53. Aktywa i zobowiązania finansowe, które w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej nie są prezentowane w wartości godziwej

 

Grupa Kapitałowa jest w posiadaniu instrumentów finansowych, które w sprawozdaniu z sytuacji finansowej nie są prezentowane w wartości godziwej.

Dla wielu instrumentów finansowych wartości rynkowe są niedostępne, stąd wartości godziwe są oszacowane przy zastosowaniu szeregu technik wyceny. Do wyceny do wartości godziwej instrumentów finansowych zastosowano model oparty na oszacowaniach wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych poprzez zdyskontowanie przepływów pieniężnych przy zastosowaniu odpowiednich stóp dyskontowych.

Raport roczny
2018

Wszystkie wyliczenia modelowe zawierają pewne uproszczenia i są wrażliwe na przyjmowane założenia. Poniżej przedstawiono podsumowanie głównych metod i założeń wykorzystywanych podczas szacowania wartości godziwych instrumentów finansowych niewycenianych do wartości godziwej.

W przypadku pewnych grup instrumentów finansowych, ze względu na brak oczekiwanych istotnych różnic pomiędzy wartością bilansową a wartością godziwą wynikających z charakterystyki tych grup (np. krótkoterminowy charakter, wysoka korelacja z parametrami rynkowymi, unikalność instrumentu) przyjęto, że wartość bilansowa jest w przybliżeniu zgodna z wartością godziwą.

Dotyczy to następujących grup instrumentów finansowych:

  • kredyty i pożyczki udzielone klientom: część portfela kredytów mieszkaniowych („stary” portfel kredytów mieszkaniowych), kredyty z brakiem określonego harmonogramu spłaty, kredyty wymagalne na moment wyceny,
  • zobowiązania wobec klientów: zobowiązania bez określonego harmonogramu spłaty, inne specyficzne produkty, dla których nie można mówić o istnieniu rynku,
  • depozyty i lokaty międzybankowe o terminie zapadalności do 7 dni lub o zmiennym oprocentowaniu,
  • kredyty lub pożyczki udzielone i zaciągnięte na rynku międzybankowym o zmiennym oprocentowaniu (zmiana oprocentowania maksymalnie co 3 miesiące),
  • kasa i środki w Banku Centralnym oraz zobowiązania wobec Banku Centralnego,
  • inne aktywa i zobowiązania finansowe.

W odniesieniu do kredytów i pożyczek udzielonych klientom bez rozpoznanej utraty wartości zastosowano model oparty o szacowania wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych poprzez zdyskontowanie przepływów pieniężnych przy zastosowaniu bieżących stóp procentowych uwzględniających wysokość marży na ryzyko kredytowe oraz urealnione terminy spłaty wynikające z umów kredytowych. Bieżący poziom marż został wyznaczony dla transakcji zawartych w ostatnim kwartale zakończonym dniem bilansowym na instrumentach o podobnym ryzyku kredytowym. W przypadku kredytów walutowych zastosowano bieżącą marżę dla kredytów w PLN skorygowaną o koszt pozyskania waluty w transakcjach basis-swap. Wycena nie uwzględnia ryzyka skutków potencjalnych propozycji rozwiązań systemowych, które mogłyby skutkować poniesieniem przez Grupę Kapitałową strat na portfelu kredytów hipotecznych w CHF. Dla kredytów z rozpoznaną utratą wartości przyjmuje się, że wartość godziwa jest równa wartości bilansowej.

Wartość godziwą depozytów oraz innych zobowiązań wobec klientów innych niż banki o ustalonym terminie wymagalności oszacowano na podstawie oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych bieżącymi stopami procentowymi właściwymi dla poszczególnych produktów depozytowych. Wartość godziwa obliczana jest dla każdego depozytu oraz zobowiązania, następnie wartości godziwe dla całego portfela depozytowego grupowane są według rodzaju produktu oraz segmentu klienta. Dla depozytów płatnych na żądanie przyjmuje się, że wartość godziwa równa się ich wartości bilansowej.

Wartość godziwą zobowiązań podporządkowanych Grupy Kapitałowej oszacowano na podstawie oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych w oparciu o krzywą rentowności.

Wartość godziwą zobowiązań z tytułu emisji papierów dłużnych wyemitowanych przez PKO Bank Polski SA oszacowano na podstawie oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych bieżącymi stopami rynku międzybankowego.

Wartość godziwą zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez PKO Finance AB oszacowano na podstawie kwotowań Bloomberg.

Wartość godziwą lokat i depozytów międzybankowych oszacowano na podstawie oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych bieżącymi stopami rynku międzybankowego.

Należności z tytułu leasingu finansowego oszacowano na podstawie oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy zastosowaniu wewnętrznej stopy zwrotu dla transakcji leasingowych tego samego rodzaju zawieranych przez Grupę Kapitałową w okresie bezpośrednio poprzedzającym dzień kończący okres sprawozdawczy.

poziom hierarchii wartości godziwej metoda wyceny wartość bilansowa wartość godziwa
Kasa, środki w Banku Centralnym nd wartość wymaganej zapłaty 22 925 22 925
Należności od banków 7 661 7 661
wyceniane według zamortyzowanego kosztu 2 zdyskontowane przepływy pieniężne 7 661 7 661
Papiery wartościowe 8 473 8 476
wyceniane według zamortyzowanego kosztu 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 8 473 8 476
dłużne papiery wartościowe (obligacje skarbowe) 1 kwotowania rynkowe 2 358 2 361
dłużne papiery wartościowe (obligacje korporacyjne) 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 2 108 2 108
dłużne papiery wartościowe (obligacje komunalne) 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 4 007 4 007
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 213 806 213 438
wyceniane według zamortyzowanego kosztu 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 213 806 213 438
kredyty mieszkaniowe 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 112 770 111 761
kredyty gospodarcze 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 60 918 61 294
kredyty konsumpcyjne 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 25 570 25 820
transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 2 zdyskontowane przepływy pieniężne 51 51
należności z tytułu leasingu finansowego 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 14 497 14 512
Inne aktywa finansowe 3 wartość wymaganej zapłaty z uwzględnieniem utraty wartości 2 825 2 825
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 2 wartość wymaganej zapłaty 7 7
Zobowiązania wobec banków 2 001 2 001
wyceniane według zamortyzowanego kosztu 2 zdyskontowane przepływy pieniężne 2 001 2 001
Zobowiązania wobec klientów 242 816 242 753
wyceniane według zamortyzowanego kosztu 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 242 816 242 753
zobowiązania wobec ludności 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 165 182 165 120
zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 55 302 55 301
zobowiązania wobec jednostek budżetowych 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 16 459 16 459
otrzymane kredyty i pożyczki 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 4 093 4 093
Zobowiązania z tytułu produktów ubezpieczeniowych 2 zdyskontowane przepływy pieniężne 1 780 1 780
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 28 627 28 725
wyceniane według zamortyzowanego kosztu 1, 2 kwotowania rynkowe/ zdyskontowane przepływy pieniężne 28 627 28 725
Zobowiązania podporządkowane 2 731 2 731
wyceniane według zamortyzowanego kosztu 2 zdyskontowane przepływy pieniężne 2 731 2 731
Inne zobowiązania finansowe 3 wartość wymaganej zapłaty 2 364 2 364

poziom hierarchii wartości godziwej metoda wyceny wartość bilansowa wartość godziwa
Kasa, środki w Banku Centralnym nd wartość wymaganej zapłaty 17 810 17 810
Należności od banków 2 zdyskontowane przepływy pieniężne 5 233 5 233
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 205 629 203 256
kredyty mieszkaniowe 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 106 191 101 998
kredyty gospodarcze 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 56 792 56 761
kredyty konsumpcyjne 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 24 590 26 407
dłużne papiery wartościowe zdyskontowane przepływy pieniężne 4 368 4 368
dłużne papiery wartościowe (korporacyjne) 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 1 855 1 855
dłużne papiery wartościowe (komunalne) 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 2 513 2 513
transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 2 zdyskontowane przepływy pieniężne 902 902
należności z tytułu leasingu finansowego 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 12 786 12 820
Inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności 1 zdyskontowane przepływy pieniężne 1 812 1 816
Inne aktywa finansowe 3 wartość wymaganej zapłaty z uwzględnieniem utraty wartości 2 377 2 377
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 2 wartość wymaganej zapłaty 6 6
Zobowiązania wobec innych banków 2 zdyskontowane przepływy pieniężne 4 558 4 558
Zobowiązania wobec klientów 218 800 218 735
wobec podmiotów gospodarczych 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 52 667 52 666
wobec jednostek budżetowych 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 11 409 11 409
wobec ludności 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 151 161 151 097
otrzymane kredyty i pożyczki 3 zdyskontowane przepływy pieniężne 3 563 3 563
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 1, 2 kwotowania rynkowe/ zdyskontowane przepływy pieniężne 23 932 24 226
Zobowiązania podporządkowane 2 zdyskontowane przepływy pieniężne 1 720 1 720
Inne zobowiązania finansowe 3 wartość wymaganej zapłaty 4 129 4 129

Wyniki wyszukiwania: