63. Praktyki forbearance

 

Grupa Kapitałowa jako forbearance traktuje działania mające na celu dokonanie uzgodnionych z dłużnikiem lub emitentem zmian warunków umowy wymuszonych jego trudną sytuacją finansową (działania restrukturyzacyjne wprowadzające udogodnienia, które w innym przypadku nie byłyby przyznane). Celem działań forbearance jest przywrócenie dłużnikowi lub emitentowi zdolności wywiązania się ze zobowiązań wobec Grupy Kapitałowej oraz maksymalizacja efektywności zarządzania wierzytelnościami trudnymi, tj. uzyskanie możliwie najwyższych odzysków, przy jednoczesnym ograniczaniu do minimum ponoszonych w związku z tym kosztów.

Raport roczny
2018

Zmiany warunków spłaty dokonywane w famach forbearance mogą dotyczyć:

  • rozłożenie zadłużenia wymagalnego na raty,
  • zmiana formuły spłaty (raty annuitetowe, raty malejące),
  • wydłużenie okresu kredytowania,
  • zmiana oprocentowania,
  • zmiana wysokości marży,
  • redukcja wierzytelności.

W wyniku zawarcia i terminowej obsługi umowy forbearance wierzytelność staje się wierzytelnością niewymagalną.

Udzielenie w ramach forbearance udogodnień uznawanych jako przesłanki utraty wartości skutkuje rozpoznaniem przesłanki utraty wartości i zaklasyfikowaniem ekspozycji kredytowej do portfela ekspozycji zagrożonych utratą wartości.

Włączenie takich ekspozycji do portfela ekspozycji obsługiwanych (zaprzestanie rozpoznawania umowy forbearance jako przesłanki utraty wartości) następuje nie wcześniej niż po 12 miesiącach od wprowadzenia forbearance, o ile uregulowane zostaną przez klienta wszystkie zaległości w spłacie oraz co najmniej 6 rat wynikających z umownego harmonogramu, a aktualna sytuacji klienta nie stanowi w ocenie Banku zagrożenia dla wywiązania się przez niego z warunków umowy restrukturyzacyjnej.

Ekspozycje przestają spełniać kryteria ekspozycji ze statusem forbearance, gdy spełnione są łącznie warunki:

  • upłynęły przynajmniej 24 miesiące od włączenia ekspozycji forborne do portfela ekspozycji obsługiwanych (okres warunkowy),
  • na koniec okresu warunkowego, o którym mowa powyżej, klient nie posiada zadłużenia przeterminowanego wobec Grupy Kapitałowej przekraczającego 30 dni,
  • nastąpiła terminowa spłata przynajmniej 12 rat w docelowej wysokości.

Ekspozycje ze statusem forbearance są na bieżąco monitorowane. Ze względu na identyfikowaną w związku z nim przesłankę utratę wartości lub znacznego wzrostu ryzyka kredytowego, w całym okresie jego rozpoznawania tworzy się na te ekspozycje odpisy aktualizujące w wysokości oczekiwanej straty w horyzoncie życia ekspozycji.

 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

31.12.2018 Ekspozycje obsługiwane objęte forbearance Ekspozycje nieobsługiwane objęte forbearance Wartość brutto ekspozycji objętych forbearance Wartość netto ekspozycji objętych forbearance
Instrumenty, których warunki zostały zmienione Refinansowanie Razem brutto Odpisy aktualizujące Razem netto Instrumenty, których warunki zostały zmienione Refinansowanie Razem brutto Odpisy aktualizujące Razem netto
Nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat: 1 1 1 1 1
Kredyty 1 1 1 1 1
konsumpcyjne 1 1 1 1 1
Wycenione według zamortyzowanego kosztu: 1 116 2 1 118 (79) 1 039 3 026 183 3 209 (1 205) 2 004 4 327 3 043
Kredyty 1 101 2 1 103 (79) 1 024 2 935 183 3 118 (1 193) 1 925 4 221 2 949
mieszkaniowe 556 556 (36) 520 689 689 (375) 314 1 245 834
gospodarcze 462 2 464 (37) 427 2 050 180 2 230 (732) 1 498 2 694 1 925
konsumpcyjne 83 83 (6) 77 196 3 199 (86) 113 282 190
Należności z tytułu leasingu finansowego 15 15 15 91 91 (12) 79 106 94
Razem 1 116 2 1 118 (79) 1 039 3 027 183 3 210 (1 205) 2 005 4 328 3 044

01.01.2018 Ekspozycje obsługiwane objęte forbearance Ekspozycje nieobsługiwane objęte forbearance Wartość brutto ekspozycji objętych forbearance Wartość netto ekspozycji objętych forbearance
Instrumenty, których warunki zostały zmienione Refinansowanie Razem brutto Odpisy aktualizujące Razem netto Instrumenty, których warunki zostały zmienione Refinansowanie Razem brutto Odpisy aktualizujące Razem netto
Nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat: 1 1 1 1 1
Kredyty 1 1 1 1 1
konsumpcyjne 1 1 1 1 1
Wycenione według zamortyzowanego kosztu: 1 532 3 1 535 (95) 1 440 2 560 201 2 761 (1 215) 1 546 4 296 2 986
Kredyty 1 504 3 1 507 (95) 1 412 2 398 201 2 599 (1 160) 1 439 4 106 2 851
mieszkaniowe 562 562 (32) 530 894 894 (431) 463 1 456 993
gospodarcze 867 3 870 (57) 813 1 263 196 1 459 (619) 840 2 329 1 653
konsumpcyjne 75 75 (6) 69 241 5 246 (110) 136 321 205
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży
Należności z tytułu leasingu finansowego 28 28 28 162 162 (55) 107 190 135
Razem 1 532 3 1 535 (95) 1 440 2 561 201 2 762 (1 215) 1 547 4 297 2 987

31.12.2017 Ekspozycje obsługiwane objęte forbearance Ekspozycje nieobsługiwane objęte forbearance Wartość brutto ekspozycji objętych forbearance Wartość netto ekspozycji objętych forbearance
Instrumenty, których warunki zostały zmienione Refinansowanie Razem brutto Odpisy aktualizujące Razem netto Instrumenty, których warunki zostały zmienione Refinansowanie Razem brutto Odpisy aktualizujące Razem netto
Kredyty 1 433 2 1 435 (54) 1 381 2 298 213 2 511 (968) 1 543 3 946 2 924
mieszkaniowe 544 544 (13) 531 872 11 883 (439) 444 1 427 975
gospodarcze 819 2 821 (39) 782 1 211 187 1 398 (433) 965 2 219 1 747
konsumpcyjne 70 70 (2) 68 215 15 230 (96) 134 300 202
Należności z tytułu leasingu finansowego 31 31 (3) 28 160 160 (58) 102 191 130
Razem 1 464 2 1 466 (57) 1 409 2 458 213 2 671 (1 026) 1 645 4 137 3 054

Kredyty i pożyczki udzielone klientom podlegające forbearance według regionu geograficznego (brutto) 31.12.2018 31.12.2017
Polska 4 289 4 085
mazowiecki 1 573 1 040
wielkopolski 279 346
śląsko-opolski 377 441
małopolsko-świętokrzyski 239 289
pomorski 411 269
podlaski 165 197
łódzki 263 321
dolnośląski 258 299
kujawsko-pomorski 354 386
zachodnio-pomorski 217 257
lubelsko-podkarpacki 144 230
warmińsko-mazurski 9 9
Ukraina 39 52
Razem 4 328 4 137

Zmiana wartości bilansowych kredytów i pożyczek udzielonych klientom podlegających forbearance na początek i na koniec okresu została zaprezentowana w tabeli poniżej

Zmiana wartości bilansowych kredytów i pożyczek udzielonych klientom podlegających forbearance na początek i koniec okresu (netto) 2018 2017
     
Wartość na początek okresu 3 054 3 144
Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 9 (67)
Wartość na początek okresu (zmieniona) 2 987 3 144
odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości 26 (95)
Wartość brutto kredytów i pożyczek które przestały spełniać kryterium forbearance w okresie (693) (700)
Wartość brutto kredytów i pożyczek nowo ujętych w okresie 1 469 1 380
Inne zmiany/spłaty (750) (662)
Różnice kursowe 5 (13)
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 3 044 3 054

Kredyty i pożyczki udzielone klientom podlegające forbearance według stosowanych zmian warunków spłaty (brutto) 31.12.2018 31.12.2017
Rozłożenie zadłużenia wymagalnego na raty 2 038 2 365
Zmiana formuły spłaty (raty annuitetowe, raty malejące) 1 703 1 671
Wydłużenie okresu kredytowania 2 013 1 700
Zmiana oprocentowania 727 772
Zmiana wysokości marży 705 896
Redukcja wierzytelności 122 150
Inne warunki 401 72

Dla danej ekspozycji kredytowej podlegającej forbearance może być zastosowana więcej niż jedna zmiana warunków spłaty.

Kwota ujętych przychodów z tytułu odsetek związanych z kredytami i pożyczkami udzielonymi klientom, które podlegały forbearance za okres zakończony 31 grudnia 2018 roku wynosiła 141 milionów PLN (za okres zakończony 31 grudnia 2017 roku wynosiła 161 milionów PLN).

Papiery wartościowe podlegające forbearance

31.12.2018 Ekspozycje obsługiwane objęte forbearance Ekspozycje nieobsługiwane objęte forbearance Wartość brutto ekspozycji objętych forbearance Wartość netto ekspozycji objętych forbearance
Instrumenty, których warunki zostały zmienione Razem brutto Odpisy aktualizujące Razem netto Instrumenty, których warunki zostały zmienione Razem brutto Odpisy aktualizujące Razem netto
Nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 115 115 115 115 115
obligacje korporacyjne PLN 115 115 115 115 115
Wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 37 37 37 471 471 (10) 461 508 498
obligacje korporacyjne PLN 12 12 12 471 471 (10) 461 483 473
obligacje korporacyjne walutowe 25 25 25 25 25
Razem 37 37 37 586 586 (10) 576 623 613

01.01.2018 Ekspozycje obsługiwane objęte forbearance Ekspozycje nieobsługiwane objęte forbearance Wartość brutto ekspozycji objętych forbearance Wartość netto ekspozycji objętych forbearance
Instrumenty, których warunki zostały zmienione Razem brutto Odpisy aktualizujące Razem netto Instrumenty, których warunki zostały zmienione Razem brutto Odpisy aktualizujące Razem netto
Nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 137 137 137 137 137
obligacje korporacyjne PLN 137 137 137 137 137
Wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 231 231 (3) 228 473 473 (15) 458 704 686
obligacje korporacyjne PLN 81 81 (1) 80 81 80
obligacje korporacyjne walutowe 150 150 (2) 148 473 473 (15) 458 623 606
Razem 368 368 (3) 365 473 473 (15) 458 841 823

31.12.2017 Ekspozycje obsługiwane objęte forbearance Ekspozycje nieobsługiwane objęte forbearance Wartość brutto ekspozycji objętych forbearance Wartość netto ekspozycji objętych forbearance
Instrumenty, których warunki zostały zmienione Razem brutto Razem netto Instrumenty, których warunki zostały zmienione Razem brutto Odpisy aktualizujące Razem netto
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży
obligacje korporacyjne PLN 81 81 81 819 819 (246) 573 900 654
obligacje korporacyjne walutowe 150 150 150 150 150
Razem 231 231 231 819 819 (246) 573 1 050 804

Zmiana wartości bilansowych dłużnych papierów wartościowych podlegających forbearance na początek i na koniec okresu

Zmiana wartości bilansowych dłużnych papierów wartościowych podlegających forbearance na początek i koniec okresu (netto) 2018 2017
Wartość na początek okresu 804 1 029
Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 9 19
Wartość na początek okresu (zmieniona) 823 1 029
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (zmiana w okresie) 8 28
Inne zmiany/spłaty (218) (253)
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 613 804

Dłużne papiery wartościowe podlegające forbearance według stosowanych zmian warunków spłaty (brutto) 31.12.2018 31.12.2017
Rozłożenie zadłużenia wymagalnego na raty 622 1 050
Zmiana formuły spłaty (raty annuitetowe, raty malejące) 622 1 050
Wydłużenie okresu kredytowania 622 1 050
Zmiana oprocentowania 585 819
Zmiana wysokości marży 585 819
Redukcja wierzytelności 585 133

Wyniki wyszukiwania: