50. Transakcje ze Skarbem Państwa i jednostkami powiązanymi

 

Transakcje ze Skarbem Państwa

Skarb Państwa jest jednostką sprawującą kontrolę nad jednostką dominującą Grupy Kapitałowej jako podmiot posiadający 29,43% udziału w kapitale podstawowym Banku. Szczegółowo akcjonariat Banku został opisany w nocie 42 „Kapitały własne i akcjonariat Banku” niniejszego sprawozdania.

Raport roczny
2018

W skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej wykazano należności i papiery wartościowe oraz zobowiązania z tytułu transakcji ze Skarbem Państwa, jednostkami budżetowymi oraz podmiotami, w których udziałowcem jest Skarb Państwa.

Na mocy ustawy z 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw, PKO Bank Polski SA otrzymuje środki z budżetu państwa tytułem wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych.

PRZYCHODY Z TYTUŁU PRZEJŚCIOWEGO WYKUPU PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA ODSETEK OD KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH „STAREGO” PORTFELA 2018 2017
Przychody memoriałowe 383 60
Przychody otrzymane kasowo 361 30
Różnica – pozycja „Kredyty i pożyczki udzielone klientom” 22 30

Od 1 stycznia 2018 roku w oparciu o przepisy ustawy z 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, kredytobiorcy nabyli prawo do umorzenia w ciężar budżetu państwa pozostałego zadłużenia, co skutkować będzie sukcesywnym (do 2026 roku) całkowitym rozliczaniem zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych tzw. „starego” portfela. Bank prowadzi rozliczenia związane z wykupem odsetek od kredytów mieszkaniowych przez Budżet Państwa i z tego tytułu w 2018 roku otrzymał prowizje w wysokości 1 miliona PLN a w 2017 roku otrzymał prowizje w wysokości 3 milionów PLN.

Od 1 stycznia 1996 roku Bank jest generalnym dystrybutorem znaków wartościowych, z którego tytułu otrzymuje prowizje od Budżetu Państwa – w 2018 roku Bank otrzymał prowizję z tego tytułu w wysokości 1 miliona PLN, a w 2017 roku wynosiły one 5 milionów PLN.

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA pełni funkcję agenta emisji skarbowych obligacji detalicznych na podstawie umowy zawartej 11 lutego 2003 roku z Ministrem Finansów. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego na podstawie tej umowy otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji – w 2018 roku wynosiło 59 milionów PLN, a w 2017 roku wynosiło 56 milionów PLN.

Istotne transakcje z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa

Poniżej zaprezentowano zaangażowanie Grupy Kapitałowej oraz wartość zobowiązań Grupy Kapitałowej w stosunku do 10 jednostek powiązanych ze Skarbem Państwa o największym zaangażowaniu łącznym. Transakcje zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od rynkowych.

ZAANGAŻOWANIE BILANSOWE, W TYM Z TYTUŁU KREDYTÓW I INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZAANGAŻOWANIE POZABILANSOWE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DEPOZYTÓW
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
kontragent 1 2 450 2 450
kontragent 2 1 188 1 004 1 671 1 825 32 55
kontragent 3 2 774 2 936 153
kontragent 4 2 047 2 024 663 308 491 186
kontragent 5 895 284 1 378 1 463 317 290
kontragent 6 439 333 1 730 1 269 32
kontragent 7 347 286 1 552 815 1 397
kontragent 8 263 29 1 635 1 832 2 633 4 093
kontragent 9 617 215 922 351 284 208
kontragent 10 159 221 549 575 2 2

W 2018 roku przychody z tytułu odsetek i prowizji z tytułu transakcji z wymienionymi wyżej 10 kontrahentami wyniosły 158 milionów PLN (w 2017 roku 79 milionów PLN), zaś koszty z tytułu odsetek 33 miliony PLN (w 2017 roku 10 milionów PLN). Odpowiednio na 31 grudnia 2018 roku oraz na 31 grudnia 2017 roku na powyższe należności nie zostały utworzone odpisy z tytułu utraty wartości metodą zindywidualizowaną.

Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa zdaniem Banku zawierane są na warunkach rynkowych.

Transakcje z jednostkami powiązanymi kapitałowo

Transakcje Banku jako jednostki dominującej z jednostkami stowarzyszonymi i wspólnymi przedsięwzięciami zostały przedstawione w tabeli poniżej. Wszystkie opisane poniżej transakcje ze wspólnymi przedsięwzięciami i jednostkami stowarzyszonymi zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od warunków rynkowych. Terminy spłat transakcji mieszczą się w przedziale od jednego miesiąca do siedemnastu lat.

31 GRUDNIA 2018 ROKU/ PODMIOT Należności w tym kredyty Zobowiązania Udzielone zobowiązania pozabilansowe
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. 40 23 43 23
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. 18 18 8
Bank Pocztowy SA 1
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” sp. z o.o. 5
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone 58 41 56 24

ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2018 ROKU/ PODMIOT Przychody
ogółem
w tym z tytułu
odsetek
i prowizji
Koszty
ogółem
w tym z tytułu
odsetek
i prowizji
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. 463 457 137 137
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. 1 1
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone 464 458 137 137

31 GRUDNIA 2017 ROKU/ PODMIOT Należności w tym kredyty Zobowiązania Udzielone 
zobowiązania
pozabilansowe
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. 49 6 37 25
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. 19 19 9
Bank Pocztowy SA 1
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” sp. z o.o. 16
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone 68 25 62 26

ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU/ PODMIOT Przychody
ogółem
w tym z tytułu odsetek i prowizji Koszty
ogółem
w tym z tytułu odsetek i prowizji
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. 347 332 124 124
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone 347 332 124 124

Transakcje z jednostkami powiązanymi osobowo

Na 31 grudnia 2018 jednostką powiązaną z Grupą Kapitałową poprzez kluczowy personel kierowniczy PKO Banku Polskiego SA bądź bliskich członków rodziny kluczowego personelu kierowniczego pozostawało sześć podmiotów. Na 31 grudnia 2017 roku były to trzy podmioty. W roku 2018 i 2017 w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły transakcje wzajemne z tymi podmiotami.

Wyniki wyszukiwania: