49. Informacje uzupełniające do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

 

Środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych

Na środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych składają się gotówka w kasie oraz środki pieniężne na rachunku nostro i lokata w Narodowym Banku Polskim, a także należności od banków w rachunku bieżącym oraz inne środki pieniężne o terminie wymagalności do 3 miesięcy licząc od daty nabycia.

Raport roczny
2018

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 31.12.2018 31.12.2017
Gotówka, rachunek bieżący w Banku Centralnym 22 925 15 845
Lokaty w Banku Centralnym 1 965
Bieżące należności od banków 7 396 5 036
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania, w tym 205 154
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania – należności od banków 195 143
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania – kredyty i pożyczki udzielone klientom 10 11
Razem 30 526 23 000

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania

Środki pieniężne w kwocie 205 milionów PLN (na 31 grudnia 2017 roku: 154 milionów PLN), w tym:

  • w kwocie 10 milionów PLN (na 31 grudnia 2017 roku 11 milionów PLN) stanowiące zabezpieczenia wykonywanych przez Dom Maklerski PKO BP SA operacji papierami wartościowymi są zdeponowane w KDPW_CCP w ramach Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych. Każdy uczestnik bezpośredni, który posiada status uczestnika rozliczającego zobowiązany jest do dokonania wpłaty do funduszu rozliczeniowego gwarantującego rozliczanie transakcji giełdowych objętych tym funduszem. Wysokość wpłat uzależniona jest od wartości obrotu danego uczestnika i jest codziennie aktualizowana przez KDPW_CCP.
  • w kwocie 4 miliony PLN (na 31 grudnia 2017 roku: 9 milionów PLN) stanowiące środki wpłacone przez uczestników IKE, IKZE, PPE i PSO, które nie zostały do 31 grudnia 2018 roku i odpowiednio 31 grudnia 2017 roku przeliczone przez agenta transferowego na jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
  • w kwocie 191 milionów PLN (na 31 grudnia 2017 roku: 134 miliony PLN) stanowiące zabezpieczenie transakcji sekurytyzacji.

Przepływy pieniężne z tytułu odsetek i dywidend otrzymanych i wypłaconych

PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK OTRZYMANE OD: 2018 2017
kredytów i innych należności udzielonych bankom 81 168
instrumentów pochodnych zabezpieczających 524 391
dłużnych papierów wartościowych 1 170 1 318
kredytów i pożyczek udzielonych klientom 8 943 8 193
Razem 10 718 10 070

KOSZTY Z TYTUŁU ODSETEK – OTRZYMANE OD: 2018 2017
zobowiązań wobec banków (58) (189)
zobowiązań wobec klientów (1 415) (1 628)
dłużnych papierów wartościowych (50) (91)
emisji papierów wartościowych (453) (360)
zobowiązań podporządkowanych (74) (62)
Razem (2 050) (2 330)

PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND – OTRZYMANE 2018 2017
od jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 22 24
od aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 1
instrumentów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 11
Razem 34 24

 

Przepływ z działalności operacyjnej- inne korekty

INNE KOREKTY 2018 2017
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek (30)
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 138 (7)
Zyski i straty aktuarialne (1) 1
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 16 (36)
Wycena dotycząca udziałów w jednostkach stowarzyszonych, wspólnych przedsięwzięciach i inne zmiany (51) 134
Likwidacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (15) (3)
Razem 87 59

Objaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz zmianami stanu tych pozycji wykazywanymi w działalności operacyjnej skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

(ZYSK) STRATA Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ ZWIĄZANEJ ZE SPRZEDAŻĄ, LIKWIDACJĄ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH 2018 2017
Zyski ze sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz aktywów do zbycia (57) (95)
Straty na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz aktywów do zbycia 25 21
Zysk związany z utratą kontroli nad jednostką zależną (25)
Zysk ze sprzedaży akcji i jednostek uczestnictwa (43)
Razem (57) (117)

ODSETKI I DYWIDENDY 2018 2017
Wykazywane w działalności inwestycyjnej: (1 093) (959)
dywidendy otrzymane od jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć (22) (24)
odsetki otrzymane od inwestycyjnych papierów wartościowych (935)
odsetki otrzymane od papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite (1 055)
odsetki otrzymane od papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu (4)
Wykazywane w działalności finansowej: 511 494
odsetki zapłacone z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 413 244
odsetki zapłacone od pożyczki podporządkowanej 74 62
odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczek 24 188
Razem (582) (465)

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI OD BANKÓW 2018 2017
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (2 428) 112
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek 37
Zmiany odpisów na oczekiwane straty kredytowe (1)
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 412 551
Razem (17) 700

ZMIANA STANU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 2018 2017
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (10 039) (2 670)
Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 9 4 449
Zmiany odpisów na oczekiwane straty kredytowe (7) 18
Wartość godziwa aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite, netto 298
Aktualizacja wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, netto 619
Ujęcie nabycia / zbycia inwestycyjnych papierów wartościowych w działalności inwestycyjnej 7 383
Ujęcie nabycia / zbycia papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite w działalności inwestycyjnej 3 875
Ujęcie nabycia / zbycia papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu w działalności inwestycyjnej 2 111
Razem 687 5 350

 

ZMIANA STANU KREDYTÓW I POŻYCZEK UDZIELONYCH KLIENTOM 2018 2017
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (9 284) (5 022)
Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 9 (5 165)
Zmiany odpisów na oczekiwane straty kredytowe 2 449 180
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1) (2)
Razem (12 001) (4 844)

ZMIANA STANU AKTYWÓW TRWAŁYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 2018 2017
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 123 (124)
Zmiany odpisów na aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 19 (19)
Razem 142 (143)

ZMIANA STANU INNYCH AKTYWÓW I ZAPASÓW 2018 2017
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (343) 202
Zmiany odpisów na inne aktywa i zapasy 46 (14)
Razem (297) 188

ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ WOBEC BANKÓW 2018 2017
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (2 557) (14 648)
Ujęcie zaciągnięcia /spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych od banków w działalności finansowej, w tym odsetek” 2 516 13 446
Razem (41) (1 202)

ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ WOBEC KLIENTÓW 2018 2017
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 21 899 13 450
Ujęcie zaciągnięcia /spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych od innych  niż banki instytucji finansowych w działalności finansowej, w tym odsetek” (380) 1 603
Razem 21 519 15 053

ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 2018 2017
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 4 695 9 439
Ujęcie zaciągnięcia /spłaty zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w działalności finansowej, w tym odsetek” (4 457) (10 558)
Razem 238 (1 119)

ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZOBOWIĄZAŃ PODPORZĄDKOWANYCH 2018 2017
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 1 011 (819)
Ujęcie zaciągnięcia /spłaty zobowiązań podporządkowanych w działalności finansowej, w tym odsetek” (1 000) 836
Razem 11 17

ZMIANA STANU SKUMULOWANYCH ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE ORAZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI ORAZ ODPISÓW NA INNE AKTYWA NIEFINANSOWE I INNYCH REZERW 2018 2017
Zmiana skumulowanych odpisów na straty kredytowe oraz odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości (2 374) (186)
odpisów na należności od banków 1
odpisów na kredyty i pożyczki udzielone klientom (2 449) (180)
odpisów na papiery wartościowe 7 (18)
odpisów na inne aktywa finansowe (3) (7)
rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 70 19
Zmiana skumulowanych odpisów na aktywa niefinansowe i innych rezerw 86 84
odpisów na aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (19) 19
odpisów na rzeczowe aktywa trwałe 4 (20)
odpisów na wartości niematerialne 22 3
odpisów na inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 32 26
odpisów na inne aktywa niefinansowe, w tym zapasy (43) 17
pozostałe rezerwy 90 39
Razem (2 288) (102)

Uzgodnienie pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej z działalnością finansową skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

Nota 31.12.2017 Ujęte w działalności finansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych Ujęte w działalności operacyjnej w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 31.12.2018
Zaciągnięcie Spłata Inne zmiany, w tym różnice kursowe
Otrzymane kredyty i pożyczki 6 348 1 128 (3 264) 131 4 343
od banków 34 2 785 100 (2 616) (19) 250
od klientów 35 3 563 1 028 (648) 150 4 093
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 38 23 932 12 705 (8 248) 238 28 627
Zobowiązania podporządkowane -obligacje podporządkowane 39 1 720 1 000 11 2 731
Razem 32 000 14 833 (11 512) 380 35 701

Nota 31.12.2016 Ujęte w działalności finansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych Ujęte w działalności operacyjnej w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 31.12.2017
Zaciągnięcie Spłata Inne zmiany, w tym różnice kursowe
Otrzymane kredyty i pożyczki 22 229 311 (15 360) (832) 6 348
od banków 34 17 567 (13 446) (1 336) 2 785
od klientów 35 4 662 311 (1 914) 504 3 563
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 38 14 493 17 836 (7 278) (1 119) 23 932
Zobowiązania podporządkowane 39 2 539 1 700 (2 536) 1 720
pożyczka podporządkowana 922 (880) (42)
obligacje podporządkowane 1 617 1 700 (1 656) 59 1 720
Razem 39 261 19 847 (25 174) (1 951) 32 000

Wyniki wyszukiwania: