54. Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych

 

Zasady rachunkowości

Grupa Kapitałowa kompensuje aktywa i zobowiązania finansowe i wykazuje je w sprawozdaniu z sytuacji finansowej netto, jeżeli występuje możliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej prawo do skompensowania ujętych kwot oraz zamiar rozliczenia ich w kwocie netto lub jednoczesna realizacja danego składnika aktywów i uregulowanie zobowiązania. Aby kompensata była możliwa, tytuł prawny nie może być uwarunkowany wystąpieniem określonego zdarzenia w przyszłości.

Raport roczny
2018

Grupa Kapitałowa zawiera porozumienia dotyczące kompensowania, czyli umowy ISDA (International Swaps and Derivatives Association Master Agreements) oraz GMRA (Global Master Repurchase Agreement), które umożliwiają kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych (końcowe potrącenie i rozliczenie transakcji, tzw. close out netting) w przypadku zaistnienia przypadku naruszenia w stosunku do którejś ze stron umowy. Umowy te mają szczególne znaczenie dla ograniczania ryzyka związanego z instrumentami pochodnymi, gdyż umożliwiają kompensowanie zarówno wymagalnych (redukcja ryzyka rozliczeniowego), jak i niewymagalnych zobowiązań stron (redukcja ryzyka przedrozliczeniowego). Umowy te nie spełniają jednak wymogów określonych w MSR 32, gdyż tytuł kompensaty uwarunkowany jest wystąpieniem określonego zdarzenia w przyszłości (przypadki naruszenia).

Dodatkowym zabezpieczeniem ekspozycji wynikającej z instrumentów pochodnych są depozyty zabezpieczające składane przez kontrahentów w ramach realizacji umów CSA (Credit Support Annex).

Informacje finansowe

KOMPENSOWANIE AKTYWA
31.12.2018
Razem Aktywa finansowe Instrumenty pochodne  Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Kwoty brutto ujętych aktywów finansowych 2 617 2 566 51
Kwoty brutto zobowiązań finansowych, które są kompensowane zgodnie z kryteriami określonymi w § 42 MSR 32 (1) (1)
Wartość netto aktywów finansowych wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 2 616 2 565 51
Wartość instrumentów finansowych niepodlegających kompensowaniu w sprawozdaniu finansowym 1 889 1 874 15
Wartość zobowiązań finansowych objęta egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania (bez zabezpieczeń finansowych) 1 565 1 565
Zabezpieczenie w formie pieniężnej i papierów wartościowych otrzymane 324 309 15
Kwota netto 727 691 36

KOMPENSOWANIE ZOBOWIĄZANIA
31.12.2018
Razem Zobowiązania finansowe Instrumenty pochodne Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Kwoty brutto ujętych zobowiązań finansowych 3 127 3 127
Kwoty brutto aktywów finansowych, które są kompensowane zgodnie z kryteriami określonymi w § 42 MSR 32 (1) (1)
Wartość netto zobowiązań finansowych wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 3 126 3 126
Wartość instrumentów finansowych niepodlegających kompensowaniu w sprawozdaniu finansowym 2 171 2 170 1
Wartość aktywów finansowych objęta egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania (bez zabezpieczeń finansowych) 1 565 1 565
Zabezpieczenie w formie pieniężnej i papierów wartościowych udzielone 606 605 1
Kwota netto 955 956 (1)

KOMPENSOWANIE AKTYWA
31.12.2017
Razem Aktywa finansowe  Instrumenty pochodne Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Kwoty brutto ujętych aktywów finansowych 3 503 2 601 902
Kwoty brutto zobowiązań finansowych, które są kompensowane (3) (3)
Wartość netto aktywów finansowych wykazywanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej 3 500 2 598 902
Wartość instrumentów finansowych niepodlegających kompensowaniu w sprawozdaniu finansowym 2 097 2 082 15
Wartość zobowiązań finansowych objęta egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania (bez zabezpieczeń finansowych) 1 337 1 337
Zabezpieczenie w formie pieniężnej i papierów wartościowych otrzymane 760 745 15
Kwota netto 1 403 516 887

KOMPENSOWANIE ZOBOWIĄZANIA
 31.12.2017
Razem Zobowiązania finansowe Instrumenty pochodne Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Kwoty brutto ujętych zobowiązań finansowych 2 791 2 743 48
Kwoty brutto aktywów finansowych, które są kompensowane (3) (3)
Wartość netto zobowiązań finansowych wykazywanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej 2 788 2 740 48
Wartość instrumentów finansowych niepodlegających kompensowaniu w sprawozdaniu finansowym 1 895 1 895
Wartość aktywów finansowych objęta egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania (bez zabezpieczeń finansowych) 1 337 1 337
Zabezpieczenie w formie pieniężnej i papierów wartościowych udzielone 558 558
Kwota netto 893 845 48

Wyniki wyszukiwania: