60. Ryzyko kredytowe – informacje finansowe

 

Stopień narażenia na ryzyko kredytowe

Poniższa tabela przedstawia maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe – bilansowe instrumenty finansowe, dla których nie mają zastosowania wymogi związane z utratą wartości:

Raport roczny
2018

Maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe – bilansowe instrumenty finansowe, dla których nie mają zastosowania wymogi związane z utratą wartości 31.12.2018 01.01.2018
Pochodne instrumenty zabezpieczające 658 887
Pozostałe instrumenty pochodne 1 907 1 699
Papiery wartościowe: 3 083 5 121
przeznaczone do obrotu 235 431
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 848 4 690
Kredyty i pożyczki udzielone klientom nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 106 1 070
mieszkaniowe 27 37
gospodarcze 148 182
konsumpcyjne 931 851
Razem 6 754 8 777

Maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe – bilansowe instrumenty finansowe, dla których nie mają zastosowania wymogi związane z utratą wartości 31.12.2017
Pochodne instrumenty zabezpieczające 887
Pozostałe instrumenty pochodne 1 711
Papiery wartościowe: 8 588
przeznaczone do obrotu 431
instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 8 157
Razem 11 186

Przeterminowane aktywa finansowe podlegające utracie wartości lub które utraciły wartość

Przeterminowanie ekspozycji
31.12.2018
Aktywa, w przypadku których nie nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia (faza 1) Aktywa, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są z utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2) Aktywa zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 3) RAZEM PRZETERMINOWANIE EKSPOZYCJI
do 30 dni powyżej 30 dni do 90 dni powyżej 90 dni RAZEM do 30 dni powyżej 30 dni do 90 dni powyżej 90 dni RAZEM do 30 dni powyżej 30 dni do 90 dni powyżej 90 dni RAZEM
Kredyty i pożyczki udzielone klientom: 2 155 2 155 1 966 1 149 8 3 123 205 273 2 244 2 722 8 000
kredyty 989 989 1 062 726 8 1 796 160 174 2 114 2 448 5 233
mieszkaniowe 392 392 742 168 910 62 75 429 566 1 868
gospodarcze 303 303 146 467 8 621 62 60 1 346 1 468 2 392
konsumpcyjne 294 294 174 91 265 36 39 339 414 973
należności z tytułu leasingu finansowego 1 166 1 166 904 423 1 327 45 99 130 274 2 767
Inne aktywa finansowe
Razem netto 2 155 2 155 1 966 1 149 8 3 123 205 273 2 244 2 722 8 000

Przeterminowanie ekspozycji
31.12.2017
do 30 dni powyżej 30 dni do 90 dni powyżej 90 dni RAZEM
Dłużne papiery wartościowe: 3 3
obligacje korporacyjne walutowe 3 3
Należności od banków 1 1
Kredyty i pożyczki udzielone klientom: 4 541 976 2 765 8 282
kredyty 2 762 606 2 639 6 007
mieszkaniowe 1 222 320 596 2 138
gospodarcze 1 066 153 1 555 2 774
konsumpcyjne 474 133 488 1 095
należności z tytułu leasingu finansowego 1 779 370 126 2 275
Inne aktywa finansowe 1 1 2
Razem netto 4 542 976 2 770 8 288

Na potrzeby określenia przeterminowania kredytu Grupa uwzględnia minimalne progi kwoty zapadłej w wysokości 500 PLN dla ekspozycji kredytowych wobec osób fizycznych oraz 3 000 PLN dla pozostałych ekspozycji kredytowych.

W odniesieniu do kredytów i pożyczek udzielonych klientom ustanowione były na rzecz Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA następujące zabezpieczenia: hipoteka, zastaw rejestrowy, przeniesienie prawa własności, blokada rachunku lokaty, ubezpieczenie ekspozycji kredytowej oraz gwarancje i poręczenia.

W ramach przeprowadzonej oceny stwierdzono, że dla powyższych aktywów finansowych przewidywane przepływy pieniężne w pełni pokrywają wartość bilansową tych ekspozycji.

Modyfikacje

Poniższa tabela prezentuje informacje dotyczące aktywów finansowych, które podlegały modyfikacji i dla których odpis na oczekiwane straty kredytowe kalkulowany był jako strata kredytowa w okresie życia ekspozycji (Faza 2 i 3)

AKTYWA FINANSOWE, KTÓRE PODLEGAŁY MODYFIKACJI 31.12.2018
Aktywa finansowe, które podlegały modyfikacji w okresie: Faza 2 Faza 3
wartość wyceny według zamortyzowanego kosztu przed modyfikacją 350 349
zysk (strata) rozpoznana na modyfikacji (7)
Aktywa finansowe, które podlegały modyfikacji od momentu początkowego ujęcia: 31.12.2018
wartość bilansowa brutto aktywów finansowych, które podlegały modyfikacji, dla których strata była kalkulowana w okresie dożywotnim i które po modyfikacji ujmowane są w fazie 1 103

Należności spisane w okresie podlegające działaniom windykacyjnym

W poniższej tabeli zaprezentowano kwoty pozostałe do spłaty z tytułu aktywów finansowych, które zostały odpisane w trakcie okresu sprawozdawczego i w dalszym ciągu są przedmiotem działań służących odzyskaniu należności.

SPISANE NALEŻNOŚCI 2018
Częściowo spisane Całkowicie spisane
Papiery wartościowe
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 3
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
wyceniane według zamortyzowanego kosztu 1 980 1 217
mieszkaniowe 515 527
gospodarcze 1 154 500
konsumpcyjne 311 190
należności z tytułu leasingu finansowego 14
Razem 1 983 1 231

Grupa Kapitałowa stosuje następujące kryteria spisania wierzytelności:

 1. wierzytelność jest wymagalna w całości i wynika w szczególności z kredytu, pożyczki, debetu umownego, gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu lub pożyczki, obligacji,
 2. zgodnie z MSR i MSSF odpis na oczekiwane straty kredytowe:
  1. pokrywa 100% wartości bilansowej brutto aktywa, albo
  2. przekracza 90% wartości bilansowej brutto aktywa i:
   1. wobec wierzytelności podejmowane były lub nadal są prowadzone działania, które nie doprowadziły do odzyskania wierzytelności, a przeprowadzona ocena możliwości odzyskania wierzytelności, uwzględniająca w szczególności ustalenia komornika lub syndyka, zbywalność zabezpieczeń, kategorię zaspokojenia, pozycję wpisu hipoteki wskazuje na brak możliwości odzyskania całej wierzytelności, albo
   2. w ostatnich 12 miesiącach kalendarzowych wpływy na spłatę wierzytelności nie pokryły bieżąco naliczanych odsetek.

Jakość portfela objętego modelem ratingowym dla kredytów gospodarczych, mieszkaniowych i konsumpcyjnych

RYZYKO KREDYTOWE EKSPOZYCJI WEDŁUG PARAMETRU PD 31.12.2018 Wartość bilansowa brutto
Faza 1 Faza 2 Faza 3 POCI RAZEM
KREDYTY MIESZKANIOWE 106 561 5 960 2 154 106 114 781
0,00 – 0,02% 7 729 15 7 744
0,02 – 0,07% 28 309 66 28 375
0,07 – 0,11% 13 546 52 1 13 599
0,11 – 0,18% 16 717 145 16 862
0,18 – 0,45% 22 513 321 5 22 839
0,45 – 1,78% 10 969 568 9 11 546
1,78 – 99,99% 2 442 4 773 19 7 234
100% 2 154 72 2 226
brak ratingu wewnętrznego 1 4 336 20 4 356
KREDYTY GOSPODARCZE (w tym należności z tytułu leasingu finansowego) 64 115 8 422 6 846 513 79 896
0,00 – 0,45% 7 515 1 7 516
0,45 – 0,90% 8 694 58 8 752
0,90 – 1,78% 7 709 95 7 804
1,78 – 3,55% 10 978 785 11 763
3,55 – 7,07% 20 671 2 252 18 22 941
7,07 – 14,07% 7 714 2 156 1 9 871
14,07 – 99,99% 545 2 898 3 3 446
100% 491 491
brak ratingu wewnętrznego 1 289 177 6 846 7 312
KREDYTY KONSUMPCYJNE 23 664 1 786 1 776 55 27 281
0,00 – 0,45% 4 012 25 4 037
0,45 – 0,90% 6 864 48 6 912
0,90 – 1,78% 5 827 64 5 891
1,78 – 3,55% 3 742 178 3 920
3,55 – 7,07% 1 537 293 1 830
7,07 – 14,07% 871 340 1 211
14,07 – 99,99% 302 746 1 048
100% 1 776 55 1 831
brak ratingu wewnętrznego 1 509 92 601
Razem 194 340 16 168 10 776 674 221 958

Pozycja dotyczy ekspozycji low credit risk Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych.

RYZYKO KREDYTOWE EKSPOZYCJI WEDŁUG PARAMETRU PD
 01.01.2018
Wartość bilansowa brutto
Faza 1 Faza 2 Faza 3 POCI RAZEM
KREDYTY MIESZKANIOWE 100 206 5 016 3 483 133 108 838
0,00 – 0,02% 7 360 8 7 368
0,02 – 0,07% 26 143 40 26 183
0,07 – 0,11% 12 668 30 12 698
0,11 – 0,18% 15 829 46 2 15 877
0,18 – 0,45% 21 622 134 6 21 762
0,45 – 1,78% 9 867 288 9 10 164
1,78 – 99,99% 2 590 4 443 26 7 059
100% 3 483 90 3 573
brak ratingu wewnętrznego 1 4 127 27 4 154
KREDYTY GOSPODARCZE (w tym należności z tytułu leasingu finansowego) 57 792 8 206 8 488 161 74 647
0,00 – 0,45% 7 194 2 7 196
0,45 – 0,90% 7 045 52 7 097
0,90 – 1,78% 6 262 26 6 288
1,78 – 3,55% 9 368 535 9 903
3,55 – 7,07% 18 749 1 866 20 615
7,07 – 14,07% 7 946 2 114 10 060
14,07 – 99,99% 866 3 366 4 232
100% 8 488 161 8 649
brak ratingu wewnętrznego 1 362 245 607
KREDYTY KONSUMPCYJNE 21 661 1 608 2 322 69 25 660
0,00 – 0,45% 3 923 10 3 933
0,45 – 0,90% 6 183 17 6 200
0,90 – 1,78% 5 210 31 5 241
1,78 – 3,55% 3 316 84 3 400
3,55 – 7,07% 1 401 237 1 638
7,07 – 14,07% 778 295 1 073
14,07 – 99,99% 316 655 971
100% 2 322 69 2 391
brak ratingu wewnętrznego 1 534 279 813
Razem 179 659 14 830 14 293 363 209 145

Pozycja dotyczy ekspozycji low credit risk Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych.

Jakość portfela objętego modelem ratingowym dla zobowiązań pozabilansowych

RYZYKO KREDYTOWE EKSPOZYCJI WEDŁUG PARAMETRU PD
31.12.2018
Wartość bilansowa brutto
Faza 1 Faza 2 Faza 3 POCI RAZEM
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
0,00 – 0,45% 11 636 21 11 657
0,45 – 0,90% 11 214 28 11 242
0,90 – 1,78% 7 307 69 7 376
1,78 – 3,55% 6 838 711 7 549
3,55 – 7,07% 3 422 489 3 911
7,07 – 14,07% 4 510 718 5 228
14,07 – 99,99% 195 113 308
100% 260 80 340
brak ratingu wewnętrznego 1 11 090 1 111 12 201
Razem 56 212 3 260 260 80 59 812

Pozycja dotyczy ekspozycji low credit risk Skarbu Państwa.

RYZYKO KREDYTOWE EKSPOZYCJI WEDŁUG PARAMETRU PD
01.01.2018
Wartość bilansowa brutto
Faza 1 Faza 2 Faza 3 POCI RAZEM
   
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
0,00 – 0,45% 10 643 22 10 665
0,45 – 0,90% 9 054 20 9 074
0,90 – 1,78% 7 092 10 7 102
1,78 – 3,55% 8 225 74 8 299
3,55 – 7,07% 4 510 164 4 674
7,07 – 14,07% 3 190 214 3 404
14,07 – 99,99% 650 52 702
100% 706 706
brak ratingu wewnętrznego1 8 868 1 117 9 985
Razem 52 232 1 673 706 54 611

1Pozycja dotyczy ekspozycji low credit risk Skarbu Państwa.

31.12.2018 Wartość bilansowa brutto
NALEŻNOŚCI OD BANKÓW Faza 1 Faza 2 Faza 3 POCI RAZEM
           
RATINGI ZEWNĘTRZNE 7 649 7 649
AAA 985 985
AA 2 651 2 651
A 3 263 3 263
BBB 638 638
BB 10 10
B 101 101
CCC 1 1
RATINGI WEWNĘTRZNE 13 13
0,06% 4 4
0,97% 9 9
RAZEM 7 662 7 662

31.12.2018 Wartość bilansowa brutto
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Faza 1 Faza 2 Faza 3 POCI RAZEM
           
RATINGI ZEWNĘTRZNE 50 619 50 619
AAA 207 207
AA 91 91
A 45 902 45 902
BBB 3 829 3 829
BB 73 73
B 517 517
CCC
RATINGI WEWNĘTRZNE 9 489 447 3 471 10 410
0,00-0,45% 7 670 7 670
0,45-0,90% 908 367 1 275
0,90-1,78% 221 16 237
1,78-3,55% 125 125
3,55-7,07% 315 315
7,07-14,07% 250 250
14,07-99,99% 64 64
100,00% 3 471 474
brak ratingu wewnętrznego 38 38
RAZEM 60 146 447 3 471 61 067

01.01.2018 Wartość bilansowa brutto
NALEŻNOŚCI OD BANKÓW Faza 1 Faza 2 Faza 3 POCI RAZEM
           
RATINGI ZEWNĘTRZNE 4 066 4 066
AAA 7 7
AA 1 030 1 030
A 2 340 2 340
BBB 585 585
BB 21 21
B 4 4
CCC 79 79
RATINGI WEWNĘTRZNE 1 167 1 167
0.01% 60 60
0,02% 9 9
0,06% 1 014 1 014
0,20% 33 33
0,97% 51 51
RAZEM 5 233 5 233

01.01.2018 Wartość bilansowa brutto
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Faza 1 Faza 2 Faza 3 POCI RAZEM
RATINGI ZEWNĘTRZNE 44 809 44 809
AAA 130 130
A 40 199 40 199
BBB 3 445 3 445
BB 599 599
B 436 436
RATINGI WEWNĘTRZNE 8 137 473 8 610
0,00-0,45% 6 214 6 214
0,45-0,90% 752 752
0,90-1,78% 385 385
1,78-3,55% 198 198
3,55-7,07% 23 23
7,07-14,07% 420 420
14,07-99,99% 145 145
100,00% 473 473
brak ratingu wewnętrznego 13 13
RAZEM 52 959 473 53 432

Do ekspozycji z utratą wartości zalicza się bilansowe ekspozycje kredytowe, spełniające przesłanki utraty wartości, z wyjątkiem tych, dla których w ramach pomiaru utraty wartości metodą zindywidualizowaną ustalono, że różnice pomiędzy wartością bilansową brutto (lub wartością równoważnika bilansowego jej pozabilansowej części) a wartością oczekiwanych przepływów pieniężnych są niematerialne (nie przekraczają poziomu objaśnianego potencjalnym błędem eksperckich oszacowań).

Wewnętrzne klasy ratingowe (dane za 2017 rok zgodnie z MSR39)

Biorąc pod uwagę charakter działalności Grupy Kapitałowej oraz wolumen należności kredytowych i leasingowych, najistotniejsze portfele są w zarządzaniu Banku oraz PKO Leasing SA.

Ekspozycje wobec klientów instytucjonalnych niespełniające przesłanek indywidualnej utraty wartości klasyfikowane są ze względu na rating klienta w ramach wewnętrznych klas ratingowych od A do G (w zakresie podmiotów finansowych A-F).

Systemem ratingowym objęte są następujące portfele:

 • klienci rynku korporacyjnego,
 • firmy i przedsiębiorstwa (z wyłączeniem pewnych grup produktów ocenianych w sposób uproszczony).

Kredyty i pożyczki niespełniające przesłanek indywidualnej utraty wartości niepodlegające ocenie ratingowej charakteryzują się satysfakcjonującym poziomem ryzyka kredytowego. Dotyczy to w szczególności kredytów detalicznych (w tym kredytów mieszkaniowych), wśród których brak jest indywidualnie istotnych zaangażowań, których istnienie skutkowałoby powstaniem istotnego ryzyka kredytowego.

AKTYWA FINANSOWE NIEPRZETERMINOWANE BEZ UTRATY WARTOŚCI 31.12.2017
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 196 406
kredyty gospodarcze 50 584
A (pierwszorzędna) 875
B (bardzo dobra) 5 616
C (dobra) 9 575
D (zadowalająca) 9 236
E (przeciętna) 11 205
F (akceptowalna) 10 541
G (słaba) 3 536
kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe 119 712
A (pierwszorzędna) 105 780
B (bardzo dobra) 8 976
C (dobra) 3 054
D (przeciętna) 1 216
E (akceptowalna) 686
Grupa Kapitałowa PKO Leasing SA 4 851
A (dobra) 3 281
B (przeciętna) 1 365
C (ryzykowna) 205
bez wewnętrznego ratingu – klienci sektora finansowego, niefinansowego i budżetowego
(kredyty konsumpcyjne, mieszkaniowe i pozostałe)
21 259
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 5 147
A (pierwszorzędna) 55
B (bardzo dobra) 409
C (dobra) 1 061
D (zadowalająca) 1 589
E (przeciętna) 1 131
F (akceptowalna) 795
G (słaba) 74
G3 (niska) 33
RAZEM 201 553

Wyniki wyszukiwania: