52. Hierarchia wartości godziwej

Zasady rachunkowości oraz szacunki i oceny

Wartość godziwa to cena, którą otrzymano by za sprzedaż składnika aktywów lub zapłacono by za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach na głównym (lub najkorzystniejszym) rynku na dzień wyceny w aktualnych warunkach rynkowych (tj. cena wyjścia) bez względu na to, czy cena ta jest bezpośrednio obserwowalna lub oszacowana przy użyciu innej techniki wyceny.

W zależności od kategorii klasyfikacji aktywów i zobowiązań finansowych do danego poziomu hierarchii stosuje się różnorodne metody ustalania ich wartości godziwej.

Raport roczny
2018

Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest bezpośrednio w oparciu o ceny notowane (nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów lub zobowiązań. Do tej kategorii Grupa Kapitałowa klasyfikuje instrumenty finansowe dla których istnieje aktywny rynek i dla których wartość godziwa ustalana jest w oparciu o wartość rynkową będącą ceną kupna:

  • dłużne papiery wartościowe wyceniane do fixingu z platformy Bondspot lub serwisów informacyjnych Bloomberg oraz Reuters,
  • dłużne i kapitałowe papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, w tym w portfelu Domu Maklerskiego,
  • instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

 

Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest za pomocą modeli wyceny, w przypadku których wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni (jako ceny) lub pośrednio (bazujące na cenach). Do tej kategorii Grupa Kapitałowa klasyfikuje instrumenty finansowe dla których brak jest aktywnego rynku:

Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej Metoda (technika) wyceny Obserwowalne dane wejściowe
Pochodne instrumenty finansowe – CIRS, IRS, FRA Model zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych w oparciu o krzywe rentowności. Krzywe rentowności zbudowane w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego, rynku transakcji FRA, IRS, basis swap.
Pochodne instrumenty finansowe – opcje walutowe, opcje na stopę procentową, egzotyczne opcje Equity, transakcje FX forward, FX swap Model wyceny dla danego typu opcji walutowej.

Model zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych w oparciu o krzywe rentowności dla transakcji FX forward, FX swap.

Ceny egzotycznych opcji equity wbudowanych w produkty strukturyzowane pozyskiwane z rynku (ceny rynkowe).

Krzywe rentowności budowane w oparciu o stawki rynku pieniężnego, rynkowe stawki punktów swapowych, płaszczyzny zmienności dla określonych par walutowych, walutowe kursy fixingowe NBP.

W celu wyceny egzotycznych opcji equity wbudowanych w produkty strukturyzowane pozyskiwane są ceny rynkowe tych opcji.

Bony pieniężne NBP Metoda krzywej rentowności. Krzywe rentowności zbudowane w oparciu o dane rynku pieniężnego oraz rynku transakcji OIS.
Obligacje komunalne EUR Przyjęty model wyceny. Stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego, rynku transakcji IRS, rynku transakcji CDS, zmienność rynku opcji stopy procentowej.
Obligacje komunalne PLN Model krzywej rentowności oraz marży ryzyka. Krzywe rentowności zbudowane w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego, rynku transakcji IRS.
Obligacje korporacyjne Model krzywej rentowności oraz marży ryzyka. Krzywe rentowności zbudowane w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego, rynku transakcji IRS.
Transakcje commodity swap Model krzywej cen towarowych. Krzywe cen towarowych, krzywe rentowności budowane w oparciu o stawki rynku pieniężnego, rynkowe stawki punktów swapowych.

Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest za pomocą modeli wyceny, w przypadku których dane wejściowe nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne). Do tej kategorii Grupa Kapitałowa zaklasyfikowała instrumenty finansowe, które są wyceniane według wewnętrznych modeli wyceny:

 

Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej

Metoda (technika) wyceny

Czynnik nieobserwowalny

Instrumenty finansowe nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

Kredyty i pożyczki udzielone klientom Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych Efektywna marża kredytowa
Akcje Visa Inc. serii C

Uprzywilejowanie

Oszacowanie wartości godziwej w oparciu o obecną wartość rynkową notowanych akcji zwykłych Visa Inc. z uwzględnieniem dyskonta biorącego pod uwagę ograniczoną płynność akcji serii C oraz warunki zamiany akcji serii C na akcje zwykłe. Dyskonto uwzględniające ograniczoną płynność akcji serii C oraz warunki zamiany akcji serii C na akcje zwykłe
Obligacje korporacyjne Model krzywej rentowności oraz marż ryzyka. Krzywa rentowności zbudowana jest w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego oraz rynku transakcji IRS. Spread kredytowy (marże kredytowe wyznaczane w oparciu o marże pierwotne zmodyfikowane przez kwotowania indeksów kredytowych przypisanych do emitentów na podstawie ich ratingów oraz sektorów działalności)
Akcje biura informacji kredytowej SA Oszacowanie wartości godziwej w oparciu o obecną wartość prognozowanych wyników spółki Prognozowane wyniki spółki
Udziały w polskim standardzie płatności SP. Z O.O. Oszacowanie wartości godziwej w oparciu o obecną wartość prognozowanych wyników spółki Prognozowane wyniki spółki
Udziały w Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication Wartość rynkowa udziałów oszacowana przez spółkę Wartość rynkowa oszacowana przez spółkę
Akcje Krajowej Izby Rozliczeniowej SA Oszacowanie wartości godziwej w oparciu o obecną wartość prognozowanych wyników spółki Prognozowane wyniki spółki
Udziały w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” SP Z O.O. Ustalenie wartości godziwej przez rzeczoznawcę majątkowego metodą skorygowanych aktywów netto Wartość aktywów netto spółki
Akcje Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej SA Ustalenie wartości godziwej przez rzeczoznawcę majątkowego metodą skorygowanych aktywów netto Wartość aktywów netto spółki
Tytuły uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania Metoda wartości netto aktywów funduszu (NAV – Net Asset Value), tj. wartość godziwa projektów inwestycyjnych (spółek) wchodzących w skład funduszu, które podlegają co pół roku przeglądom lub badaniom przez biegłego rewidenta. Wartość aktywów netto funduszu
Instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Obligacje korporacyjne Model krzywej rentowności oraz marż ryzyka. Krzywa rentowności zbudowana jest w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego oraz rynku transakcji IRS. Spread kredytowy (marże kredytowe wyznaczane w oparciu o marże pierwotne zmodyfikowane przez kwotowania indeksów kredytowych przypisanych do emitentów na podstawie ich ratingów oraz sektorów działalności)

Informacje finansowe

Aktywa wyceniane w wartości godziwej 

31.12.2018

Wartość bilansowa Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Ceny kwotowane na aktywnych rynkach Techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych Pozostałe techniki wyceny
Pochodne instrumenty zabezpieczające 658 658
Pozostałe instrumenty pochodne 1 907 3 1 904
Papiery wartościowe 55 641 43 436 10 286 1 919
przeznaczone do obrotu 235 235
dłużne papiery wartościowe 217 217
akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach 13 13
udziały i akcje w innych jednostkach – nienotowane na giełdach
certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru 5 5
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 848 2 278 187 383
dłużne papiery wartościowe 1 201 1 034 52 115
akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach 180 180
udziały i akcje w innych jednostkach – nienotowane na giełdach 269 1 268
certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru 1 198 1 064 134
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 52 558 40 923 10 099 1 536
dłużne papiery wartościowe 52 558 40 923 10 099 1 536
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 1 106 1 106
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 106 1 106
kredyty mieszkaniowe 27 27
kredyty gospodarcze 148 148
kredyty konsumpcyjne 931 931
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej razem 59 312 43 439 12 848 3 025

Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej

31.12.2018

Wartość bilansowa Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Ceny kwotowane na aktywnych rynkach Techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych Pozostałe techniki wyceny
Pochodne instrumenty zabezpieczające 471 471
Pozostałe instrumenty pochodne 2 655 2 655
Zobowiązania z tytułu krótkiej pozycji w papierach wartościowych
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej razem 3 126 3 126

Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej na dzień 31.12.2017 Wartość bilansowa Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Ceny kwotowane na aktywnych rynkach Techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych Pozostałe techniki wyceny
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 431 429 2
Dłużne papiery wartościowe 405 403 2
Udziały i akcje w innych jednostkach 19 19
Certyfikaty inwestycyjne 7 7
Pochodne instrumenty finansowe 2 598 1 2 597
Instrumenty zabezpieczające 887 887
Instrumenty o charakterze handlowym 1 711 1 1 710
Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 8 157 3 775 4 382
Dłużne papiery wartościowe 6 688 2 306 4 382
Jednostki uczestnictwa 1 469 1 469
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 43 651 34 236 7 249 2 166
Dłużne papiery wartościowe 43 192 34 152 7 249 1 791
Kapitałowe papiery wartościowe 203 80 123
Jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania 256 4 252
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej razem 54 837 38 441 14 230 2 166
Pochodne instrumenty finansowe 2 740 2 740
Instrumenty zabezpieczające 204 204
Instrumenty o charakterze handlowym 2 536 2 536
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej razem 2 740 2 740

W 2018 oraz w 2017 roku nie wystąpiły transfery pomiędzy poziomami wartości godziwej.

Począwszy od 2018 roku na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej Grupa Kapitałowa ujmuje kredyty i pożyczki udzielone klientom nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Kredyty te w poprzednich okresach były wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu.

W związku z wdrożeniem MSSF 9 na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej wykazane zostały również następujące instrumenty kapitałowe:

  • Akcje Biura Informacji Kredytowej SA
  • Udziały w Polskim Standardzie Płatności Sp. z o.o.
  • Udziały w Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication
  • Akcje Krajowej Izby Rozliczeniowej SA.

Wpływ parametrów estymowanych na wycenę do wartości godziwej instrumentów finansowych na poziomie 3 31.12.2018 31.12.2017
Wartość godziwa według Wartość godziwa według
scenariusza pozytywnego scenariusza negatywnego scenariusza pozytywnego scenariusza negatywnego
Nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 1 1 138 1 075
Akcje Visa Inc. 2 148 124
Inwestycje kapitałowe 3 132 119
Obligacje korporacyjne 4 115 115
Wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Obligacje korporacyjne 4 1 539 1 533
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży
Tytuły uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania 5 264 239
Akcje Visa Inc. 2 129 103
Obligacje korporacyjne 4 1 799 1 783

scenariusz zakładający zmianę stopy dyskontowej o +/- 0,5 p.p.
2 scenariusz zakładający współczynnik z tytułu dyskonta dotyczącego przyszłych warunków zamiany akcj serii C na akcje zwykłe na poziomie odpowiednio 0%/100%
scenariusz zakładający zmianę wartości wyceny o +/-5%
scenariusz zakładający zmianę spreadu kredytowego o +/- 10%
scenariusz zakładający odpowiednio wzrost/spadek wartości aktywów netto funduszu o +/- 5%

Poniższa tabela prezentuje uzgodnienie zmian w okresie wartości godziwej instrumentów finansowych na poziomie 3.

Uzgodnienie zmian w trakcie okresów wartości godziwej na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej 2018 2017
Bilans otwarcia na początek okresu 2 166 3 374
Zastosowanie MSSF 9 po raz pierwszy 1 186
Kredyty i pożyczki udzielone klientom nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 070
Instrumenty kapitałowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat” 116
Bilans otwarcia na początek okresu – przekształcony 3 352
Różnice kursowe 18 (37)
Tytuły uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania 7 (18)
Pozostałe instrumenty kapitałowe 11 (19)
Zwiększenie zaangażowania w instrumenty kapitałowe 2
Objęcie nowej emisji udziałów w instytucji wspólnego inwestowania 58
Emisje i wykupy obligacji korporacyjnych (129) (1 213)
Obniżenie zaangażowania kapitałowego w instytucji wspólnego inwestowania (47) (93)
Sprzedaż tytułów uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania (217)
Reklasyfikacja ekspozycji kredytowych z kategorii wycenianych według zamortyzowanego kosztu do kategorii wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 205
Kredyty udzielone klientom w trakcie okresu 7
Nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 7
Spisanie/spłata kredytów w trakcie okresu (167)
Nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (167)
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 11
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (9)
Tytuły uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania 6
Pozostałe instrumenty kapitałowe 14
Zmiana wyceny ujęta w innych dochodach całkowitych (10) 77
Obligacje korporacyjne (10) 20
Tytuły uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania 7
Akcje Visa Inc. 50
Stan na koniec okresu 3 025 2 166

Wyniki wyszukiwania: