 193 (14) 49 877 (177) 49 700
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne 21 554 (28) 1 729 (35) 95 (4) 23 378 (67) 23 311
w tym: zobowiązania pozabilansowe z utratą wartości w momencie początkowego ujęcia – POCI 80 80 80
Udzielone gwarancje i poręczenia:
Udzielone gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym 5 770 (10) 235 (9) 146 (27) 6 151 (46) 6 105
dla podmiotów finansowych 69 (1) 69 (1) 68
dla podmiotów niefinansowych 5 688 (8) 235 (9) 146 (27) 6 069 (44) 6 025
dla podmiotów budżetowych 13 (1) 13 (1) 12
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje korporacyjne krajowe 2 021 (2) 2 021 (2) 2 019
dla podmiotów finansowych
dla podmiotów niefinansowych 2 021 (2) 2 021 (2) 2 019
Udzielone akredytywy 1 206 (1) 1 (1) 1 207 (2) 1 205
dla podmiotów niefinansowych 1 204 (1) 1 (1) 1 205 (2) 1 203
dla podmiotów budżetowych 2 2 2
Udzielone gwarancje i poręczenia – gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych 368 368 368
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje komunalne krajowe 188 188 188
Razem 9 553 (13) 235 (9) 147 (28) 9 935 (50) 9 885
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne 6 135 (10) 235 (9) 146 (27) 6 516 (46) 6 470
w tym: udzielone gwarancje dobrego wykonania umowy 2 216 (5) 130 (5) 72 (9) 2 418 (19) 2 399
w tym: zobowiązania pozabilansowe z utratą wartości w momencie początkowego ujęcia – POCI

UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE NA 01.01.2018 Wartość nominalna zobowiązań w przypadku których nie nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia (faza 1) Rezerwa na oczekiwane straty kredytowe
(faza 1)
Wartość nominalna zobowiązań w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2) Rezerwa na oczekiwane straty kredytowe
(faza 2)
Wartość nominalna zobowiązań zagrożonych utratą wartości (faza 3) Rezerwa na oczekiwane straty kredytowe
(faza 3)
Razem wartość nominalna Razem rezerwa Razem wartość netto
Udzielone zobowiązania finansowe:
Linie i limity kredytowe 40 098 (70) 1 626 (17) 297 (24) 42 021 (111) 41 910
mieszkaniowe 5 163 (11) 27 (1) 5 (3) 5 195 (15) 5 180
gospodarcze 27 700 (49) 494 (3) 284 (19) 28 478 (71) 28 407
konsumpcyjne 7 235 (10) 1 105 (13) 8 (2) 8 348 (25) 8 323
Pozostałe 2 450 2 450 2 450
Razem 42 548 (70) 1 626 (17) 297 (24) 44 471 (111) 44 360
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne 31 722 (40) 1 589 (14) 296 (16) 33 607 (70) 33 537
w tym: zobowiązania pozabilansowe z utratą wartości w momencie początkowego ujęcia (POCI)
Udzielone gwarancje i poręczenia:
Udzielone gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym 5 360 (31) 44 (1) 409 (10) 5 813 (42) 5 771
dla podmiotów finansowych 320 (5) 320 (5) 315
dla podmiotów niefinansowych 5 009 (25) 44 (1) 409 (10) 5 462 (36) 5 426
dla podmiotów budżetowych 31 (1) 31 (1) 30
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje korporacyjne krajowe 2 350 2 350 2 350
dla podmiotów niefinansowych 2 350 2 350 2 350
Udzielone akredytywy 1 406 (3) 3 (1) 1 409 (4) 1 405
dla podmiotów niefinansowych 1 406 (3) 3 (1) 1 409 (4) 1 405
Udzielone gwarancje i poręczenia – gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych 252 252 252
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje komunalne krajowe 316 316 316
Razem 9 684 (34) 47 (2) 409 (10) 10 140 (46) 10 094
w tym: udzielone gwarancje dobrego wykonania umowy 2 283 (8) 31 316 (6) 2 630 (14) 2 616
w tym: zobowiązania pozabilansowe z utratą wartości w momencie początkowego ujęcia (POCI)

UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE – PRZESUNIĘCIA POMIĘDZY FAZAMI UTRATY WARTOŚCI NA 31.12.2018 Wartość brutto RAZEM
WARTOŚCI NIE PODLEGAJĄCE TRANSFEROM Przesunięcia między fazą 1 a fazą 2 Przesunięcia między fazą 2 a fazą 3 Przesunięcia między fazą 1 a fazą 3
z fazy 1 do fazy 2 z fazy 2 do fazy 1 z fazy 2 do fazy 3 z fazy 3 do fazy 2 z fazy 1 do fazy 3 z fazy 3 do fazy 1
Udzielone zobowiązania finansowe:
Linie i limity kredytowe 43 389 1 820 585 6 4 60 3 45 867
mieszkaniowe 3 865 401 3 1 1 4 4 275
gospodarcze 30 865 1 246 446 4 2 53 2 32 618
konsumpcyjne 8 659 173 136 1 1 3 1 8 974
Pozostałe 4 010 4 010
Razem 47 399 1 820 585 6 4 60 3 49 877
Udzielone gwarancje i poręczenia:
Udzielone gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym 5 777 180 163 3 28 6 151
dla podmiotów finansowych 69 69
dla podmiotów niefinansowych 5 695 180 163 3 28 6 069
dla podmiotów budżetowych 13 13
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje korporacyjne krajowe 2 021 2 021
dla podmiotów finansowych
dla podmiotów niefinansowych 2 021 2 021
Udzielone akredytywy 1 204 1 1 1 1 207
dla podmiotów niefinansowych 1 202 1 1 1 1 205
dla podmiotów budżetowych 2 2
Udzielone gwarancje i poręczenia – gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych 368 368
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje komunalne krajowe 188 188
Razem 9 558 181 164 4 28 9 935

UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE – PRZESUNIĘCIA POMIĘDZY FAZAMI UTRATY WARTOŚCI NA 31.12.2018 Wartość rezerw RAZEM
WARTOŚCI NIE PODLEGAJĄCE TRANSFEROM Przesunięcia między fazą 1 a fazą 2 Przesunięcia między fazą 2 a fazą 3 Przesunięcia między fazą 1 a fazą 3
z fazy 1 do fazy 2 z fazy 2 do fazy 1 z fazy 2 do fazy 3 z fazy 3 do fazy 2 z fazy 1 do fazy 3 z fazy 3 do fazy 1
Udzielone zobowiązania finansowe:
Linie i limity kredytowe (100) (59) (4) (3) (166)
mieszkaniowe (18) (16) (1) (35)
gospodarcze (58) (33) (4) (1) (96)
konsumpcyjne (24) (10) (1) (35)
Pozostałe (11) (11)
Razem (111) (59) (4) (3) (177)
Udzielone gwarancje i poręczenia:
Udzielone gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym (34) (7) (5) (46)
dla podmiotów finansowych (1) (1)
dla podmiotów niefinansowych (32) (7) (5) (44)
dla podmiotów budżetowych (1) (1)
Udzielone akredytywy (2) (2)
dla podmiotów niefinansowych (2) (2)
Razem (38) (7) (5) (50)

UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE – PRZESUNIĘCIA POMIĘDZY FAZAMI UTRATY WARTOŚCI NA 31.12.2018 Wartość netto RAZEM
WARTOŚCI NIE PODLEGAJĄCE TRANSFEROM Przesunięcia między fazą 1 a fazą 2 Przesunięcia między fazą 2 a fazą 3 Przesunięcia między fazą 1 a fazą 3
z fazy 1 do fazy 2 z fazy 2 do fazy 1 z fazy 2 do fazy 3 z fazy 3 do fazy 2 z fazy 1 do fazy 3 z fazy 3 do fazy 1
Udzielone zobowiązania finansowe:
Linie i limity kredytowe 43 289 1 761 581 6 4 57 3 45 701
mieszkaniowe 3 847 385 3 1 1 3 4 240
gospodarcze 30 807 1 213 442 4 2 52 2 32 522
konsumpcyjne 8 635 163 136 1 1 2 1 8 939
Pozostałe 3 999 3 999
Razem 47 288 1 761 581 6 4 57 3 49 700
Udzielone gwarancje i poręczenia:
Udzielone gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym 5 743 173 163 3 23 6 105
dla podmiotów finansowych 68 68
dla podmiotów niefinansowych 5 663 173 163 3 23 6 025
dla podmiotów budżetowych 12 12
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje korporacyjne krajowe 2 019 2 019
dla podmiotów finansowych
dla podmiotów niefinansowych 2 019 2 019
Udzielone akredytywy 1 202 1 1 1 1 205
dla podmiotów niefinansowych 1 200 1 1 1 1 203
dla podmiotów budżetowych 2 2
Udzielone gwarancje i poręczenia – gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych 368 368
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje komunalne krajowe 188 188
Razem 9 520 174 164 4 23 9 885

Pozabilansowe zobowiązania otrzymane

POZABILANSOWE ZOBOWIĄZANIA OTRZYMANE WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ 31.12.2018 31.12.2017
Finansowe 90 95
Gwarancyjne 1 825 14 227
Razem 1 915 14 322

Spadek pozabilansowych zobowiązań otrzymanych o charakterze gwarancyjnym w stosunku do 31 grudnia 2017 roku spowodowany był głównie wypowiedzeniem umowy gwarancji zapewniającej nierzeczywistą ochronę kredytową w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych Banku w wysokości 4 505 milionów PLN oraz wygaśnięciem limitu gwarancji w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w wysokości 8 016 milionów PLN.

W wyniku postanowień Umowy zobowiązującej Grupę Kapitałową Nordea Bank AB (publ) do partycypacji w ryzyku utraty wartości Portfela Hipotecznego (walutowego), PKO Bank Polski SA oraz Nordea Bank AB (publ) 1 kwietnia 2014 roku zawarły umowę dotyczącą podziału ryzyka kredytowego („Umowa Podziału Ryzyka”), zgodnie z którą Nordea Bank AB (publ) ponosił do 31 marca 2018 roku 50% nadwyżki kosztu ryzyka Portfela Hipotecznego ponad roczny poziom kosztów ryzyka ustalony na poziomie 40 punktów bazowych za każdy rok powyższego czteroletniego okresu obowiązywania Umowy Podziału Ryzyka, której wartość godziwa na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 0 milionów PLN. W trakcie trwania umowy nie odnotowano przypadku wystąpienia straty skutkującej koniecznością wypłacenia przez Nordea AB środków na rzecz Banku. W 2018 roku gwarancja wygasła.

21 grudnia 2017 roku po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych, Bank zawarł z kontrahentem umowę gwarancji zapewniającej nierzeczywistą ochronę kredytową w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych Banku zgodnie z rozporządzeniem CRR („Gwarancja”).

Całkowita wartość portfela wierzytelności Banku objętego Gwarancją wynosiła 5 495 milionów PLN, a portfel składał się z portfela obligacji o wartości 1 097 milionów PLN („Portfel A”) oraz portfela pozostałych wierzytelności o wartości 4 398 milionów PLN („Portfel B”). Wskaźnik pokrycia Gwarancją wynosił 90% – w odniesieniu do Portfela A oraz 80% – w odniesieniu do Portfela B, w związku z czym całkowita kwota Gwarancji wynosiła 4 505 milionów PLN. Maksymalny okres obowiązywania Gwarancji wynosił 60 miesięcy, przy czym Bank uprawniony był do wypowiedzenia Gwarancji przed upływem okresu jej obowiązywania.

Uprawnienie do sprzedaży lub obciążenia zestawem zabezpieczenia ustanowionego na rzecz grupy kapitałowej

Na 31 grudnia 2018 roku oraz na 31 grudnia 2017 roku na rzecz Grupy Kapitałowej Banku nie ustanowiono zabezpieczeń, które Grupa Kapitałowa Banku była uprawniona sprzedać lub obciążyć innym zastawem, w przypadku realizacji wszelkich obowiązków przez właściciela zabezpieczenia.

Wyniki wyszukiwania: