51. Świadczenia dla kluczowego personelu kierowniczego PKO Banku Polskiego SA

Zasady rachunkowości

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze to świadczenia pracownicze, które podlegają w całości rozliczeniu przed upływem 12 miesięcy od końca rocznego okresu sprawozdawczego, w którym pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę. Jako krótkoterminowe świadczenie pracownicze obok wynagrodzenia zasadniczego ujęta została nieodroczona część składnika zmiennego wynagrodzenia w formie gotówkowej.

Jako pozostałe świadczenie długoterminowe ujęta została odroczona część zmiennego składnika wynagrodzeń przyznawana w formie gotówkowej.

Raport roczny
2018

Jako płatności na bazie akcji rozliczane w środkach pieniężnych ujmowany jest nieodroczony i odroczony składnik wynagrodzeń przyznawany w formie instrumentu finansowego, tj. akcji fantomowych (których przeliczenie na gotówkę jest dokonywane po dodatkowym okresie retencyjnym) zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Zmienne składniki wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Kapitałowej Banku

Zmienne składniki wynagrodzeń przyznawane są w formie:

  • nieodroczonej (w pierwszym roku po roku kalendarzowym stanowiącym okres oceny),
  • odroczonej (na kolejne trzy lata po pierwszym roku po okresie oceny),

przy czym zarówno wynagrodzenie nieodroczone, jak i odroczone, jest przyznawane w równych częściach w formie gotówkowej oraz w formie instrumentu finansowego, tj. akcji fantomowych (których przeliczenie na gotówkę jest dokonywane po dodatkowym okresie retencyjnym).

Składnik wynagrodzenia w formie instrumentu finansowego jest przeliczany na akcje fantomowe po przyznaniu danego składnika – z uwzględnieniem mediany średniodziennych cen akcji (Volume Weighted Average Price) Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie, publikowanych w systemie informacyjnym Thomson Reuters albo Bloomberg – z IV kwartału okresu oceny. Następnie, po okresie retencyjnym i okresie odroczenia, akcje są przeliczane na gotówkę – z uwzględnieniem mediany średniodziennych cen akcji (Volume Weighted Average Price) Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z III kwartału roku kalendarzowego poprzedzającego wypłatę (Zarząd) oraz III kwartału roku kalendarzowego, w którym dokonywana jest wypłata (pozostałe osoby na stanowiskach kierowniczych), publikowanych w systemie informacyjnym Thomson Reuters albo Bloomberg.

Wynagrodzenie odroczone może podlegać redukcji w przypadku pogorszenia wyników finansowych Banku lub odpowiednio Spółki Grupy, straty Banku/Spółki lub pogorszenia innych zmiennych związanych z efektami pracy w okresie oceny osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz wynikami nadzorowanych lub kierowanych przez te osoby jednostek/komórek organizacyjnych, które ujawniły się po okresie oceny.

W wybranych spółkach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w 2018 roku również przyznawane są zmienne składniki wynagrodzeń. Zasady zmiennych składników wynagrodzeń dla członków zarządu obowiązywały w: PKO Bank Hipoteczny SA, PKO BP BANKOWY PTE SA, PKO TFI SA, PKO Leasing SA, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA oraz PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Jednocześnie w spółkach PKO Bank Hipoteczny SA, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA i PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA zasadami zmiennych składników wynagrodzeń objęci byli pracownicy na wybranych stanowiskach kierowniczych, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółki oraz w spółce PKO TFI SA – wybrani pracownicy, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka spółki lub zarządzanych przez spółkę funduszy inwestycyjnych.

Informacje finansowe

2018 2017
Rada Nadzorcza Banku 1 351 1 315
Razem 1 351 1 315

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym zmienne składniki wynagrodzeń w formie gotówkowej – nieodroczone Pozostałe świadczenia długoterminowe – zmienne wynagrodzenie w formie gotówkowej odroczone Płatności na bazie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych
wynagrodzenie w 2018 inne otrzymane w 20181 otrzymane w 2018 potencjalnie należne na 31.12.2018 otrzymane w 2018 należne na 31.12.2018 potencjalnie należne na 31.12.2018
Zarząd Banku 6 342 94 742 906 2 558 1 047 906
Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2017 i w 2016 roku 69 636 592 1 719 868 592
Razem 6 342 163 1 378 1 498 4 277 1 915 1 498

1 Obejmuje świadczenia dodatkowe z tytułu PPE.

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym zmienne składniki wynagrodzeń w formie gotówkowej – nieodroczone Pozostałe świadczenia długoterminowe – zmienne wynagrodzenie w formie gotówkowej odroczone Płatności na bazie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych
wynagrodzenie w 2017 1 inne otrzymane w 2017 otrzymane w 2017 potencjalnie należne na 31.12.2017 otrzymane w 2017 należne na 31.12.2017 potencjalnie należne na 31.12.2017
Zarząd Banku 7 470 1 423 611 1 642 1 258 2 558 1 642
Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2017 i w 2016 roku 1 647 733 698 1 224 1 510 1 719 1 224
Razem 9 117 2 156 1 310 2 865 2 768 4 277 2 865

Obejmuje wynagrodzenie zasadnicze oraz świadczenia dodatkowe z tytułu PPE, dodatkowego ubezpieczenia, opieki medycznej i ZFŚS.

13 marca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) podjęło uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej zgłoszoną przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Finansów wykonującego prawa z akcji Banku należących do Skarbu Państwa. Uchwała ta nakazała dostosować zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA do przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Na podstawie przyjętej uchwały Rada Nadzorcza wprowadziła nowe zasady zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu, które zostały określone w sposób zgodny z przepisami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

22 czerwca 2017 roku zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej zostały wdrożone. Z członkami Zarządu zostały podpisane umowy o świadczenie usług, które zastąpiły dotychczasowe umowy o pracę i wypłacone świadczenia z tytułu zmiany stosunku pracy zostały uwzględnione w tabeli poniżej.

ŚWIADCZENIA PO OKRESIE ZATRUDNIENIA 2018 2017
Zarząd 1 541
Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2017 i 2016 roku 8 312
Razem świadczenia 8 1 853

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU, KTÓRZY PRZESTALI PEŁNIĆ SWOJE FUNKCJE W 2017 i 2016 ROKU 2018 2017
Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2017 i 2016 roku 832

WYNAGRODZENIA OD JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH (w tysiącach PLN) 31.12.2018 31.12.2017
Razem świadczenia krótkoterminowe 119

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK ZALEŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA 2018 2017
Rada Nadzorcza 824 467
Zarząd 24 578 25 095
Razem 25 402 25 562

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE PRZEZ BANK NA RZECZ KIEROWNICTWA 31.12.2018 31.12.2017
Rada Nadzorcza 416 666
Zarząd Banku 1 344 1 355
Razem 1 760 2 021

Warunki oprocentowania i terminy spłaty należności nie odbiegają od warunków rynkowych i terminów spłaty dla podobnych produktów bankowych.

Bank świadczy na rzecz kluczowego personelu kierowniczego Banku, członków Rady Nadzorczej oraz bliskich członków rodzin tych osób standardowe usługi finansowe obejmujące, między innymi, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów i inne usługi finansowe. Warunki tych transakcji nie odbiegają od warunków rynkowych.

REZERWA NA ZMIENNE SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ 31.12.2018 31.12.2017
(za lata 2013-2018) (za lata 2012-2017)
Zarząd Banku (w tym członkowie Zarządu Banku, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2017 i 2016 roku) 22 18
Pozostali Risk Takers (osoby zajmujące stanowiska kierownicze bez Zarządu Banku) 37 30
Spółki Grupy Kapitałowej 25 25
Razem rezerwa 84 73
Wynagrodzenie wypłacone w roku 2018 2017
(za lata 2013-2018) (za lata 2012-2017)
– przyznane w formie gotówki 18 16
Zarząd Banku (w tym członkowie Zarządu Banku, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2017 i 2016 roku) 1 4
Pozostali Risk Takers (osoby zajmujące stanowiska kierownicze bez Zarządu Banku) 9 7
Spółki Grupy Kapitałowej 8 5
– przyznane w formie instrumentu finansowego 17 14
Zarząd Banku (w tym członkowie Zarządu Banku, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2017 i 2016 roku) 4 3
Pozostali Risk Takers (osoby zajmujące stanowiska kierownicze bez Zarządu Banku) 10 9
Spółki Grupy Kapitałowej 3 2
Razem wypłacone 35 30

 

Wyniki wyszukiwania: